ތައާރަފެއް

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަމީތާބް ރާއްޖެ އަންނާނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކުގައެވެ. އަމީތާބް ރާއްޖޭގައި އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި މުމްބާއި އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ދިއްލީއަށް ދާނެއެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ އަމީތާބްގެ އަންހެން ދަރި ޝްވެތާ ބައްޗަން ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ވެސް 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް އެ ހަފްތާތެރޭގައި އަންނާތީ ފާހަގަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަމީތާބް ރާއްޖެ އަންނާނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކުގައެވެ. އަމީތާބް ރާއްޖޭގައި އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި މުމްބާއި އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ދިއްލީއަށް ދާނެއެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ އަމީތާބްގެ އަންހެން ދަރި ޝްވެތާ ބައްޗަން ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ވެސް 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް އެ ހަފްތާތެރޭގައި އަންނާތީ ފާހަގަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަމީތާބް ރާއްޖެ އަންނާނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކުގައެވެ. އަމީތާބް ރާއްޖޭގައި އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި މުމްބާއި އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ދިއްލީއަށް ދާނެއެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ އަމީތާބްގެ އަންހެން ދަރި ޝްވެތާ ބައްޗަން ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ވެސް 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް އެ ހަފްތާތެރޭގައި އަންނާތީ ފާހަގަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަމީތާބް ރާއްޖެ އަންނާނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކުގައެވެ. އަމީތާބް ރާއްޖޭގައި އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި މުމްބާއި އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ދިއްލީއަށް ދާނެއެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ އަމީތާބްގެ އަންހެން ދަރި ޝްވެތާ ބައްޗަން ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ވެސް 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް އެ ހަފްތާތެރޭގައި އަންނާތީ ފާހަގަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.