Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާ
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އާލަމް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަމީމް ދާސްތާނު - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
އާދަމް ޣުފްރާން ރެޑްހައުސް - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ލަކީކޯނަރ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ބްލޫހައުސް - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް
ޙަސަން އަޙްމަދު ޒުވާރިމާގެ - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ ބްލޫބާރޑް - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ދަނަސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ފަލާޙް އޭސިޔާ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ހާޝިމް ބުރުނުވިލާ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
އަޙުމަދު ނިޔާޒް މޯނިންގުވިލާ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ސަބުދެލިގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢާޠިފް މާވިނަ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ)
ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ ކަރަންކާވިލާ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގުރަހަލި - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފާއިޒް ޖަވާހިރުމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނާޡިމް ޑޭޒީވިލާ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް މަޢޫޒް ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ޤާބިލް - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް ގުމްރީގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ސޫރަޖު - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން ސަބުނަމީގެ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
އަމީން މުޙައްމަދު ސެލްވިޔޯ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަސީމް ކޮކްނަޓްވިލާ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާކިރު ވައިލެޓްމާގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ރަޝީދު ރޯނުގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކަނޑިތީމު ދާއިރާ)
އަޙްމަދު ޢާރިފް އާރު - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލު - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ފޭރުމާގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް ކުޅިތުޅާގެ - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް
އާމިނަތު އަޙްމަދު ފެންފިޔާޒުގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުފީދު ވައިކަރަދޫގެ - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އައްސޭރި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް
އާދަމް ސަލީމް މަލާޒު - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ނިޒާމް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޝުޖާޢު ސަޢީދާމަންޒިލް - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ގުޑްލަކް - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާޢީލް ސައިމާގެ - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރާޝިދު ޔުނިވާސް - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސައިމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޡާފިރު ޕޫލްވާރީ - ނ. މަނަދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަނަދޫ ދާއިރާ)
ޞަފްވަތު އަޙްމަދު ކެނދިކޮޅު. އޯޝަންވިލާ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ ޢާއިލާވެހި - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢުމަރު އަހިގަސްދޮށުގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ސަމީރު ނޫރާނީމާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަޞީރު ނާޒް - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ސާލިމް އައިނަސީރު - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް
ޙަސަން މުޙައްމަދު ކަރަންކާގެ - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް
އަސްމާ ޙުސައިން އާހަމަ - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
ފަތުޙުﷲ ނަޞީރު ފިނިހިޔާގެ - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާހް މޫސާ ސަބާނާ - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
އިލްޔާސް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް
އަބްދުﷲ ޝާމީ ނީސް - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
ޝިނާން ޢަބްދުލްޣަނީ ހުދުވެލި - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝާހިދު އާހިޔާ - ރ. އަލިފުށި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މީޒާން - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް
ޙަސަން ޢަލީ ރީޙުއްޞަބާ - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު އަލިތަރިއާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
ޠާހާ ރަޝީދު ފަތިސްހަނދުވަރުގެ - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ރަޝާދު ވައިޖެހޭގެ - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
ޤާސިމް ޙުސައިން ނަސީމާމަންޒިލް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރާޟީ މާބުލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް
މޫސާ މިޔާޒް މެހުރާ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ކުރެދިވަރުގެ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ވިނަ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޖޭމުގެ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަފީފް ބަހާރުގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނާޞިރު ފަޒާ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް
މަބުރޫކް ނަޞީރު މީނާޒް - ބ. އޭދަފުށި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އޭދަފުށި ދާއިރާ)
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހަވީރީނާޒް - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މއ. އެލާމް - މާލެ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ފަޟީލް ޑޯރެންސީވިލާ - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ސަލީމް އޯކިޑްވިލާ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް
ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މާފަރު - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އުދަރެސް - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް އައްސޭރި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ނަސީމު ބަނަފްސާގެ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ މާޖިދު އަލަމާގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަޝީދު އައްސޭރި - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ދިލްކުސާގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާމިރު މާވިލު - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަކިރި - ޅ. ނައިފަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް އާރާމްގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ކާރިމް އާވެހި - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް މަދީހް ނައިފަރުގެ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޓްރިޕޮލީ - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ރައޫފް އިޔުރިޝް - ކ. ތުލުސްދޫ ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުލުސްދޫ ދާއިރާ)
ޝާން އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް
ޢީސާ އަޙްމަދު ސާނީވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް
ޢަލީ ސުލްޠާން ރަތްކަށިމާގެ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް
ޢުޘްމާން ރަޝީދު މާފަރިވާގެ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢަޡީމް ވިނަމާ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އަނީސް އޮޅުވެލި - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް
މުބައްޝިރު ޖަލީލް ޗާންދަނީގެ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު މިނިވަންއައްސޭރި - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ ނައިޓްރޯސް - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް މޯނިންގވިލާ - އއ. ރަސްދޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ނޫރާނީގެ - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ ހެޕީނައިޓް - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް
ޝުޖާޢު އާދަމް ނޫވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް އުދަރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް ނަދުވާ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް
ފަޟީލް އަޙްމަދު ފަޒާ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޞަބާޙު ހުވަދުމާގެ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް
ޚަދީޖާ ނިއުޝާ ފެރޯސް - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނަޞީރު ސަންފްލާވަރ - އދ. މާމިގިލި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާމިގިލި ދާއިރާ)
މޫސާ ނާޡިމް ރަންވެލި - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަސީމް ރޯޝަނީމާގެ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް އޯސަންލީޑް - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޚަލީލް އޯކިޑުމާގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަސީމު އިދާލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ މުފީދު ވިލެޖް - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް
ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙީމް އާސްމާނުވިލާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު އުފާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޔޫސުފް އިވްނިންގްޕެރިސް - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް
ޢުޘްމާން ޢީސާ ބިއުޓީނައިޓް - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނިޔާޒު ކާރނޭޝަންވިލާ - ވ. ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
އާދަމް ސާމީ މޫންލައިޓް - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޔޫސުފް ގަމުގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް
ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ހުދުފިނިފެންމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތެވެލި - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް
ސާމިރު އަޙްމަދު ފަރުދާ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
ޔޫސުފް ޞިދުޤީ މޫނިމާގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރެޑިޔަމްގެ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރިޔާޟް ޝާހިލް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޝާމިލް ޑްރީމީލައިފް - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް
ނަދީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުރަކަ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ހިމާލިޔާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
އަޝްރަފް ޖަމްޝީދު ފައްސިޔަ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޒަކީ ހަވީރީގެ - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނިޝާން ފެސްކޯ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް
ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމުގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު މިރިހި - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
އިޙުސާން ހީނާމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ސައިމާވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ހިތަށްފިނިވާގެ - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ނީލްވިލާ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
އިސްމާޢީލް ނިޡާމް ފިނިހިޔާ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް
ޙާތިމް އިބްރާހީމް ބިންގާ - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޙަނީފް ސޯސަންވިލާ - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާމް ފިނިފެންމާގެ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފިކުރީ އޮލިވްގާރޑަން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް
އިޔާސް އިސްމާޢީލް ލަޠީފް ބިއްލޫރިވިލާ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވައިޓްކޯރަލް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޖަލާލު ކެތި - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޒަރީރު މެރިންވިލާ - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނާޞިޙު ގްޑްލަކް - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން މުޙައްމަދު ހަވީރީހިޔާ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް
ހާރޫން މުޙައްމަދު ކަންމަތީގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޣިޔާޘް އައްސޭރި - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް ބަސަރާ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަޞީޙު ސްނޯލައިޓް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8724 - މާލެ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވިޝާމް ސީސަންގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސިލިންކޯ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޝިނާން ހަވީރީއައްސޭރި - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަޝީދު ފިނިރޯޅި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ތުނޑި. ލިންކް - ލ. ގަން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގަމު ދާއިރާ)
ނާފިޛު ޙުސައިން ރަންއަލި - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޚަލީލު ގަދަގެ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް
އަސްމާއު އަބޫބަކުރު ފިނިފެންމާގެ - ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވައިޖެހޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ފައިޞަލް ސޯސަންވިލާ - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މޫސާ އާފަރު - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމުޙްސިނު މުޙައްމަދު ބާބުލްއަވާލީ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން އަޝްރަފް ކަނީރުމާގެ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސިޔާމް ތުނޑި. ފިތުރޯނުމާ - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފުއާދު ރިޔާޒު - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލިނގިލީ ދާއިރާ)
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢަލީމް ރޯޅި - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް
މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ގްރިންގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 9727 - މާލެ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަޖްމީން އަތިރީގެ - ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝިޔާން ސަފިއްޔާ މަންޒިލް - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަހީމް ޕާކީޒާ - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މިސްކިތްމަގުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު ޑެން - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު އަޔާޟު އޯޝަންހާރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް
ފައިޞަލް ނަޖީބު ރޯސްމާގެ - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް
ހުނައިފު އަސްލަމް މާފަރިވާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހެޕީ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް
ހަމީޒް އަޙްމަދު ކިނާރާ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް
ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު ފަރެސްއަވަށް. އަރިސް - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް
ޝުޒާމް ޞާލިޙް ސައުޝަން - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް އަސްޢަދު ފްރެންކް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
ރައްޔާން ޖަމާލް ބޯޅަކިންކިރިމާގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް