Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ކައުސަރު - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ) މޭޔަރ
ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް ފުނާޑު. މާނެލް - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ދެކުނު ދާއިރާ) މޭޔަރ
ސިފާ މުޙައްމަދު ގ. އެޓްނާ - މާލެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ އިން މޭޔަރ