Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ހެވި - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ) ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
މުޙައްމަދު ޟިރާރު މިސްކިތްމަގު. މާކޯޅި - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (މެދު ދާއިރާ) ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
ޝަމާޢު ޝަރީފް މ. ސަނީކޯސްޓް - މާލެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ އިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ