Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް - ހއ. ބާރަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބާރަށު ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާކިރު ހަޒާރުމާގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަމީމް ދާސްތާނު - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާމިނަތު އިސްމާޢީލް ޗަމަން - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަމީޒު އެންދެރިމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އާދަމް ކަރަންކާގެ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޙަސަން ފެހިގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރައޫފު އަލިވާގެ - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސްކައި - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ހުސްނޫވިލާ - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އާދަމް އުދަރެސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު ކިނާރީގެ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޒުހުރާ ސާވަން - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޢާޞިފާ ގުލްފާމްގެ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޠާހާ ޢަލީ ބަހާރުގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަސީމް ރޯޒަރީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ނިޝާމް ޢަލީ ބުރާއޯ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަރުޒަން އިރަމާގެ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ޒިޔާދު ފުނަމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އިލްހާމް ވާދީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އާދަމް އެރޯވިލާ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ރޯޝަނީވިލާ - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް ގުމްރީގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްފައްތާޙު އަބޫބަކުރު ސައުތުލައިޓް - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ހާޝިމް ފަންރިޔާ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޤާސިމް ނަޞްރުއްޞަބާ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ވާފިރު މިސުރުރުވާގެ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ވާފިރު ނުޖޫމުގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ތަޑިރަތްމާގެ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަރީފު ބުލާސަން - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ރުޚުސާނާ ޙަސަން ފެހިވިނަ - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަރީފު ދިލްބަހާރުގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަނޫނު ހަވީރީނާޒް - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާދަމް ޢަލީ ހީނާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު އާނިރު - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މަސްޢޫދު ވަޙީދު މާކޯނި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ހިޔާވަހި - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކެތީހައުސް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާދިލް ހަބަރުމާގެ - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނަޛީރު މަޒާ - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާމިރު ތޫރި - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ހީނާމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާދަމް ފާއިޒް އަފްޒާ - ނ. ވެލިދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވެލިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މޫސާ ޙަލީމް ކުޅުދޫ. ކަޝްމީރުގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޒަކަރިއްޔާ މުހައްމަދު ފުޅު ވީނަސް - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ނަޛީދު ބިޖިލީގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އާހިޔާ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މޫންލައިޓް - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޖަޛްލާނު އާދަމް މާއޮޅު - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު ޑިޔަރހައުސް - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު ހަވީރީގުލްޝަން - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަފީފު ޢީސާ ސީވީޑް - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާދަމް ސާޖިދު ފެންފިޔާޒުގެ - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އިމްރާޙް ގަހާ - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސަނަމް - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ސްވީޓްފްލާވަރ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޖާވީދު ފަރީޤާފެހި - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ވާފިރު އަޙްމަދު ޖަންބުގެ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޢިމާދު ފުލްމޫން - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙައްވާ ސަމީލާ ހުވަނދުމާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުރުތަޟާ ރަޝީދު ނޫތަރި - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވޭވްސް - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ގްރީންލައިޓް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް ޝަހީދާމަންޒިލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޢަރީފް ހަނަފަސްގެ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ފަލަކު - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްލާޙް ދޫނިހުރާ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފިރާޤު ވިންޑްސްޓާރ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޞަބީޙާ މުޙައްމަދު ގުލިސްތާނުގެ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ނާޖިޙު ޖަމީލް ފަހީމީގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު ވީސަންގެ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާރު - ބ. ތުޅާދޫ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުޅާދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙަސަން ވޭސަން - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙުމަދު ސާޖިދު ފިފްޓީ ފްލާވާ - ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދޫރެސް - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ މުޞްޠަފާ މަތިވަރު - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ދާހަދާގެ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙައްވާ ސަމީޙާ އަސަރީގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ލިލީގެ - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަދީމް ރިހިވެލި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ފަޟީލު ވާދީ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަފީޤު ވައިލެޓްގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޙަފީޡް ވާރޭވިލާ - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޒާއިދު ރަޝީދު ޗާނދަނީގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ޝާރާޒް - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާޠިފް ޖީޒާ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހިންނަވަރު ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަސްތޫރިމާގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ ޒިއުރިކް - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ ސަވޭރާ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު މީނާޒް - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބުދުﷲ ވާރިޘް ވައިޓުރޯސް - ކ. ގުޅި ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ފާއިޒް ބީޗްކޮރަލް - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ފަޔާޟު އިބްރާހީމް ޝިފާނާވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ސަހުލާ ޒާހިރު އަސްދޫ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ނަޝީދާ އާދަމް ޑެކޯރާ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް މުބައްސިރު ޕެރިސްއިވްނިންގ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޛުލްކިފުލި ޢަލީ ދެރަހަ - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް ރޯސްފްލާވަރ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް އޯޝަންރީޑް - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާޞިފް ނަސީމީވިލާ - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އާދަމް ބޮކަރުމާގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ނައިބު ރައީސް
ޒައިނަލްޢިބާދު ފައިންޝޭޑް - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ސިމާޢު އަސްރަފީގެ - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ހުދުވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ފިރާޤު ނާރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ސަމާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފެޝަންފްލާވަރ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ރިވެލި - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްމަޖީދު މޫސާ މާހިޔާ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ރެޑިއަމްގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ފަރުދާ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަހިބަދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން އަޝްރަފް އުދަރެސް - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަރީފް ހަނދުވަރީވިލާ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ފިކުރީ ޗާންދަނީގެ - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ބުންޔާމީން ޙަސަން ޖަނަވަރީގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ނުޢުމާން ޙަސަން ހެޕީވިލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝިހާމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މޫސާ ޢަލީ އާހިއާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް ސަނާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ސައްދާމުވިލާ - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިރުޚާން ނޫރީފެހި - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު ދޭލިޔާގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ރަޝީދު މަގޫގަސްދޮށުގެ - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4031 - މާލެ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫނިމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު ބޮޑުކުންނާރުގެ - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝިފާޤް ޙުސައިން ބަރޯސާގެ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޙަސަން ހުސްނުގެ - މ. މުލައް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސަޢީދު ފެހިވިނަ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޤާސިމް ޢަބްދުﷲ އޯސަންލީޑް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޖަޢުފަރު މޫސާ ކަޝްމީރުގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަމްދޫން މުޙައްމަދު ފިނިހިޔާގެ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން މަޙާސިން މަންފާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ސާމިޔާ މުޙައްމަދު ޝާޔާ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަމާޒު - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޔަޙްޔާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހަނދުވަރީގެ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ސިނާދު ޑޭޒީމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޒަކީ ގުޑްލަކް - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޡުހޫރު ހުސްނުހީނާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މޫސާ އަޙްމަދު ބީޗްހައުސް - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހިމް ނާޞިރު ފަޟާ - ދ. މީދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިފާއު ކުރިނބީގެ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ވިނަރެސް - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް މަތިވަރު - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ސަޢުދު އެހަނދާން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙިލްމާ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މާވެހި - ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝުރައިފު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގަދަކޯޅިމާގެ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޙަނީފް ބިންއުނިމާގެ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކިނބިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސާޖިދު ފިނިފަރު - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޞައްދާމު އަލިތަރި - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަވާޒް މުނިޔާ - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް ޒަމީން - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޖާވީދު ޙަސަން ދުއްލިސާގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު އިރުމަތީގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފަތުޙީ ގަސްވިނަ - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢައްބާސް އަޙްމަދު ނީލްހައުސް - ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ނާހިދު ޢައްބާސް ޒަމާނުގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ކަނީރުމާގެ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙީމް އަޒީމާވިލާ - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ތައުފީޤް ޢަލީ ހުދުވެލި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މޫސާ ފައިޞަލް ކުރިބޯށި - ލ. މާވަށް ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާވާށު ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފައިޞަލް ހަވީރީނާޒް - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވީނަސްވިލާ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޟިރުޣާމް ސަޢީދު ގ. ދޮންފެހިގެ - މާލެ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފައިޞަލް މާފޮޅޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރިބޯށި - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މަންޒިލް - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ ޗިޅިޔާގެ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާދަމް ނާޞިފު ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މޫސާ ޢަބްދުﷲ ކާމިނީގެ - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަރީފް ދެރަހާ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާހީން ތުނޑި. މޯރނިންގްރޯސް - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނަޛްމީން ބީޗްވިލާ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ހުވަދުމާގެ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޒިހާން ޢަބްދުﷲދީދީ ރީޒަން - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަދުނާން ޙަސަން ރެޑިޔަމްގެ - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މަޒީދު ޢަބްދުﷲ ކަޑުފެންނަގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޚަދީޖާ ޝިއުނާ ކިއުޓް - ގއ. މާމެންދޫ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މައުމޫނު އިބްރާހީމް ދޭލިޔާގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މުސައްފިރު ފެހިވިނަ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއްޞަމަދު ހަނީމޫން - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ފާރިސް މުޙައްމަދު މިސްކިތްދޮށުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރިޟާން ވީނަސް - ގދ. ގައްދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގައްދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޝްރާފް ކަޝްމީރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝަހުމަދު ޢަޒީޒް އަމާޒު - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން މޫސާ ފެހިވިލާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ސަޢީދު ޢަލީ މީރުބަހުރުގެ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަޒަމް މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޔާސިރު މުޙައްމަދު މާތޮޑާއަވަށް. ޖިފުޓި - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު އޯކިޑްމާގެ - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރިޔާޟް ސްނޯވައިޓް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާމިނަތު ފަރުޒީނާ ސަވޭރީ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް