Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާ
ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް - ހއ. ބާރަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބާރަށު ދާއިރާ)
އިބްރާހީމް ޝާކިރު ހަޒާރުމާގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ ތިނަދޫގެ - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
އާމިނަތު އިސްމާޢީލް ޗަމަން - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަމީޒު އެންދެރިމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އާދަމް ކަރަންކާގެ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޙަސަން ފެހިގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރައޫފު އަލިވާގެ - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސްކައި - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ހުސްނޫވިލާ - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އާދަމް އުދަރެސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު ކިނާރީގެ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ހާޝިމް ދުވާރު - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
ޢާއިޝަތު ޢާޞިފާ ގުލްފާމްގެ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ޠާހާ ޢަލީ ބަހާރުގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވަސީމް ރޯޒަރީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ)
ނިޝާމް ޢަލީ ބުރާއޯ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަރުޒަން އިރަމާގެ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޒިޔާދު ފުނަމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިލްހާމް ވާދީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ އާދަމް އެރޯވިލާ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ރޯޝަނީވިލާ - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގްރީންހައުސް - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްފައްތާޙު އަބޫބަކުރު ސައުތުލައިޓް - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ހާޝިމް ފަންރިޔާ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޤާސިމް ނަޞްރުއްޞަބާ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ވާފިރު މިސުރުރުވާގެ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ވާފިރު ނުޖޫމުގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ތަޑިރަތްމާގެ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ)
ޢަލީ ޝަރީފު ބުލާސަން - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް
ރުޚުސާނާ ޙަސަން ފެހިވިނަ - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަރީފު ދިލްބަހާރުގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝަނޫނު ހަވީރީނާޒް - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް
އާދަމް ޢަލީ ހީނާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު އާނިރު - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
މަސްޢޫދު ވަޙީދު މާކޯނި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ހިޔާވަހި - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކެތީހައުސް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަޛީރު މަޒާ - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާމިރު ތޫރި - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ހީނާމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ފާއިޒް އަފްޒާ - ނ. ވެލިދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވެލިދޫ ދާއިރާ)
މޫސާ ޙަލީމް ކުޅުދޫ. ކަޝްމީރުގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ޒަކަރިއްޔާ މުހައްމަދު ފުޅު ވީނަސް - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ނަޛީދު ބިޖިލީގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އާހިޔާ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މޫންލައިޓް - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް
ޖަޛްލާނު އާދަމް މާއޮޅު - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު ޑިޔަރހައުސް - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު ހަވީރީގުލްޝަން - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަފީފު ޢީސާ ސީވީޑް - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ސާޖިދު ފެންފިޔާޒުގެ - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިމްރާޙް ގަހާ - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސަނަމް - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ސްވީޓްފްލާވަރ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ)
ޢަލީ ޖާވީދު ފަރީޤާފެހި - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
ވާފިރު އަޙްމަދު ޖަންބުގެ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢިމާދު ފުލްމޫން - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
ޙައްވާ ސަމީލާ ހުވަނދުމާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
މުރުތަޟާ ރަޝީދު ނޫތަރި - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވޭވްސް - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ގްރީންލައިޓް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް ޝަހީދާމަންޒިލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަރީފް ހަނަފަސްގެ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ފަލަކު - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަފްލާޙް ދޫނިހުރާ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފިރާޤު ވިންޑްސްޓާރ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އަޝްހަދު ފަރުމާ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
ނާޖިޙު ޖަމީލް ފަހީމީގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު ވީސަންގެ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާރު - ބ. ތުޅާދޫ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުޅާދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޙަސަން ވޭސަން - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދޫރެސް - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ މުޞްޠަފާ މަތިވަރު - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ދާހަދާގެ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް
ޙައްވާ ސަމީޙާ އަސަރީގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ލިލީގެ - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަދީމް ރިހިވެލި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ފަޟީލު ވާދީ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަފީޤު ވައިލެޓްގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޙަފީޡް ވާރޭވިލާ - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް
ޒާއިދު ރަޝީދު ޗާނދަނީގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ޝާރާޒް - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ސިމާއު ކޯރަމް - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަސްތޫރިމާގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ ޒިއުރިކް - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް
ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ ސަވޭރާ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު މީނާޒް - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް
ޢަބުދުﷲ ވާރިޘް ވައިޓުރޯސް - ކ. ގުޅި ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)
ޙަސަން ފާއިޒް ބީޗްކޮރަލް - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް
ފަޔާޟު އިބްރާހީމް ޝިފާނާވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް
ސަހުލާ ޒާހިރު އަސްދޫ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް
ނަޝީދާ އާދަމް ޑެކޯރާ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް މުބައްސިރު ޕެރިސްއިވްނިންގ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް
ޛުލްކިފުލި ޢަލީ ދެރަހަ - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް
އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް ރޯސްފްލާވަރ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް އޯޝަންރީޑް - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢާޞިފް ނަސީމީވިލާ - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އާދަމް ބޮކަރުމާގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
ޒައިނަލްޢިބާދު ފައިންޝޭޑް - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ސިމާޢު އަސްރަފީގެ - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ހުދުވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ފިރާޤު ނާރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް
ސަމާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފެޝަންފްލާވަރ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް
ރަޙްމަތުﷲ ސަލީމް ދިލްސާދުގެ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމަޖީދު މޫސާ މާހިޔާ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ރެޑިއަމްގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ފަރުދާ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަހިބަދޫ ދާއިރާ)
ޙަސަން އަޝްރަފް އުދަރެސް - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަރީފް ހަނދުވަރީވިލާ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ފިކުރީ ޗާންދަނީގެ - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ބުންޔާމީން ޙަސަން ޖަނަވަރީގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް
ނުޢުމާން ޙަސަން ހެޕީވިލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް
ޝިހާމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް
މޫސާ ޢަލީ އާހިއާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް ސަނާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ސައްދާމުވިލާ - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝިރުޚާން ނޫރީފެހި - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު ދޭލިޔާގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ރަޝީދު މަގޫގަސްދޮށުގެ - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4031 - މާލެ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް
އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫނިމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަޝީދު ބޮޑުކުންނާރުގެ - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް
ޝިފާޤް ޙުސައިން ބަރޯސާގެ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޙަސަން ހުސްނުގެ - މ. މުލައް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
އަޙްމަދު ސަޢީދު ފެހިވިނަ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް
ޤާސިމް ޢަބްދުﷲ އޯސަންލީޑް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް
ޖަޢުފަރު މޫސާ ކަޝްމީރުގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް
ޙަމްދޫން މުޙައްމަދު ފިނިހިޔާގެ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް
ޙަސަން މަޙާސިން މަންފާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ރާނބާގެ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަމާޒު - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް
ޔަޙްޔާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހަނދުވަރީގެ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް
މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
ސިނާދު ޑޭޒީމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޒަކީ ގުޑްލަކް - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޡުހޫރު ހުސްނުހީނާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ އަޙްމަދު ބީޗްހައުސް - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް
އިބްރާހިމް ނާޞިރު ފަޟާ - ދ. މީދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
އަޙްމަދު ޝިފާއު ކުރިނބީގެ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ވިނަރެސް - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް މަތިވަރު - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ސަޢުދު އެހަނދާން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް
ޙިލްމާ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މާވެހި - ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް
ޝުރައިފު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގަދަކޯޅިމާގެ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޙަނީފް ބިންއުނިމާގެ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކިނބިދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ސާޖިދު ފިނިފަރު - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޞައްދާމު އަލިތަރި - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަވާޒް މުނިޔާ - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް ޒަމީން - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް
ޖާވީދު ޙަސަން ދުއްލިސާގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު އިރުމަތީގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފަތުޙީ ގަސްވިނަ - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް
ޢައްބާސް އަޙްމަދު ނީލްހައުސް - ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް
ނާހިދު ޢައްބާސް ޒަމާނުގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ކަނީރުމާގެ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙީމް އަޒީމާވިލާ - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް
ތައުފީޤް ޢަލީ ހުދުވެލި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ފައިޞަލް ކުރިބޯށި - ލ. މާވަށް ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާވާށު ދާއިރާ)
އަޙްމަދު ފައިޞަލް ހަވީރީނާޒް - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވީނަސްވިލާ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް
ޟިރުޣާމް ސަޢީދު ގ. ދޮންފެހިގެ - މާލެ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފައިޞަލް މާފޮޅޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރިބޯށި - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މަންޒިލް - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ ޗިޅިޔާގެ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ނާޞިފު ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ޢަބްދުﷲ ކާމިނީގެ - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަރީފް ދެރަހާ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާހީން ތުނޑި. މޯރނިންގްރޯސް - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަޛްމީން ބީޗްވިލާ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ހުވަދުމާގެ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޒިހާން ޢަބްދުﷲދީދީ ރީޒަން - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް
ޢަދުނާން ޙަސަން ރެޑިޔަމްގެ - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް
މަޒީދު ޢަބްދުﷲ ކަޑުފެންނަގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް
ޚަދީޖާ ޝިއުނާ ކިއުޓް - ގއ. މާމެންދޫ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ތައުފީޤު ލައިނުންފަރުމާގެ - ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުސައްފިރު ފެހިވިނަ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް
ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއްޞަމަދު ހަނީމޫން - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް
ފާރިސް މުޙައްމަދު މިސްކިތްދޮށުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރިޟާން ވީނަސް - ގދ. ގައްދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގައްދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު އަޝްރާފް ކަޝްމީރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް
ޝަހުމަދު ޢަޒީޒް އަމާޒު - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް
ޙަސަން މޫސާ ފެހިވިލާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް
ސަޢީދު ޢަލީ މީރުބަހުރުގެ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް
ޢަޒަމް މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް
ޔާސިރު މުޙައްމަދު މާތޮޑާއަވަށް. ޖިފުޓި - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު އޯކިޑްމާގެ - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ރިޔާޟް ސްނޯވައިޓް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
އާމިނަތު ފަރުޒީނާ ސަވޭރީ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް