Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާ
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ކައުސަރު - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް ފުނާޑު. މާނެލް - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ދެކުނު ދާއިރާ)
ސިފާ މުޙައްމަދު ގ. އެޓްނާ - މާލެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ އިން