Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާ
މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ހެވި - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޟިރާރު މިސްކިތްމަގު. މާކޯޅި - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (މެދު ދާއިރާ)
ޝަމާޢު ޝަރީފް މ. ސަނީކޯސްޓް - މާލެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ އިން