Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އާލަމް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ ތިނަދޫގެ - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ޣުފްރާން ރެޑްހައުސް - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ލަކީކޯނަރ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ބްލޫހައުސް - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން އަޙްމަދު ޒުވާރިމާގެ - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ ބްލޫބާރޑް - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ދަނަސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފަލާޙް އޭސިޔާ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ހާޝިމް ދުވާރު - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙުމަދު ނިޔާޒް މޯނިންގުވިލާ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ސަބުދެލިގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޠިފް މާވިނަ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ ކަރަންކާވިލާ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގުރަހަލި - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފާއިޒް ޖަވާހިރުމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނާޡިމް ޑޭޒީވިލާ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް މަޢޫޒް ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ޤާބިލް - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގްރީންހައުސް - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ސޫރަޖު - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން ސަބުނަމީގެ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަމީން މުޙައްމަދު ސެލްވިޔޯ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނަސީމް ކޮކްނަޓްވިލާ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާކިރު ވައިލެޓްމާގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ރަޝީދު ރޯނުގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކަނޑިތީމު ދާއިރާ) ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާރިފް އާރު - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލު - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ފޭރުމާގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް ކުޅިތުޅާގެ - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް ރައީސް
އާމިނަތު އަޙްމަދު ފެންފިޔާޒުގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު މުފީދު ވައިކަރަދޫގެ - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އައްސޭރި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ސަލީމް މަލާޒު - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ނިޒާމް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޝުޖާޢު ސަޢީދާމަންޒިލް - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ގުޑްލަކް - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާޢީލް ސައިމާގެ - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރާޝިދު ޔުނިވާސް - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސައިމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޡާފިރު ޕޫލްވާރީ - ނ. މަނަދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަނަދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަލީ ޝަމީމް ކެނދިކޮޅު. އިރުމަތީގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ ޢާއިލާވެހި - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢުމަރު އަހިގަސްދޮށުގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ސަމީރު ނޫރާނީމާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަޞީރު ނާޒް - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ސާލިމް އައިނަސީރު - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން މުޙައްމަދު ކަރަންކާގެ - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަސްމާ ޙުސައިން އާހަމަ - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ފަތުޙުﷲ ނަޞީރު ފިނިހިޔާގެ - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާހް މޫސާ ސަބާނާ - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިލްޔާސް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަބްދުﷲ ޝާމީ ނީސް - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝިނާން ޢަބްދުލްޣަނީ ހުދުވެލި - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޝާހިދު އާހިޔާ - ރ. އަލިފުށި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ) ރައީސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މީޒާން - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޢަލީ ރީޙުއްޞަބާ - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު އަލިތަރިއާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޠާހާ ރަޝީދު ފަތިސްހަނދުވަރުގެ - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ރަޝާދު ވައިޖެހޭގެ - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
ޤާސިމް ޙުސައިން ނަސީމާމަންޒިލް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރާޟީ މާބުލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ މިޔާޒް މެހުރާ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ކުރެދިވަރުގެ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ވިނަ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަޝްހަދު ފަރުމާ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޢަފީފް ބަހާރުގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނާޞިރު ފަޒާ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް ރައީސް
މަބުރޫކް ނަޞީރު މީނާޒް - ބ. އޭދަފުށި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އޭދަފުށި ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހަވީރީނާޒް - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ސަމީރު ޗާނދަނީގެ - ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ފަޟީލް ޑޯރެންސީވިލާ - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ސަލީމް އޯކިޑްވިލާ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މާފަރު - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އުދަރެސް - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް އައްސޭރި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ ނަސީމު ބަނަފްސާގެ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ މާޖިދު އަލަމާގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު އައްސޭރި - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ދިލްކުސާގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާމިރު މާވިލު - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ސިމާއު ކޯރަމް - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް އާރާމްގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ކާރިމް އާވެހި - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް މަދީހް ނައިފަރުގެ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޓްރިޕޮލީ - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ރައޫފް އިޔުރިޝް - ކ. ތުލުސްދޫ ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުލުސްދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
ޝާން އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢީސާ އަޙްމަދު ސާނީވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ސުލްޠާން ރަތްކަށިމާގެ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢުޘްމާން ރަޝީދު މާފަރިވާގެ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަޡީމް ވިނަމާ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަނީސް އޮޅުވެލި - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުބައްޝިރު ޖަލީލް ޗާންދަނީގެ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު މިނިވަންއައްސޭރި - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ ނައިޓްރޯސް - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް މޯނިންގވިލާ - އއ. ރަސްދޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ނޫރާނީގެ - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ ހެޕީނައިޓް - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝުޖާޢު އާދަމް ނޫވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް އުދަރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް ނަދުވާ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް ރައީސް
ރަޙްމަތުﷲ ސަލީމް ދިލްސާދުގެ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޞަބާޙު ހުވަދުމާގެ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޚަދީޖާ ނިއުޝާ ފެރޯސް - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ނަޞީރު ސަންފްލާވަރ - އދ. މާމިގިލި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާމިގިލި ދާއިރާ) ރައީސް
މޫސާ ނާޡިމް ރަންވެލި - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނަސީމް ރޯޝަނީމާގެ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ ބަށިމާގެ - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޚަލީލް އޯކިޑުމާގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަސީމު އިދާލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ މުފީދު ވިލެޖް - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙީމް އާސްމާނުވިލާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު އުފާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޔޫސުފް އިވްނިންގްޕެރިސް - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢުޘްމާން ޢީސާ ބިއުޓީނައިޓް - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނިޔާޒު ކާރނޭޝަންވިލާ - ވ. ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ސާމީ މޫންލައިޓް - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޔޫސުފް ގަމުގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ހުދުފިނިފެންމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތެވެލި - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ސާމިރު އަޙްމަދު ފަރުދާ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޔޫސުފް ޞިދުޤީ މޫނިމާގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރައީސް
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރެޑިޔަމްގެ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ރިޔާޟް ޝާހިލް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޝާމިލް ޑްރީމީލައިފް - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ނަދީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުރަކަ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ހިމާލިޔާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ރާނބާގެ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާޠިރު އަސްރަފީވިލާ - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނިޝާން ފެސްކޯ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމުގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު މިރިހި - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިޙުސާން ހީނާމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ސައިމާވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ހިތަށްފިނިވާގެ - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ނީލްވިލާ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނިޡާމް ފިނިހިޔާ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙާތިމް އިބްރާހީމް ބިންގާ - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޙަނީފް ސޯސަންވިލާ - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާމް ފިނިފެންމާގެ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފިކުރީ އޮލިވްގާރޑަން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިޔާސް އިސްމާޢީލް ލަޠީފް ބިއްލޫރިވިލާ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވައިޓްކޯރަލް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ) ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލާލު ކެތި - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޒަރީރު މެރިންވިލާ - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ނާޞިޙު ގްޑްލަކް - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން މުޙައްމަދު ހަވީރީހިޔާ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ހާރޫން މުޙައްމަދު ކަންމަތީގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޣިޔާޘް އައްސޭރި - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް ބަސަރާ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަޞީޙު ސްނޯލައިޓް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8724 - މާލެ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ވިޝާމް ސީސަންގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސިލިންކޯ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޝިނާން ހަވީރީއައްސޭރި - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު ފިނިރޯޅި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ތުނޑި. ލިންކް - ލ. ގަން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގަމު ދާއިރާ) ރައީސް
ނާފިޛު ޙުސައިން ރަންއަލި - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޚަލީލު ގަދަގެ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަސްމާއު އަބޫބަކުރު ފިނިފެންމާގެ - ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވައިޖެހޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ފައިޞަލް ސޯސަންވިލާ - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު މޫސާ އާފަރު - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްމުޙްސިނު މުޙައްމަދު ބާބުލްއަވާލީ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން އަޝްރަފް ކަނީރުމާގެ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިޔާމް ތުނޑި. ފިތުރޯނުމާ - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފުއާދު ރިޔާޒު - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލިނގިލީ ދާއިރާ) ރައީސް
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަލީމް ރޯޅި - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ގްރިންގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 9727 - މާލެ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ތައުފީޤު ލައިނުންފަރުމާގެ - ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝިޔާން ސަފިއްޔާ މަންޒިލް - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަހީމް ޕާކީޒާ - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މިސްކިތްމަގުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު ޑެން - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ) ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޔާޟު އޯޝަންހާރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ފައިޞަލް ނަޖީބު ރޯސްމާގެ - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް ރައީސް
ހުނައިފު އަސްލަމް މާފަރިވާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހެޕީ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ހަމީޒް އަޙްމަދު ކިނާރާ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ރައީސް
ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު ފަރެސްއަވަށް. އަރިސް - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝުޒާމް ޞާލިޙް ސައުޝަން - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް އަސްޢަދު ފްރެންކް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ރައްޔާން ޖަމާލް ބޯޅަކިންކިރިމާގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް