ސަރކިއުލާރ - ސަރކިއުލަރތައް


2012

ޤާނޫނީ ލަފާ

ދީނީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ ނުދިނުމާއި ކައުންސިލްތަކުން ޤަރާރުތައް ނެރުން

ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙް 

އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙް

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު

2013

މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާ ކައުންސިލަރެއްކަމަށް އެ ކައުންސިލަރެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމި ނިންމުން.

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއާބެހޭ އުޞޫލު

ސަރުކާރު ގަބޫލު ނުކުރާ ކައުންސިލްތަކަށް މިިއޮތޯރިޓީން ކުރާ އިލްތިމާސް

2014

ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ގެނެވޭ އިސްލާޙް

2018

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓައި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ 

އެނެކްސް 1 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ 

އެނެކްސް 2  - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

އެނެކްސް 3 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

 އެނެކްސް 4 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

 އެނެކްސް 5 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

 އެނެކްސް 6 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

 އެނެކްސް 7 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

ބަޖެޓް ސީލިންގ - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

ބަޖެޓް ކޯޑްސް - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރއާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލް ބަޖެޓް ފޯމެޓް - 2019

ސެލަރީ އެންޑް ކެޕިޓަލް - 2019

2019 އަށް ލަފާކުރާ ޓޯޓަލް ބަޖެޓް ފޯރމެޓް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި މާލީ ހިސާބު ނިންމުމާއި ގުޅޭ

ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދުކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

2019

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނެރުނު ސަރކިއުލަރ ބާޠިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ