ނަމޫނާ - ނަމޫނާތައް


ކައުންސިލްތަކުގެ 6 މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް މަސައްކަތު ތާވަލް

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ފޯމެޓް - އަތޮޅު 2018 

2018 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ފޯމެޓް - ސިޓީ

2018 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ފޯމެޓް - ރަށު

2019 ލަފާ ކުރާ ޓޯޓަލް ބަޖެޓް ފޯމެޓް

ކައުންސިލްސް ޑޮކިއުމަންޓް މޮނިޓަރިންގ ޝީޓްގެ ނަމޫނާ - 2019

ސާމްޕަލް ސާވިސް ޗަރޓަރ

2019

ކައުންސިލަރުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން

އެސެޓް ފޯމް -V3

ޖި.އެލް ކޯޑްސް ފޯ އެސެޓްސް

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ V.05.03.3

ރަށު، އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާނުގެ ފޯމެޓު

ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް 2003 - BC01

ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް 2003 - BC02

ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް 2013 - BC01

ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް 2013 - BC02

MV-Boli Font