Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާ
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ)
ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް - ހއ. ބާރަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބާރަށު ދާއިރާ)
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޯރަފުށި ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ - ހއ. ކެލާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެލާ ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އާލަމް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝާކިރު ހަޒާރުމާގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިމްދާޙު ޖަޒީމާ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް ހުސްނުހީނާގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު ގުލްދަމުގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަމީމް ދާސްތާނު - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ ތިނަދޫގެ - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ބަރަބޯމާގެ - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
އާދަމް ޣުފްރާން ރެޑްހައުސް - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް
އާމިނަތު އިސްމާޢީލް ޗަމަން - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް
ޢާއިޝަތު މިޒްނާ ރުއްކަރަ - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަމީޒު އެންދެރިމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހޯރަ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ސަލްސަބީލުގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މަފާޒު ޖަންބުމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ލަކީކޯނަރ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އާދަމް ކަރަންކާގެ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް
އަސްރާރް އާދަމް ބަގީޗާގެ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޙަސަން ފެހިގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް
ޢިމާދު ޢަބްދުﷲ ބޮކަރުމާގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ބްލޫހައުސް - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރައޫފު އަލިވާގެ - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޒަކީ ގަސްކަރަ - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް
ޙަސަން އަޙްމަދު ޒުވާރިމާގެ - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސްކައި - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު މޯނިންގސްޓަރ - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ ބްލޫބާރޑް - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ހުސްނޫވިލާ - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ މުފީދު ޔާގޫތުގެ - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ދަނަސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އާދަމް އުދަރެސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރިފާޢު ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 10135 - މާލެ ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ފަލާޙް އޭސިޔާ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު ކިނާރީގެ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނާފިޢު ރާސްތާ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ހާޝިމް ބުރުނުވިލާ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ހާޝިމް ދުވާރު - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފިރާޤު ވެވުދޮށުގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ލަޠީފް ކުދިމާގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
ޒުހުރާ ސާވަން - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
އަޙުމަދު ނިޔާޒް މޯނިންގުވިލާ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ޢާއިޝަތު ޢާޞިފާ ގުލްފާމްގެ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ފާޠިމަތު ފަޒީޙާ ފެސްކޯހިޔާ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ސަބުދެލިގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
ޠާހާ ޢަލީ ބަހާރުގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
ޙުސްނާ އިބްރާހީމް މާޖެހިގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢާޠިފް މާވިނަ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ވަސީމް ރޯޒަރީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ)
ޢަލީ މުޙައްމަދު އުތުރުގެ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހަނިމާދޫ ދާއިރާ)
ޙުސައިން ޙަސަން ހިމޭން - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ)
އާދަމް ޢަލީ ގަހާކޯޅި - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ)
އިބްރާހީމް ޢަލީ ޝާހީނީޒު - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަކުނުދޫ ދާއިރާ)
ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ ކަރަންކާވިލާ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
ނިޝާމް ޢަލީ ބުރާއޯ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ސަލީމް ބުލޫލައިޓް - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގުރަހަލި - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަރުޒަން އިރަމާގެ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ފިރާޤު ތްރީފްލާވަރ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފާއިޒް ޖަވާހިރުމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޒިޔާދު ފުނަމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ފުރުއްމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނާޡިމް ޑޭޒީވިލާ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިލްހާމް ވާދީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ނަލަހިޔާގެ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް މަޢޫޒް ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ އާދަމް އެރޯވިލާ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޒާހިރު މޯނިންގހައުސް - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ޤާބިލް - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ރޯޝަނީވިލާ - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް
އަސްމާ ޚާލިދު ހިތިގަސްދޮށުގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް ގުމްރީގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގްރީންހައުސް - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު ސަބްދެލިގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ސޫރަޖު - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްފައްތާޙު އަބޫބަކުރު ސައުތުލައިޓް - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާފީ ޝިފާ - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން ސަބުނަމީގެ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ހާޝިމް ފަންރިޔާ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ނަސީމުގެ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ފަވާޛް ސައުދީ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
ސަމާ ޢަލީ ހިރި - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
އަމީން މުޙައްމަދު ސެލްވިޔޯ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޤާސިމް ނަޞްރުއްޞަބާ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ އަންވަރު އިރުފާ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަސީމް ކޮކްނަޓްވިލާ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ވާފިރު މިސުރުރުވާގެ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިލިހިލާގެ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާކިރު ވައިލެޓްމާގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ވާފިރު ނުޖޫމުގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ސާމީ ސިޔަރެސް - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ރަޝީދު ރޯނުގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ނާޝިދު ބީޗްހައުސް - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކަނޑިތީމު ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ތަޑިރަތްމާގެ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ)
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާނު މަލަ - ށ. މިލަންދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މިލަންދޫ ދާއިރާ)
އަޙްމަދު ފާއިޒް ނިވައިދޮށުގެ - ށ. ފުނަދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުނަދޫ ދާއިރާ)
އަޙްމަދު ޢާރިފް އާރު - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަރީފު ބުލާސަން - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނިޒާރު މަނާޒު - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލު - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް
ރުޚުސާނާ ޙަސަން ފެހިވިނަ - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނާޢިފް މޯނިންގސްޓަރ - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ފޭރުމާގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަރީފު ދިލްބަހާރުގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނާފިޡް ސެސަލް - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް ކުޅިތުޅާގެ - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝަނޫނު ހަވީރީނާޒް - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް
ޢަލީ ޒާހިރު ގްރީންލައިޓް - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް
އާމިނަތު އަޙްމަދު ފެންފިޔާޒުގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
އާދަމް ޢަލީ ހީނާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގަސްކަރަ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުފީދު ވައިކަރަދޫގެ - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު އާނިރު - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝުޖުޢާން ފަނަސް - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އައްސޭރި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް
މަސްޢޫދު ވަޙީދު މާކޯނި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް
ޙަފީޡުﷲ ފެހިގެ - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް
އާދަމް ސަލީމް މަލާޒު - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ހިޔާވަހި - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރޭލައިޓް - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ނިޒާމް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކެތީހައުސް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ޕާލްސް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޝުޖާޢު ސަޢީދާމަންޒިލް - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢާދިލް ހަބަރުމާގެ - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް
ޙުސައިން މޫސާ ހިޔަލީގެ - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ގުޑްލަކް - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަޛީރު މަޒާ - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޚާލިދު މާއޮޅު - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާޢީލް ސައިމާގެ - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާމިރު ތޫރި - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝުކުރީ އަސްރަފީގެ - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރާޝިދު ޔުނިވާސް - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ފަރީދު ކުދެލި - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސައިމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ހީނާމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ރިފާޒު ވައިމަތީގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޡާފިރު ޕޫލްވާރީ - ނ. މަނަދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަނަދޫ ދާއިރާ)
އާދަމް ފާއިޒް އަފްޒާ - ނ. ވެލިދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވެލިދޫ ދާއިރާ)
އަޙްމަދު ރަވްޝަމް ސީނިއަރ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ)
ވާޞިފު އަޙްމަދު ކުޅުދޫ. ޖޭމުގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ)
ޞަފްވަތު އަޙްމަދު ކެނދިކޮޅު. އޯޝަންވިލާ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ޙަލީމް ކުޅުދޫ. ކަޝްމީރުގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަމީމް ކެނދިކޮޅު. އިރުމަތީގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ ޢާއިލާވެހި - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
ޒަކަރިއްޔާ މުހައްމަދު ފުޅު ވީނަސް - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
މުޞްޠަފާ އާދަމް މާރސް - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢުމަރު އަހިގަސްދޮށުގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ނަޛީދު ބިޖިލީގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރިޝާދު ރެޑްރޯސް - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ސަމީރު ނޫރާނީމާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ސުލައިމާނު ބަހާރުގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަޞީރު ނާޒް - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އާހިޔާ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިރުފާން ލުބޯމާގެ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ސާލިމް އައިނަސީރު - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މޫންލައިޓް - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު ސީނާ - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް
ޙަސަން މުޙައްމަދު ކަރަންކާގެ - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް
ޖަޛްލާނު އާދަމް މާއޮޅު - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރަމީޒް ހޮޅުދޫގެ - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް
އަސްމާ ޙުސައިން އާހަމަ - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު ޑިޔަރހައުސް - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ޢަލީ ފުޅު ހަސްތީ - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
ފަތުޙުﷲ ނަޞީރު ފިނިހިޔާގެ - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު ހަވީރީގުލްޝަން - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަޤީލް ޙުސައިން ފިނިހިޔާގެ - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާހް މޫސާ ސަބާނާ - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
ޢަފީފު ޢީސާ ސީވީޑް - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޙުސައިން މާތިލަ - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
އިލްޔާސް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ސާޖިދު ފެންފިޔާޒުގެ - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް
އަބްދުﷲ ޝާމީ ނީސް - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިމްރާޙް ގަހާ - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ނިޝާން - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
ޝިނާން ޢަބްދުލްޣަނީ ހުދުވެލި - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސަނަމް - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ބުލޫކިޔާގެ - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝާހިދު އާހިޔާ - ރ. އަލިފުށި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ސްވީޓްފްލާވަރ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ)
ޔޫސުފް ސަލީމް މާވަޑިގެ - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އުނގޫފާރު ދާއިރާ)
އަންވަރު އިބްރާހީމް ހެލެގެލި - ރ. މީދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑުއްވަރި ދާއިރާ)
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފޭރުގަސްދޮށުގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދުވާފަރު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މީޒާން - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
ޢަލީ ޖާވީދު ފަރީޤާފެހި - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ވިކްޓަރީހައުސް - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް
ވާފިރު އަޙްމަދު ޖަންބުގެ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލް މަޖީދު ޙަސަން ހަވޭލި - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް
ޙަސަން ޢަލީ ރީޙުއްޞަބާ - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢިމާދު ފުލްމޫން - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ފެންބޯހުރާ - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު އަލިތަރިއާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
ޙައްވާ ސަމީލާ ހުވަނދުމާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
އިޒްމީލް އަޙްމަދު ޒަމާނީގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޖަމީލް ބުލާސަމްގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ ގުލްހަޒާރުގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
ޠާހާ ރަޝީދު ފަތިސްހަނދުވަރުގެ - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
މުރުތަޟާ ރަޝީދު ނޫތަރި - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނާޞިޙް އަރާއިރު - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ރަޝާދު ވައިޖެހޭގެ - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވޭވްސް - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
ޢަލީ ޙަމީދު ދެކުނުގެ - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
ޤާސިމް ޙުސައިން ނަސީމާމަންޒިލް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ގްރީންލައިޓް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލިތަރި - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރާޟީ މާބުލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް ޝަހީދާމަންޒިލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޛަހީން ސާދާގެ - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް
މޫސާ މިޔާޒް މެހުރާ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަރީފް ހަނަފަސްގެ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފަޔާޟް ރިވެލި - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ކުރެދިވަރުގެ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ފަލަކު - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަރީފް ކިނބިގަސް - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ވިނަ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަފްލާޙް ދޫނިހުރާ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢާޞިފް ވައިލެޓްވިލާ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފިރާޤު ވިންޑްސްޓާރ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ އިކްލީލް - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޖޭމުގެ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އަޝްހަދު ފަރުމާ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
ޞަބީޙާ މުޙައްމަދު ގުލިސްތާނުގެ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަފީފް ބަހާރުގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް
ނާޖިޙު ޖަމީލް ފަހީމީގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް
ރައްޒާނު ޒަރީރު އިރުދޭމާގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނާޞިރު ފަޒާ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު ވީސަންގެ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫން ބީޗްވިލާ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް
މަބުރޫކް ނަޞީރު މީނާޒް - ބ. އޭދަފުށި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އޭދަފުށި ދާއިރާ)
އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާރު - ބ. ތުޅާދޫ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުޅާދޫ ދާއިރާ)
ފާޠިމަތު ސިފާނާ ފަޒީނާމަންޒިލް - ބ. ދޮންފަން ބ. އަތޮލޫ ކައުންސިލް (ކެންދޫ ދާއިރާ)
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހަވީރީނާޒް - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޙަސަން ވޭސަން - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް
އަންވަރު މުޙައްމަދު ބޯށިމާގެ - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މއ. އެލާމް - މާލެ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ސަމީރު ޗާނދަނީގެ - ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ މަޢުޞޫމް ހަވާސް - ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ފަޟީލް ޑޯރެންސީވިލާ - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދޫރެސް - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް
ފާޠިމަތު ރަޙީމާ ޕޭޝަންފްލާވަރ - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
ޢަލީ މުޞްޠަފާ މަތިވަރު - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
ޢާޞިފް މޫސާ ޝެމްރޮކް - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ސަލީމް އޯކިޑްވިލާ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ދާހަދާގެ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނީވިލާ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް
ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މާފަރު - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ޙައްވާ ސަމީޙާ އަސަރީގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ނައުޝާދު އަޙްމަދު މާފޮޅޭގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ މުޝްތަރީގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ޒައިދު ޢަލީ ހަލީމާހައުސް - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އުދަރެސް - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ލިލީގެ - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ ލައިޓް - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް އައްސޭރި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަދީމް ރިހިވެލި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޙަލީމް ލިލީއޮފްދަވެލީ - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ނަސީމު ބަނަފްސާގެ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ފަޟީލު ވާދީ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަސްލަމް ބުލޫހައުސް - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ މާޖިދު އަލަމާގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަފީޤު ވައިލެޓްގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ނާޡިމް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-5 - މާލެ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަޝީދު އައްސޭރި - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޙަފީޡް ވާރޭވިލާ - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ އަޙްސަން އާވާޒް - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ދިލްކުސާގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ޒާއިދު ރަޝީދު ޗާނދަނީގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ތަޢުރީފް އަރުތަ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާމިރު މާވިލު - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ޝާރާޒް - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނާފިޡު ހެދޭކުރި - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަކިރި - ޅ. ނައިފަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ)
އިބްރާހީމް ސިމާއު ކޯރަމް - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ)
އިބްރާހީމް ޢާޠިފް ޖީޒާ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހިންނަވަރު ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް އާރާމްގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަސްތޫރިމާގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
ރިސްވާން އާދަމްފުޅު ޗިޗަންޑާގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
އާދަމް އަނީސް ބާޣުބޭދާ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
ފިރާޒު އިސްމާޢީލް ދިވަރު - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ކާރިމް އާވެހި - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ ޒިއުރިކް - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ސާމިރު މާކޯނި - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް
ވިދާދު ޢަބްދުﷲ ވޯޓަރކޫލް - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް
މަމްނޫޙު ޢީސާ ބިނާ - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް މަދީހް ނައިފަރުގެ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް
ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ ސަވޭރާ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް
ފަރަޙްނާޒް މުޙައްމަދު ނަސްރީނުގެ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޓްރިޕޮލީ - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު މީނާޒް - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝާން ޖުޕިޓަރ - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ރައޫފް އިޔުރިޝް - ކ. ތުލުސްދޫ ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުލުސްދޫ ދާއިރާ)
ޢަބުދުﷲ ވާރިޘް ވައިޓުރޯސް - ކ. ގުޅި ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)
މާޖިދު ސުލައިމާން މަންޒަރުގެ - ކ. ކާށިދޫ ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކާށިދޫ ދާއިރާ)
ޝާން އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް
ޙަސަން ފާއިޒް ބީޗްކޮރަލް - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް
ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކިނާރާ - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް
ޢީސާ އަޙްމަދު ސާނީވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް
ފަޔާޟު އިބްރާހީމް ޝިފާނާވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަޡީފް ސަންއެންޑްސޭންޑް - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް
ޢަލީ ސުލްޠާން ރަތްކަށިމާގެ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް
ސަހުލާ ޒާހިރު އަސްދޫ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހ. ގޮށްކޮޅު - މާލެ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް
ޢުޘްމާން ރަޝީދު މާފަރިވާގެ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް
ނަޝީދާ އާދަމް ޑެކޯރާ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަމްޢޫން ބީޗްސައިޑް - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢަޡީމް ވިނަމާ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް މުބައްސިރު ޕެރިސްއިވްނިންގ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ސާޖިދު ލަވުލީގާޑު - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އަނީސް އޮޅުވެލި - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް
ޛުލްކިފުލި ޢަލީ ދެރަހަ - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޝާހި - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް
މުބައްޝިރު ޖަލީލް ޗާންދަނީގެ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް ރޯސްފްލާވަރ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރިޝްވާން އީސްޓްވިލާ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު މިނިވަންއައްސޭރި - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް އޯޝަންރީޑް - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަމީމު ޑްރީމީލައިފް - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ ނައިޓްރޯސް - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢާޞިފް ނަސީމީވިލާ - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަޝީދު މެރިންކޯނަރ - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް މޯނިންގވިލާ - އއ. ރަސްދޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
މުޙައްމަދު އާދަމް ބޮކަރުމާގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
މުޙައްމަދު ނާހިދު އެންލޮޖު - އއ. ރަސްދޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ނޫރާނީގެ - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
ޒައިނަލްޢިބާދު ފައިންޝޭޑް - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ރަޝީދު ދޫރެސްވިލާ - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ ހެޕީނައިޓް - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ސިމާޢު އަސްރަފީގެ - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ އަނީލް ހީނަރުގެ - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް
ޝުޖާޢު އާދަމް ނޫވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ހުދުވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން މާހިރު ފިލިގަސްދޮށުގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް އުދަރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ފިރާޤު ނާރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޙުސްނީ ގުލޭނޫރަންމާގެ - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް ނަދުވާ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް
ސަމާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފެޝަންފްލާވަރ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ރެސްޓްގާޑަން - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް
ފަޟީލް އަޙްމަދު ފަޒާ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
ރަޙްމަތުﷲ ސަލީމް ދިލްސާދުގެ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ރިވެލި - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޞަބާޙު ހުވަދުމާގެ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމަޖީދު މޫސާ މާހިޔާ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް
މަރްޔަމް މުޙައްމަދު އިތާ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް
ޚަދީޖާ ނިއުޝާ ފެރޯސް - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ރެޑިއަމްގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް
ޢާއިޝަތު އާދަމް ވަގުތީހިޔާ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނަޞީރު ސަންފްލާވަރ - އދ. މާމިގިލި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާމިގިލި ދާއިރާ)
އަޙްމަދު ރަޝީދު ފަރުދާ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަހިބަދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަމާޒު - އދ. ދަނގެތި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދަނގެތި ދާއިރާ)
މޫސާ ނާޡިމް ރަންވެލި - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން އަޝްރަފް އުދަރެސް - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް
ޚާލިދު އަޙްމަދު ޙިރާ - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަސީމް ރޯޝަނީމާގެ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ޝަރީފް ހަނދުވަރީވިލާ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް އުދަރެސް - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް އޯސަންލީޑް - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ފިކުރީ ޗާންދަނީގެ - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ ބަށިމާގެ - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޚަލީލް އޯކިޑުމާގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް
ބުންޔާމީން ޙަސަން ޖަނަވަރީގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް
ޤާސިމް ސިހާނު ބަހާރުގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަސީމު އިދާލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް
ނުޢުމާން ޙަސަން ހެޕީވިލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް
ޢައްބާސް ސަޢުދު ކަނީރުމާގެ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ މުފީދު ވިލެޖް - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް
ޝިހާމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް ސައުތުސައިޑް - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް
ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙީމް އާސްމާނުވިލާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް
މޫސާ ޢަލީ އާހިއާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އޯކިޑްމާގެ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު އުފާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް ސަނާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ރަމްޒީ ކަންމަތީގެ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޔޫސުފް އިވްނިންގްޕެރިސް - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ސައްދާމުވިލާ - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް
ޣައްޝާން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލާގެ - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް
ޢުޘްމާން ޢީސާ ބިއުޓީނައިޓް - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝިރުޚާން ނޫރީފެހި - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް
ޢިމްރާން އާދަމް މޫސުންވިލާ - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނިޔާޒު ކާރނޭޝަންވިލާ - ވ. ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު ދޭލިޔާގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ޒަމާނީވިލާ - ވ. ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
އާދަމް ސާމީ މޫންލައިޓް - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ރަޝީދު މަގޫގަސްދޮށުގެ - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ޙުސައިން ލައިޓްވިޔޫ - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޔޫސުފް ގަމުގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4031 - މާލެ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް އަތިރީގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް
ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ހުދުފިނިފެންމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް
އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫނިމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ފާއިޒު ގުލްޒާރުއާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނަޢީމް ހަނދުވަރީގެ - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަޝީދު ބޮޑުކުންނާރުގެ - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތެވެލި - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް
ސާމިރު އަޙްމަދު ފަރުދާ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
ޝިފާޤް ޙުސައިން ބަރޯސާގެ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަސީމު ހަތާ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
ޔޫސުފް ޞިދުޤީ މޫނިމާގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
އަޙްމަދު ޙަސަން ހުސްނުގެ - މ. މުލައް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
ޙަސަން އަމްޖަދު ކެތި - މ. މަޑުއްވަރި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރެޑިޔަމްގެ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ސަޢީދު ފެހިވިނަ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަސީމް މީނާޒް - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރިޔާޟް ޝާހިލް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް
ޤާސިމް ޢަބްދުﷲ އޯސަންލީޑް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޚަލީލް ހަނދުވަރީގެ - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޝާމިލް ޑްރީމީލައިފް - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް
ޖަޢުފަރު މޫސާ ކަޝްމީރުގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް
ޙަސަން އިރުހާމް މުޙައްމަދު ހުދުއަސުރުމާގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް
ނަދީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުރަކަ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް
ޙަމްދޫން މުޙައްމަދު ފިނިހިޔާގެ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަޒީޙް ސީޑްރީމް - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ހިމާލިޔާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
ޙަސަން މަޙާސިން މަންފާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސިރާޖް ސީނިޔާގެ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
އަޝްރަފް ޖަމްޝީދު ފައްސިޔަ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ރާނބާގެ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް
ސާމިޔާ މުޙައްމަދު ޝާޔާ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޒަކީ ހަވީރީގެ - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަމާޒު - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާޠިރު އަސްރަފީވިލާ - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނިޝާން ފެސްކޯ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް
ޔަޙްޔާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހަނދުވަރީގެ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް
ޢިމްރާން އިސްމާޢީލް އެވަރލާސްޓް - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް
ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމުގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު މިރިހި - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު މުޝްތަރީގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
އިޙުސާން ހީނާމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް
ސިނާދު ޑޭޒީމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގްވިލާ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ސައިމާވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޒަކީ ގުޑްލަކް - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޒަމާނީހައުސް - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޡުހޫރު ހުސްނުހީނާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ޖަލީލު ލިލީޕާކް - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ހިތަށްފިނިވާގެ - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް
މޫސާ އަޙްމަދު ބީޗްހައުސް - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އާދަމް ނިޝާން - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ނީލްވިލާ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
އިބްރާހިމް ނާޞިރު ފަޟާ - ދ. މީދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
އިބްރާހީމް ފާރިޙު ރޯޒްމީޑް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
އިސްމާޢީލް ނިޡާމް ފިނިހިޔާ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝިފާއު ކުރިނބީގެ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމް ހުވަނދުމާގެ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް
ޙާތިމް އިބްރާހީމް ބިންގާ - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ވިނަރެސް - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް
ޔޫސުފް ނާފިޛު ވިނަމާގެ - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޙަނީފް ސޯސަންވިލާ - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް މަތިވަރު - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
ޢުމަރު ޒާހިރު ރޯޒްމީޑް - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާމް ފިނިފެންމާގެ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ސަޢުދު އެހަނދާން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ނޫރާނީގެ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާއިނު ރޯޒްމީޑް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޑޭޒީވިލާ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފިކުރީ އޮލިވްގާރޑަން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް
ޙިލްމާ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މާވެހި - ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ސިރާޖް ހިތަށްފިނިވާގެ - ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް
އިޔާސް އިސްމާޢީލް ލަޠީފް ބިއްލޫރިވިލާ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް
ޝުރައިފު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގަދަކޯޅިމާގެ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޝާދީވިލާ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވައިޓްކޯރަލް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ)
އިސްމާޢީލް ޙަނީފް ބިންއުނިމާގެ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކިނބިދޫ ދާއިރާ)
މޫސާ މުޞްޠަފާ އިރަމާގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލުފުށި ދާއިރާ)
ޢާދިލް އިބްރާހީމް އައްސޭރި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޖަލާލު ކެތި - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސާޖިދު ފިނިފަރު - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޢީސާ ޝަރީފު ކެތި - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޒަރީރު މެރިންވިލާ - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޞައްދާމު އަލިތަރި - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް
ޢުޘްމާން ޢަރީފް ސިރާނީމަންޒިލް - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނާޞިޙު ގްޑްލަކް - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަވާޒް މުނިޔާ - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އާދަމް ބަނަފްސާގެ - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން މުޙައްމަދު ހަވީރީހިޔާ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް ޒަމީން - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަމީނާމަންޒިލް - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް
ހާރޫން މުޙައްމަދު ކަންމަތީގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ޖާވީދު ޙަސަން ދުއްލިސާގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ނައުޝާދު ނަޞީރު ހަވީރީވިލާ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޣިޔާޘް އައްސޭރި - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނިޡާމް ހިތަށްފިނިވާގެ - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް ބަސަރާ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު އިރުމަތީގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް
ޢުމަރު ޒާމިރު މަތިރަތްމާގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނަޞީޙު ސްނޯލައިޓް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފަތުޙީ ގަސްވިނަ - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް
މަރްޔަމް ސަމާ ޕާމްލޮޖް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8724 - މާލެ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް
ޢައްބާސް އަޙްމަދު ނީލްހައުސް - ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް
ޢަލީ ހަސީން ބީޗްހެވަން - ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވިޝާމް ސީސަންގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް
ނާހިދު ޢައްބާސް ޒަމާނުގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުނީރު ދެކުނުގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސިލިންކޯ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ކަނީރުމާގެ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް
ޢާލިމް ޢަބްދުލްވައްހާބް ތަރިވިދާގެ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް
ޙަސަން ޝިނާން ހަވީރީއައްސޭރި - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙީމް އަޒީމާވިލާ - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ސިޔާޒް މަތަރަސްމާގެ - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް
ޢަލީ ރަޝީދު ފިނިރޯޅި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ތައުފީޤް ޢަލީ ހުދުވެލި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ނައުފަލް ޙަސަން ގެމާ - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ތުނޑި. ލިންކް - ލ. ގަން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގަމު ދާއިރާ)
މޫސާ ފައިޞަލް ކުރިބޯށި - ލ. މާވަށް ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާވާށު ދާއިރާ)
ޙުސައިން ނައީސް އާޒާދުގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިސްދޫ ދާއިރާ)
ޝާހީން އިސްމާޢީލް މަލަސް - ލ. ފޮނަދޫ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފޮނަދޫ ދާއިރާ)
ނާފިޛު ޙުސައިން ރަންއަލި - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފައިޞަލް ހަވީރީނާޒް - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ޢަލީ ސަންބީމް - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޚަލީލު ގަދަގެ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވީނަސްވިލާ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފަރުޙާނު ސޯމާ - ލ. އިސްދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް
އަސްމާއު އަބޫބަކުރު ފިނިފެންމާގެ - ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް
ޟިރުޣާމް ސަޢީދު ގ. ދޮންފެހިގެ - މާލެ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް
ޞަބްރީ ޢަބްދުﷲ ބޯޅަދަޑުގެ - ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވައިޖެހޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފައިޞަލް މާފޮޅޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ފައުޒީ މަޚުމާގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ފައިޞަލް ސޯސަންވިލާ - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރިބޯށި - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ފިނިހިޔާގެ - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު މޫސާ އާފަރު - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މަންޒިލް - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އޯޝަންވޭވް - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް
ޢަބްދުލްމުޙްސިނު މުޙައްމަދު ބާބުލްއަވާލީ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ ޗިޅިޔާގެ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ޔޫސުފް ޢިރްފާން ގުލްހަޒާރުގެ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ޒަޢީމް ޔާގޫތުގެ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް
އާދަމް ނާޞިފު ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
މޫސާ ޢަބްދުﷲ ކާމިނީގެ - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޠާހާ ރޯޝަންވިލާ - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން އަޝްރަފް ކަނީރުމާގެ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަރީފް ދެރަހާ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
ޙުސައިން ފަޟީލު އަލިވާ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސިޔާމް ތުނޑި. ފިތުރޯނުމާ - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝާހީން ތުނޑި. މޯރނިންގްރޯސް - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް އަޢުރާފް ތުނޑި. އުފާކުރި - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް ޒަކީ ތުނޑި. ނިމެރި - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސުނީލް މުކުރިމަގު. ވެލަބުލިއާގެ - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ފުއާދު ރިޔާޒު - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލިނގިލީ ދާއިރާ)
އަޙްމަދު ނަޛްމީން ބީޗްވިލާ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)
ޙުސައިން އާދަމް އާމުލީގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދާންދޫ ދާއިރާ)
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ހުވަދުމާގެ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަނީޒް ހަނދުވަރީއާގެ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް
ޒިހާން ޢަބްދުﷲދީދީ ރީޒަން - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް ފަހެލާ - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢަލީމް ރޯޅި - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް
ޢަދުނާން ޙަސަން ރެޑިޔަމްގެ - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރަންދޯދި - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް
މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ގްރިންގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް
މަޒީދު ޢަބްދުﷲ ކަޑުފެންނަގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް
ޙަބީބު ޙަސަން އެތެންސް - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އިޤްބާލް ފިކުރީ ވައިޝާ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް
ލުޤުމާން ނަޢީމް ހުންގާން - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 9727 - މާލެ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ޚަދީޖާ ޝިއުނާ ކިއުޓް - ގއ. މާމެންދޫ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު ހިތްވަރު - ގއ. މާމެންދޫ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ނަޖްމީން އަތިރީގެ - ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ތައުފީޤު ލައިނުންފަރުމާގެ - ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް
މައުމޫނު އިބްރާހީމް ދޭލިޔާގެ - ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝިޔާން ސަފިއްޔާ މަންޒިލް - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު މުސައްފިރު ފެހިވިނަ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް
ޖާދުﷲ ރަޝީދު ލަވްނެސްޓް - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ޝަހީމް ޕާކީޒާ - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް
ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއްޞަމަދު ހަނީމޫން - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް
ޝާހިދު އިބްރާހީމްދީދީ ވަލުގެ - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މިސްކިތްމަގުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް
ފާރިސް މުޙައްމަދު މިސްކިތްދޮށުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް
ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް ސުވާސާގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު ޑެން - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ރިޟާން ވީނަސް - ގދ. ގައްދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގައްދޫ ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޝިރާން ގްރީންލައިޓް - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑަވެލި ދާއިރާ)
ޢަލީ ޝާމް ޑާބަން - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ)
ތަމްދީޙް މުޙައްމަދު އޮޅުތެރޭގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު އަޔާޟު އޯޝަންހާރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަޝްރާފް ކަޝްމީރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މާވަޑިގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް
ފައިޞަލް ނަޖީބު ރޯސްމާގެ - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް
ޝަހުމަދު ޢަޒީޒް އަމާޒު - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް
ޢަލީ ނިޔާޒު ދޫރެސް - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް
ހުނައިފު އަސްލަމް މާފަރިވާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް
ޙަސަން މޫސާ ފެހިވިލާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް
ޙުސްނީ ސަޢީދު ޓެކްސާސް - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހެޕީ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް
ސަޢީދު ޢަލީ މީރުބަހުރުގެ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ ލޫނާ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް
ހަމީޒް އަޙްމަދު ކިނާރާ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް
ޢަޒަމް މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކަޝްމީރުވިލާ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް
ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު ފަރެސްއަވަށް. އަރިސް - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް
ޔާސިރު މުޙައްމަދު މާތޮޑާއަވަށް. ޖިފުޓި - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޞަބާޙު މާތޮޑާއަވަށް. ބިލާލުގެ - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް
ޝުޒާމް ޞާލިޙް ސައުޝަން - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު އޯކިޑްމާގެ - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ނޫރަންމާގެ - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް އަސްޢަދު ފްރެންކް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ރިޔާޟް ސްނޯވައިޓް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ އަމްޖަދު ދުބުރިމާގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
މަރްޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފް މުޝްތަރީގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު އަމްޖަދު ނީލުގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް
ރައްޔާން ޖަމާލް ބޯޅަކިންކިރިމާގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް
އާމިނަތު ފަރުޒީނާ ސަވޭރީ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް
އަޙްމަދު ރިފްޝާން ޖަނބުރޯޒްގަސްދޮށުގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް
ޢާމިރު ޢަބްދުﷲ ފުނަމާގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ލަބީބު ކައިރުގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ކައުސަރު - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ހެވި - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)
ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު މިރިހިމާގެ - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ)
އިބްރާހީމް ޝުކުރީ ގުލްހަޒާރުގެ - ސ. ހުޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުދޫ ދާއިރާ)
ޙުސައިން ޙިޔާޟް އެދުރުގެ - ސ. މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ)
ފައިޞަލް އިބްރާހީމް ދިލްކަޝްގެ - ސ. މަރަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މަރަދޫ ދާއިރާ)
ޢަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު އާފަހި - ސ. ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ)
ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް ފުނާޑު. މާނެލް - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ދެކުނު ދާއިރާ)
މުޙައްމަދު ޟިރާރު މިސްކިތްމަގު. މާކޯޅި - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (މެދު ދާއިރާ)
ޙަމަދު ޢަބްދުﷲ ހޯދަނޑު. ވާރުތަ - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (އުތުރު ދާއިރާ)
ސިފާ މުޙައްމަދު ގ. އެޓްނާ - މާލެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ އިން
ޝަމާޢު ޝަރީފް މ. ސަނީކޯސްޓް - މާލެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ އިން
އާދަމް ޝަރީފް ހ. ސަމަރގްރީންގެ - މާލެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ އިން
އަޙްމަދު ނިޔާޒު ހ. ޕާޑަންވިލާ - މާލެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ އިން
އިބްރާހީމްމަނިކު ހ. އީމާންމަންޒިލް - މާލެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އިން
މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް ހ. އިސްފަހާން - މާލެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ އިން
ޝާހީން މަޙްމޫދު ހުޅުމާލެ ގޯތި 11331 - މާލެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އިން
މުޙައްމަދު ރަޝީދު މއ. ބިންކޮޅު - މާލެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ އިން
އަޙްމަދު ޟަމީރު މއ. ލިލީ - މާލެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ އިން
މުޙައްމަދު ފަޒީން މ. ޚޫރުޝީދުއާބާދު - މާލެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ އިން
ޢަޛްރާ މޫސާ މ. ވައިޓްބެލް - މާލެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ އިން
ޙުސައިން ޝަރީފް މ. ދިލްދިޔާ - މާލެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ އިން
ޙަމްނާ ވަޙީދު ވ. ނަޞްރުއުފާ - މާލެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ އިން