Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޯރަފުށި ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ - ހއ. ކެލާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެލާ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިމްދާޙު ޖަޒީމާ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް ހުސްނުހީނާގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު ގުލްދަމުގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ބަރަބޯމާގެ - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު މިޒްނާ ރުއްކަރަ - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހޯރަ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ސަލްސަބީލުގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މަފާޒު ޖަންބުމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަސްރާރް އާދަމް ބަގީޗާގެ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢިމާދު ޢަބްދުﷲ ބޮކަރުމާގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޒަކީ ގަސްކަރަ - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝާފިޢު މޯނިންގސްޓަރ - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ މުފީދު ޔާގޫތުގެ - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރިފާޢު ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 10135 - މާލެ ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާފިޢު ރާސްތާ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަލީ ހާޝިމް ބުރުނުވިލާ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފިރާޤު ވެވުދޮށުގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ ލަޠީފް ކުދިމާގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ފަޒީޙާ ފެސްކޯހިޔާ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސްނާ އިބްރާހީމް މާޖެހިގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ މުޙައްމަދު އުތުރުގެ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހަނިމާދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޙުސައިން ޙަސަން ހިމޭން - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ) މެމްބަރު
އާދަމް ޢަލީ ގަހާކޯޅި - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢަލީ ޝާހީނީޒު - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަކުނުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޙަސަން ސަލީމް ބުލޫލައިޓް - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ފިރާޤު ތްރީފްލާވަރ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ފުރުއްމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ނަލަހިޔާގެ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޒާހިރު މޯނިންގހައުސް - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަސްމާ ޚާލިދު ހިތިގަސްދޮށުގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަޞީރު ސަބްދެލިގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާފީ ޝިފާ - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ނަސީމުގެ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަވާޛް ސައުދީ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ސަމާ ޢަލީ ހިރި - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ އަންވަރު އިރުފާ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިލިހިލާގެ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ސާމީ ސިޔަރެސް - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ނާޝިދު ބީޗްހައުސް - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާނު މަލަ - ށ. މިލަންދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މިލަންދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފާއިޒް ނިވައިދޮށުގެ - ށ. ފުނަދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުނަދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނިޒާރު މަނާޒު - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާޢިފް މޯނިންގސްޓަރ - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނާފިޡް ސެސަލް - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޒާހިރު ގްރީންލައިޓް - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގަސްކަރަ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝުޖުޢާން ފަނަސް - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަފީޡުﷲ ފެހިގެ - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރޭލައިޓް - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ޕާލްސް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން މޫސާ ހިޔަލީގެ - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޚާލިދު މާއޮޅު - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝުކުރީ އަސްރަފީގެ - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ފަރީދު ކުދެލި - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރިފާޒު ވައިމަތީގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރަވްޝަމް ސީނިއަރ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ވާޞިފު އަޙްމަދު ކުޅުދޫ. ޖޭމުގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޞަފްވަތު އަޙްމަދު ކެނދިކޮޅު. އޯޝަންވިލާ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޞްޠަފާ އާދަމް މާރސް - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރިޝާދު ރެޑްރޯސް - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ސުލައިމާނު ބަހާރުގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިރުފާން ލުބޯމާގެ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު ސީނާ - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަމީޒް ހޮޅުދޫގެ - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ޢަލީ ފުޅު ހަސްތީ - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަޤީލް ޙުސައިން ފިނިހިޔާގެ - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޙުސައިން މާތިލަ - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ނިޝާން - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ބުލޫކިޔާގެ - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޔޫސުފް ސަލީމް މާވަޑިގެ - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އުނގޫފާރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަންވަރު އިބްރާހީމް ހެލެގެލި - ރ. މީދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑުއްވަރި ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފޭރުގަސްދޮށުގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދުވާފަރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ވިކްޓަރީހައުސް - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލް މަޖީދު ޙަސަން ހަވޭލި - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ފެންބޯހުރާ - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިޒްމީލް އަޙްމަދު ޒަމާނީގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޖަމީލް ބުލާސަމްގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ ގުލްހަޒާރުގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނާޞިޙް އަރާއިރު - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޙަމީދު ދެކުނުގެ - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލިތަރި - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޛަހީން ސާދާގެ - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފަޔާޟް ރިވެލި - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝަރީފް ކިނބިގަސް - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޢާޞިފް ވައިލެޓްވިލާ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ އިކްލީލް - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޖޭމުގެ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ރައްޒާނު ޒަރީރު އިރުދޭމާގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫން ބީޗްވިލާ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ސިފާނާ ފަޒީނާމަންޒިލް - ބ. ދޮންފަން ބ. އަތޮލޫ ކައުންސިލް (ކެންދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަންވަރު މުޙައްމަދު ބޯށިމާގެ - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މއ. އެލާމް - މާލެ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ރަޙީމާ ޕޭޝަންފްލާވަރ - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢާޞިފް މޫސާ ޝެމްރޮކް - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނީވިލާ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ނައުޝާދު އަޙްމަދު މާފޮޅޭގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ މުޝްތަރީގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޒައިދު ޢަލީ ހަލީމާހައުސް - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ ލައިޓް - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަލީމް ލިލީއޮފްދަވެލީ - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަސްލަމް ބުލޫހައުސް - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ނާޡިމް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-5 - މާލެ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އަޙްސަން އާވާޒް - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ތަޢުރީފް އަރުތަ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާފިޡު ހެދޭކުރި - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަކިރި - ޅ. ނައިފަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
ރިސްވާން އާދަމްފުޅު ޗިޗަންޑާގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް އަނީސް ބާޣުބޭދާ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފިރާޒު އިސްމާޢީލް ދިވަރު - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ސާމިރު މާކޯނި - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ވިދާދު ޢަބްދުﷲ ވޯޓަރކޫލް - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މަމްނޫޙު ޢީސާ ބިނާ - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފަރަޙްނާޒް މުޙައްމަދު ނަސްރީނުގެ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޝާން ޖުޕިޓަރ - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރު
މާޖިދު ސުލައިމާން މަންޒަރުގެ - ކ. ކާށިދޫ ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކާށިދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކިނާރާ - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަޡީފް ސަންއެންޑްސޭންޑް - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހ. ގޮށްކޮޅު - މާލެ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަމްޢޫން ބީޗްސައިޑް - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ސާޖިދު ލަވުލީގާޑު - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޝާހި - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރިޝްވާން އީސްޓްވިލާ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަމީމު ޑްރީމީލައިފް - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ރަޝީދު މެރިންކޯނަރ - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާހިދު އެންލޮޖު - އއ. ރަސްދޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން މެމްބަރު
ޙަސަން ރަޝީދު ދޫރެސްވިލާ - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އަނީލް ހީނަރުގެ - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން މާހިރު ފިލިގަސްދޮށުގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙުސްނީ ގުލޭނޫރަންމާގެ - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ރެސްޓްގާޑަން - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފަޟީލް އަޙްމަދު ފަޒާ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މަރްޔަމް މުޙައްމަދު އިތާ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު އާދަމް ވަގުތީހިޔާ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަމާޒު - އދ. ދަނގެތި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދަނގެތި ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޚާލިދު އަޙްމަދު ޙިރާ - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް އުދަރެސް - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް އޯސަންލީޑް - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޤާސިމް ސިހާނު ބަހާރުގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢައްބާސް ސަޢުދު ކަނީރުމާގެ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް ސައުތުސައިޑް - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އޯކިޑްމާގެ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަމްޒީ ކަންމަތީގެ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޣައްޝާން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލާގެ - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢިމްރާން އާދަމް މޫސުންވިލާ - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ޒަމާނީވިލާ - ވ. ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ޙުސައިން ލައިޓްވިޔޫ - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް އަތިރީގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ ފާއިޒު ގުލްޒާރުއާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނަޢީމް ހަނދުވަރީގެ - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނަސީމު ހަތާ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން އަމްޖަދު ކެތި - މ. މަޑުއްވަރި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަސީމް މީނާޒް - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޚަލީލް ހަނދުވަރީގެ - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން އިރުހާމް މުޙައްމަދު ހުދުއަސުރުމާގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަޒީޙް ސީޑްރީމް - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސިރާޖް ސީނިޔާގެ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޝްރަފް ޖަމްޝީދު ފައްސިޔަ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޒަކީ ހަވީރީގެ - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢިމްރާން އިސްމާޢީލް އެވަރލާސްޓް - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު މުޝްތަރީގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގްވިލާ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޒަމާނީހައުސް - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ ޖަލީލު ލިލީޕާކް - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އާދަމް ނިޝާން - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ފާރިޙު ރޯޒްމީޑް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމް ހުވަނދުމާގެ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޔޫސުފް ނާފިޛު ވިނަމާގެ - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢުމަރު ޒާހިރު ރޯޒްމީޑް - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ނޫރާނީގެ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝާއިނު ރޯޒްމީޑް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޑޭޒީވިލާ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ސިރާޖް ހިތަށްފިނިވާގެ - ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޝާދީވިލާ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ މުޞްޠަފާ އިރަމާގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލުފުށި ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢާދިލް އިބްރާހީމް އައްސޭރި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢީސާ ޝަރީފު ކެތި - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢުޘްމާން ޢަރީފް ސިރާނީމަންޒިލް - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އާދަމް ބަނަފްސާގެ - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަމީނާމަންޒިލް - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ނައުޝާދު ނަޞީރު ހަވީރީވިލާ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނިޡާމް ހިތަށްފިނިވާގެ - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢުމަރު ޒާމިރު މަތިރަތްމާގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މަރްޔަމް ސަމާ ޕާމްލޮޖް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ހަސީން ބީޗްހެވަން - ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މުނީރު ދެކުނުގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢާލިމް ޢަބްދުލްވައްހާބް ތަރިވިދާގެ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ސިޔާޒް މަތަރަސްމާގެ - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ނައުފަލް ޙަސަން ގެމާ - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ނައީސް އާޒާދުގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިސްދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޝާހީން އިސްމާޢީލް މަލަސް - ލ. ފޮނަދޫ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފޮނަދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ޢަލީ ސަންބީމް - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފަރުޙާނު ސޯމާ - ލ. އިސްދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޞަބްރީ ޢަބްދުﷲ ބޯޅަދަޑުގެ - ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ފައުޒީ މަޚުމާގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ފިނިހިޔާގެ - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އޯޝަންވޭވް - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޔޫސުފް ޢިރްފާން ގުލްހަޒާރުގެ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޒަޢީމް ޔާގޫތުގެ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޠާހާ ރޯޝަންވިލާ - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ފަޟީލު އަލިވާ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް އަޢުރާފް ތުނޑި. އުފާކުރި - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޒަކީ ތުނޑި. ނިމެރި - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސުނީލް މުކުރިމަގު. ވެލަބުލިއާގެ - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން އާދަމް އާމުލީގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދާންދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝަނީޒް ހަނދުވަރީއާގެ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް ފަހެލާ - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރަންދޯދި - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަބީބު ޙަސަން އެތެންސް - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިޤްބާލް ފިކުރީ ވައިޝާ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ލުޤުމާން ނަޢީމް ހުންގާން - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު ހިތްވަރު - ގއ. މާމެންދޫ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނަޖްމީން އަތިރީގެ- ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޖާދުﷲ ރަޝީދު ލަވްނެސްޓް - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝާހިދު އިބްރާހީމްދީދީ ވަލުގެ - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް ސުވާސާގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝިރާން ގްރީންލައިޓް - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑަވެލި ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަލީ ޝާމް ޑާބަން - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ތަމްދީޙް މުޙައްމަދު އޮޅުތެރޭގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މާވަޑިގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނިޔާޒު ދޫރެސް - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސްނީ ސަޢީދު ޓެކްސާސް - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ ލޫނާ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކަޝްމީރުވިލާ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޞަބާޙު މާތޮޑާއަވަށް. ބިލާލުގެ - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ނޫރަންމާގެ - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ އަމްޖަދު ދުބުރިމާގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މަރްޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފް މުޝްތަރީގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަމްޖަދު ނީލުގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރިފްޝާން ޖަނބުރޯޒްގަސްދޮށުގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢާމިރު ޢަބްދުﷲ ފުނަމާގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ލަބީބު ކައިރުގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު މިރިހިމާގެ - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝުކުރީ ގުލްހަޒާރުގެ - ސ. ހުޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޙުސައިން ޙިޔާޟް އެދުރުގެ - ސ. މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ފައިޞަލް އިބްރާހީމް ދިލްކަޝްގެ - ސ. މަރަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މަރަދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު އާފަހި - ސ. ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޙަމަދު ޢަބްދުﷲ ހޯދަނޑު. ވާރުތަ - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (އުތުރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އާދަމް ޝަރީފް ހ. ސަމަރގްރީންގެ - މާލެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނިޔާޒު ހ. ޕާޑަންވިލާ - މާލެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
އިބްރާހީމްމަނިކު ހ. އީމާންމަންޒިލް - މާލެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް ހ. އިސްފަހާން - މާލެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޝާހީން މަޙްމޫދު ހުޅުމާލެ ގޯތި 11331 - މާލެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަޝީދު މއ. ބިންކޮޅު - މާލެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޟަމީރު މއ. ލިލީ - މާލެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަޒީން މ. ޚޫރުޝީދުއާބާދު - މާލެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޢަޛްރާ މޫސާ މ. ވައިޓްބެލް - މާލެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޙުސައިން ޝަރީފް މ. ދިލްދިޔާ - މާލެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޙަމްނާ ވަޙީދު ވ. ނަޞްރުއުފާ - މާލެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ އިން މެމްބަރު