ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިއޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަފްޝަން ލަޠީފް  ދެއްވި ޚިތާބު 
2019ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގ- ނަތީއްޖާ ޝީޓު