ތަޞައްވުރު، އަމާޒު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް - ލަނޑުދަނޑިތައް


ސްޓްރެޓެޖިކް އެއިމްސް

  1. ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވާ، ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުން

  2. އ.ދ. އިން 2030 ގެ ނިޔަލަށް ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

  3. ކައުންސިލްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން

  4. އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމާއި ލޯކަލް ގަވަރނަނަސް ހަރުދަނާ ކުރުން

  5. ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ޢާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

  6. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ހޯދުން

  7. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ބާރުވެރިކުރުވުން