ރިޕޯޓް - ހަފުތާގެ ރިޕޯޓު


2024 ގައި އެލް.ޖީ.އޭ އިން ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު

  • މާރިޗު

24 މާރިޗު އިން 13 އޭޕްރިލް އާއި ދެމެދު

 

2023

  • ފެބުރުވަރީ

26 ފެބުރުވަރީ އިން 02 މާރިޗު އާއި ދެމެދު

  • މާރިޗު

05 އިން 09 އާއި ދެމެދު

12 އިން 16 އާއި ދެމެދު

19 އިން 22 އާއި ދެމެދު

26 އިން 30 އާއި ދެމެދު

  • އެޕްރީލް

02 އިން 06 އާއި ދެމެދު

09 އިން 13 އާއި ދެމެދު

16 އިން 20 އާއި ދެމެދު

24 އިން 27 އާއި ދެމެދު

  • މޭ

30 އޭޕްރީލް އިން 04 މޭ އާއި ދެމެދު

07 އިން 11 އާއި ދެމެދު

14 އިން 18 އާއި ދެމެދު

21 އިން 25 އާއި ދެމެދު

28 މޭ އިން 01 ޖޫން އާއި ދެމެދު

  • ޖޫން

04 އިން 08 އާއި ދެމެދު

11 އިން 15 އާއި ދެމެދު

18 އިން 22 އާއި ދެމެދު

  • ޖުލައި

02 އިން 06 އާއި ދެމެދު

09 އިން 13 އާއި ދެމެދު

16 އިން 20 އާއި ދެމެދު

23 އިން 25 އާއި ދެމެދު

30 ޖުލައި އިން 03 އޮގަސްޓު އާއި ދެމެދު

  • އޮގަސްޓު

06 އިން 10 އާއި ދެމެދު

13 އިން 17 އާއި ދެމެދު

20 އިން 24 އާއި ދެމެދު

27 އިން 31 އާއި ދެމެދު

 

 


2021

ސެޕްޓޭމްބަރ 12އިން 18އާއި ދެމެދު ކުރެވުމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ސެޕްޓޭމްބަރ 5އިން 11އާއި ދެމެދު ކުރެވުމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 29އިން  ސެޕްޓޭމްބަރ 4އަާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 22އިން 28އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 15އިން 21އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

25 އޭޕްރީލުން 01 މެއިއާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

18 އޭޕްރީލުން 24 އޭޕުރީލާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

11 އޭޕްރީލުން 17 އޭޕުރީލާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

4 އޭޕްރީލުން 10 އޭޕުރީލާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

28 މާރިޗުން 3 އޭޕުރީލާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

21 މާރިޗުން 27 މާރިޗާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

14 މާރިޗުން 20 މާރިޗާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

7 މާރިޗުން 13 މާރިޗާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

28 ފެބްރުއަރީން 6 މާރިޗާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

21 ފެބްރުއަރީން 27 ފެބްރުއަރީ އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

7 ފެބްރުއަރީ އިން 13 ފެބްރުއަރީ އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

31 ޖަނަވަރީ އިން 6 ފެބްރުއަރީއާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

24 ޖަނަވަރީ އިން 30 ޖަނަވަރީއާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

17 ޖަނަވަރީ އިން 23 ޖަނަވަރީއާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

3 ޖަނަވަރީ އިން 9 ޖަނަވަރީއާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް


2020

ޖުލައި 5ން 9އަށް ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ޖުލައި 12އިން 18އަށް ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ޖުލައި 19އިން 25އަށް ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 2އިން 8 ކާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 9އިން 15 އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 16އިން 22އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 23އިން 27 އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

އޯގަސްޓު 30އިން  ސެޕްޓޭމްބަރ 3އަާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ސެޕްޓޭމްބަރ 6އިން 12އާއި ދެމެދު ކުރެވުމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ސެޕްޓޭމްބަރ 13އިން 19އާއި ދެމެދު ކުރެވުމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ސެޕްޓޭމްބަރ 20އިން 24އާއި ދެމެދު ކުރެވުމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ސެޕްޓޭމްބަރ 27އިން އޮކްޓޫބަރ 1އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

4 އޮކްޓޫބަރ އިން 10 އޮކްޓުބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

11 އޮކްޓޫބަރ އިން 17 އޮކްޓުބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

18 އޮކްޓޫބަރ އިން 24 އޮކްޓުބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

25 އޮކްޓޫބަރ އިން 31 އޮކްޓުބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

1ނޮވެމްބަރ އިން 7ނޮވެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

8ނޮވެމްބަރ އިން 14ނޮވެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

15ނޮވެމްބަރ އިން 21ނޮވެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

22ނޮވެމްބަރ އިން 26ނޮވެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

29ނޮވެމްބަރ އިން 5ޑިސެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

6ޑިސެމްބަރ އިން 12ޑިސެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

13ޑިސެމްބަރ އިން 19ޑިސެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

20ޑިސެމްބަރ އިން 26ޑިސެމްބަރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް

27ޑިސެމްބަރ އިން 2ޖަނަވަރީއާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް