އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މައުލޫމާތު


މިއޮތޯރިޓީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަކީ

 

ނަން: މަޖުދާ ރަމީޒް
މަޤާމް: ޕުރޮޖެކްޓު އޮފިސަރ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3013137/3013100
އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]