އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މައުލޫމާތު


މިއޮތޯރިޓީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަކީ

 

ނަން: މަޖުދާ ރަމީޒް
މަޤާމް: ސީނިއާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3013105/3013100
އީމެއިލް އެޑްރެސް: majdha.rameez@lga.gov.mv