އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މައުލޫމާތު


މިއޮތޯރިޓީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަކީ

 

ނަން: މަޖުދާ ރަމީޒް
މަޤާމް: ސީނިއާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3013105/3013100
އީމެއިލް އެޑްރެސް: majdha.rameez@lga.gov.mv

 

ނަން: އަލީ ބުންޔާމިން އަބުދުﷲ
މަޤާމް: މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3013108/3013100
އީމެއިލް އެޑްރެސް: ali.yamin@lga.gov.mv