ސަރކިއުލާރ - ސަރކިއުލަރތައް


2012

2013

2014

2018

2019

2020

"COVID-19" (ކޮރޯނާ ވައިރަސް)ގެ ބަލިމަޑު ކަމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުން ރައްޠިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކުރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި ގުޅޭ

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ދިނުން (05/11/2020)