ސަރކިއުލާރ - ސަރކިއުލަރތައް


2020

 "COVID-19" (ކޮރޯނާ ވައިރަސް)ގެ ބަލިމަޑު ކަމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުން ރައްޠިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކުރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި ގުޅޭ

 ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ދިނުން (05/11/2020)

2019

2018

2014

2013

2012