ހުވައިކުރުމާއި އިޤުރާރުވުމާއި ގުޅޭ - 2021 - ކައުންސިލަރުން ހުވައިކުރުން އަދި އ.ތ.މ.ކ މެންބަރުން އިޤްރާރުވުން - 2021


ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި 2021 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލަރުން ހުވައިކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީޔަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ
 މެމްބަރުން އިޤުރާރުވުމުގެ ދަރުބާރު ކުރިޔަށް ގެންދާނޭގޮތް

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމުކުރާނޭ ގޮތުގެ ގައިޑުލައިން 🡇ޑައުންލޯޑް

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުލު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ އުޞޫލު 🡇ޑައުންލޯޑް

ކައުސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 🡇ޑައުންލޯޑް

 

ސިޓީ ކައުންސިލް

 

އަތޮޅު ކައުންސިލް

 

ރަށު ކައުންސިލް

 

ވޯޓުލުމާއި ގުޅޭ