އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ - އ.ތ.މ.ކޮމިޓީއާއި ގުޅޭ


އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު

އިންތިހާބީ އުޞޫލް 2015

އިއުލާން 1 - އިންތިޚާބު އިއުލާންކުރުން

އިލެކްޝަން ކޮމިޓީ އެކްލަވާލެވުނު ގޮތުގެ ފޯމެޓް - ކައުންސިލް ލެޓަރހެޑުގައި

ރަށު އިލެކްޝަން ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ އިޤްރާރު ފޯމެޓް - ކައުންސިލް ލެޓަރހެޑުގައި

އަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ އިޤްރާރު ފޯމެޓް - ކައުންސިލް ލެޓަރހެޑުގައި

ސިޓީ އިލެކްޝަން ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ އިޤްރާރު ފޯމެޓް

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ކެނޑިޓޭޓަށް ދެވޭ ލިޔުން

އިއުލާން 2 - އިލެކްޝަން މޮނިޓަރުން ހޮވުމަށް

އިއުލާން 3 - ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހޮވުން

އިއުލާން 4 - އޮބްޒާވާސް ހޮވުމަށް

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފޯ މޮނިޓަރސް އެންޑް އޮބްޒާވާސް - ދިވެހި

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފޯ މޮނިޓަރސް އެންޑް އޮބްޒާވާސް - އިގިރޭސި

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފޯ އޮބްޒާވާސް އެންޑް މޮނިޓަރސް ނެޝަނަލް ލެވެލް - ދިވެހި

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފޯ އޮބްޒާވާސް އެންޑް މޮނިޓަރސް ނެޝަނަލް ލެވެލް - އިގިރޭސި

ވޯޓްލާ ދުވަހު ބޭނުންކުރާ ވޯޓާސް ރެޖިސްޓްރީ ފައިނަލް

ޓެލީ ޝީޓްގެ ނަމޫނާ

ކެނޑިޑޭޓް ލިސްޓް އޮންނަންވާ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

ކެނޑިޑޭޓް މަންދޫބުން/ އޮބްޒާވާ/މޮނިޓަރ ސްލޫކީ މިންގަނޑު

ކެނޑިޑޭޓް ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

ކެނޑިޑޭޓްސް އިޤްރާރް - ވޯޓް ގުނުން އޮބްޒާވްކުރުން

ކެނޑީޑޭޓުންނަށް ދޭ ޖަވާބު - ނޫނެކޭ ނަމަ

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދޭ ޖަވާބު - އާއެކޭ ނަމަ

އަމިއްލައަށް ފާހަގަ ޖެހުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ މީހުން

ބެލޮޓް ޕޭޕަރ ބަންޑަލް ލޭބަލް

ވޯޓް ކަރުދާސް ނަމޫނާ 1 - ސިޓީ ކައުންސިލް

ވޯޓް ކަރުދާސް ނަމޫނާ 2 - ސިޓީ ކައުންސިލް

ވޯޓް ކަރުދާސް ނަމޫނާ 1 - 10 - ރަށު ކައުންސިލް 

ވޯޓް ކަރުދާސް ނަމޫނާ 2 - 20- ރަށު ކައުންސިލް

ވޯޓް ކަރުދާސް ނަމޫނާ 3 - 32 - ރަށު ކައުންސިލް

އޮފިޝަލުންގެ ޗެކްލިސްޓް

އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކަންހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ފޯމެޓް - ރަށު ކައުންސިލްސް

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ފޯމެޓް - އައްޑޫސިޓީ

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ފޯމެޓް - މާލެސިޓީ

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޯމެޓް- ކުރިމަތިލީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު ހަމަވެގެން ނުވަތަ މަދުވެގެން

އިންތިހާބުގެ ފާސްތައް - ފޯމެޓް

މައުލޫމާތު ޝީޓް - އަތޮޅު ކައުންސިލް

މައުލޫމާތު ޝީޓް - ސިޓީ ކައުންސިލް

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއާއި ގުޅޭ