އިޢުލާން - މަސައްކަތް


2021
ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އޮތޯރިޓީގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެލާރމް ސިސްޓަމާއި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ 🡇ޑައުންލޯޑް

 

2020

 

2019