ނޫސް ބަޔާން - ނޫސް ބަޔާން


ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެލްޖީއޭގެ ރައީސް ދެއްވި ޚިތާބު

31  މާރިޗް 2018 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް ހުށައަޅާފައިވާ ކައުންސިލްތައް 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އަންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު މި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކައުންސިލްތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅި ކައުންސިލްތައް 2018

2018 ޖުލައިގައި އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކައުންސިލްތައް

2019 ވަަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ހުށަހެޅި ކައުންސިލްތައް

ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު – ޖެނުއަރީ އަދި ފެބްރުވަރީ 2018 - ރަށު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް 

ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު – މާރޗް އަދި އެޕްރީލް 2018 - ރަށު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް 

ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު – މެއި އަދި ޖޫން 2018 - ރަށު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް 

2018 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް - ޖުލައި/އޮގަސްޓް 

އޮކްޓޯބަރ/ ސެެޕްޓެންބަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް 2018 

2019

ނޫސް ބަޔާން - ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

2018 ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅި ކައުންސިލްތައް

2018 ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް -ނޮވެންބަރ/ޑިސެންބަރ

ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން މުރާޖާކުރުމާއި ގުޅޭ- ނޫސް ބަޔާން

2019 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ފާސްކުރި ކައުންސިލްތައް - ނޫސް ބަޔާން

2019 ފެބްރުވަރީގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް - ނޫން ބަޔާން

2019 ތަރައްގީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް -ޖެނުއަރީ އަދި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ

2019 ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅި ކައުންސިލްތައް

2019 ތަރައްގީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް- މެއި އަދި ޖޫން

2019 ޖުލައި ގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު އެ.ޖީ.އޭ އާއި ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް

2019 ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން-ޖުލައި / އޮގަސްޓް

2019 ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން-ސެޕްޓޭމްބަރ / އޮކްޓޫބަރ

2020 ގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ހިއްސާކުރި ކައުންސިލްތައް