ޝާއިޢުކުރެވޭ ފޮތްތައް - ފޮަތްތައް


2023

2022

2021

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ - އަތްމަތީ ފޮތް 🡇ޑައުންލޯޑް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއިގުޅޭ 101 ސުވާލު 🡇ޑައުންލޯޑް

 

ކައުންސިލަރުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް

2015 - ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ

ސްޓްރެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2016-2018 

ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭން 2016- 2020

ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސް

ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގ 2016

ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގ 2015

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ރައްވެހި ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑުތައް

ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސް - ވީޑިއޯ

ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭން 2021- 2023 🡇ޑައުންލޯޑް