ބޯޑު - ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް


2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2024 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2024 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2024 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2023

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

 

2022

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

 

2021

2021ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2021ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2021ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2021ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2021ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2021ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

2021ވަނަ އަހަރުގެ 3ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 18ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 17ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 02ވަނަ ކުއްލި ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 15ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 14ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 13ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 12ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 11ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 10ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 9ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 8ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 7ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 6ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް 

2021 އަހަރުގެ 4ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 3ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 2ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

2021 އަހަރުގެ 1ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް 🡇ޑައުންލޯޑް

 

2020

2020 އަހަރުގެ 36ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 35ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 34ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 32ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 31ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 30ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 29ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 27ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 26ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 23ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 21ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް

2020 އަހަރުގެ 8 އަދި 9ވަނަ  ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުމުނު މުޙިއްމު ބައެއް މަސައްކަތް