އުސޫލު - އުސޫލްތައް


2013

ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރުން ޙަވާލުކުރުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލު

2014

ބިމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެެއްޓުން 

ކައުންސިލު އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކައުންސިލް ނުވަތަ ކައުންސިލަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލާ މައްސަލަތަކަށް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔާން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

2015

ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާގުޅޭ އުޞޫލު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު

ކައުންސިލަރުން ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ރަސްމީ ކަންކަމުގައި ވީއްލުމުގެ އުޞޫލު

ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ގެޒެޓުކުރުމަށް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީއާ ގުޅޭ އުޞޫލު

2016

ނަން ބަދަލު ކުރާ އުޞޫލު

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ ކައުންސިލް ތަކަށް އަޅާފިޔަވަޅު ދަރަޖަ ކުރުމުގެ އުޞުލު

ކައުންސިލް ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާއި ބެހޭ އުޞޫލު

ދައުރުފެށޭ ފަހުން އިންތިޚާބް ކުރެވޭ ކައުންސިލަރުން ގެ ޗުއްޓީއާއި މެދު ޢަމަލު ކުަރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭ އުޞޫލު

2017

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުޞޫލު

މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލު

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލު

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ އުޞޫލު

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގެ އުޞޫލު

 

2018

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ކައުންސިލް ތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުޞޫލު - ފުރަތަމަ އިޞްލާޙް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކައުންސިލްތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް 

ސާމްޕަލް އެސް.އޯ.ޕީ

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭ އުޞޫލު

 

2019

ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް ބާއްވާ ޓައުންހޯލް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ އުޞޫލް - 1 ވަނަ އިޞްލާޙް

2020