ކޮވިޑް19އާއި ގުޅިގެން މިއޮތޯރިޓީއަށް ގުޅުމަށް ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމުކޮށްފި


12 May 2018

ކޮވިޑް19އާއި ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކައުންސިލުތަކަށާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ގުޅޭނޭ ގޮތެއް ހެދުމައްޓަކައި ޚާއްޞަ ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ. ހޮޓްލައިންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ނަމްބަރަކީ 1619އެވެ. މި ހޮޓްލައިންގެ ޚިދުމަތް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00އިން ފެށިންގެން ހަވީރު 4:00އަށް، އަދި ރޭގަނޑު 8:30އިން 11:00އަށް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ހުކުރުދުވަހު ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނީ މެންދުރުފަހު  1:30 އިން 4:00 އަށް، އަދި ރޭގަނޑު 8:30އިން 11:00 އަށެވެ.