"ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 2018" ނަމުގައި ސެމިނަރއެއް ފަށައިފި


09 Jul 2018

"ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 2018" ނަމުގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ ގައި ސެމިނަރއެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. 2018 ޖުލައި 05 އިން 2018 ޖުލައި 18 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މި އޮތޯރިޓީއާއި ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން މުވައްސަސާތަކުން ޖުމްލަ 20 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ ލައްވައެވެ.