ޑިވެލޮޕިން ކެޕޭސިޓީސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކުޝަން އިން ދަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަން" ވޯރކްޝޮޕްގައި މިއޮޓޯރިޓީން ބައިވެރިވެއްޖެ


02 Aug 2018

"ޑިވެލޮޕިން ކެޕޭސިޓީސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކުޝަން އިން ދަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަން" ގެ ނަމުގައި ކޮރެއާގެ ޖެޖުގައި ގައި 2018 ޖުލައި 31 އިން 2018 އޮގަސްޓް 03 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯރކްޝޮޕުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ބައިވެރިވެ ލައްވައިފިއެވެ.