ރ.ދުވާފަރުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މަސްމާރުކޭޓްގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ނިމިއްޖެ


19 Sep 2018

ރ. ދުވާފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓްގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕވޓ ލޓޑ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން މި އޮތޯރިޓީގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  2,541,604/76  އެވެ. މި މަސްމާރުކޭޓުގެ ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއެކު އެރަށުގެ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަސްވިއްކުމާއި މަސްކެނޑުމުގެ އިންތިޒާމް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.