އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސް އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ހިންގައިފި


23 Oct 2018

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮފީސް އެވެއާނަސް ސެޝަންގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގައިފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި ހިމެނުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނެއެވެ. މި ސެޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަވެގެން ދިއުމެވެ.