އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާ އިންތިޚާބުކުރައްވައިފި


16 Jul 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު މި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާ އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ނާއިބު ރައީސް  އިންތިޚާބު ކުރުން ކުރިޔަށް ދިޔައީ މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ މި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.