ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އިމާރާތުގެ %90 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ


21 Jan 2021

މި އޮތޯރިޓީގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އިމާރާތުގެ 90 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. މި އިމާރާތަކީ ދެ ފަންގިފިލާއަށް އިމާރާތް ކުރަމުންދާ އިމާރާތެކެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލޮކޮށްފައިވަނީ  2019 ނޮވެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހު ނާސާ ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 5.8 މިލައަން ރުފިޔާއަށެވެ. މި ޕްރޮޖްކެޓް ގެ ސަބަބުން ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މިހާރު ކުރިމަތި ވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

 މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށްދާއިރު ކުރިއަށް އޮތް 2 މަސްދުވަސްތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ފައިވާ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.