Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް - ހއ. ބާރަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބާރަށު ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޯރަފުށި ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ - ހއ. ކެލާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެލާ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އާލަމް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާކިރު ހަޒާރުމާގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އިމްދާޙު ޖަޒީމާ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް ހުސްނުހީނާގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު ގުލްދަމުގެ - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަމީމް ދާސްތާނު - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ ތިނަދޫގެ - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ބަރަބޯމާގެ - ހއ. ބާރަށް ހއ.އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ޣުފްރާން ރެޑްހައުސް - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް ރައީސް
އާމިނަތު އިސްމާޢީލް ޗަމަން - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢާއިޝަތު މިޒްނާ ރުއްކަރަ - ހއ. ކެލާ ހއ.އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ރަމީޒު އެންދެރިމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހޯރަ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ސަލްސަބީލުގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މަފާޒު ޖަންބުމާގެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ.އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ލަކީކޯނަރ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އާދަމް ކަރަންކާގެ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަސްރާރް އާދަމް ބަގީޗާގެ - ހއ. އުތީމު ހއ.އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޙަސަން ފެހިގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢިމާދު ޢަބްދުﷲ ބޮކަރުމާގެ - ހއ. އުލިގަން ހއ.އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ބްލޫހައުސް - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރައޫފު އަލިވާގެ - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޒަކީ ގަސްކަރަ - ހއ. ވަށަފަރު ހއ.އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން އަޙްމަދު ޒުވާރިމާގެ - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސްކައި - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު މޯނިންގސްޓަރ - ހއ. މާރަންދޫ ހއ.އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ ބްލޫބާރޑް - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ހުސްނޫވިލާ - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ މުފީދު ޔާގޫތުގެ - ހއ. މުރައިދޫ ހއ.އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނިޝާމް ދަނަސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އާދަމް އުދަރެސް - ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރިފާޢު ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 10135 - މާލެ ހއ.އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަލާޙް އޭސިޔާ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު ކިނާރީގެ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާފިޢު ރާސްތާ - ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ.އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ހާޝިމް ދުވާރު - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަލީ ހާޝިމް ބުރުނުވިލާ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފިރާޤު ވެވުދޮށުގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ ލަޠީފް ކުދިމާގެ - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޒުހުރާ ސާވަން - ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙުމަދު ނިޔާޒް މޯނިންގުވިލާ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޢާޞިފާ ގުލްފާމްގެ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ފާޠިމަތު ފަޒީޙާ ފެސްކޯހިޔާ - ހއ. ތަކަންދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ސަބުދެލިގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް ރައީސް
ޠާހާ ޢަލީ ބަހާރުގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސްނާ އިބްރާހީމް މާޖެހިގެ - ހއ. ތުރާކުނު ހއ.އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢާޠިފް މާވިނަ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ) ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަސީމް ރޯޒަރީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު އުތުރުގެ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހަނިމާދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޙުސައިން ޙަސަން ހިމޭން - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ) މެމްބަރު
އާދަމް ޢަލީ ގަހާކޯޅި - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢަލީ ޝާހީނީޒު - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަކުނުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ ކަރަންކާވިލާ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ނިޝާމް ޢަލީ ބުރާއޯ - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ސަލީމް ބުލޫލައިޓް - ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގުރަހަލި - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަރުޒަން އިރަމާގެ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ފިރާޤު ތްރީފްލާވަރ - ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފާއިޒް ޖަވާހިރުމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޒިޔާދު ފުނަމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ފުރުއްމާގެ - ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނާޡިމް ޑޭޒީވިލާ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އިލްހާމް ވާދީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ނަލަހިޔާގެ - ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މަޢޫޒް ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ އާދަމް އެރޯވިލާ - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޒާހިރު މޯނިންގހައުސް - ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ޤާބިލް - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ރޯޝަނީވިލާ - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަސްމާ ޚާލިދު ހިތިގަސްދޮށުގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް ގުމްރީގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގްރީންހައުސް - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު ސަބްދެލިގެ - ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ސޫރަޖު - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްފައްތާޙު އަބޫބަކުރު ސައުތުލައިޓް - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާފީ ޝިފާ - ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން ސަބުނަމީގެ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ހާޝިމް ފަންރިޔާ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ނަސީމުގެ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަވާޛް ސައުދީ - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ސަމާ ޢަލީ ހިރި - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަމީން މުޙައްމަދު ސެލްވިޔޯ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޤާސިމް ނަޞްރުއްޞަބާ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އަންވަރު އިރުފާ - ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނަސީމް ކޮކްނަޓްވިލާ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ވާފިރު މިސުރުރުވާގެ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިލިހިލާގެ - ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާކިރު ވައިލެޓްމާގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ވާފިރު ނުޖޫމުގެ - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ސާމީ ސިޔަރެސް - ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން ރަޝީދު ރޯނުގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ނާޝިދު ބީޗްހައުސް - ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކަނޑިތީމު ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ތަޑިރަތްމާގެ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާނު މަލަ - ށ. މިލަންދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މިލަންދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފާއިޒް ނިވައިދޮށުގެ - ށ. ފުނަދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުނަދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢާރިފް އާރު - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޝަރީފު ބުލާސަން - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިޒާރު މަނާޒު - ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލު - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް ރައީސް
ރުޚުސާނާ ޙަސަން ފެހިވިނަ - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާޢިފް މޯނިންގސްޓަރ - ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ފޭރުމާގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަރީފު ދިލްބަހާރުގެ - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނާފިޡް ސެސަލް - ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް ކުޅިތުޅާގެ - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަނޫނު ހަވީރީނާޒް - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޒާހިރު ގްރީންލައިޓް - ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާމިނަތު އަޙްމަދު ފެންފިޔާޒުގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ޢަލީ ހީނާގެ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގަސްކަރަ - ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މުފީދު ވައިކަރަދޫގެ - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު އާނިރު - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝުޖުޢާން ފަނަސް - ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އައްސޭރި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް ރައީސް
މަސްޢޫދު ވަޙީދު މާކޯނި - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަފީޡުﷲ ފެހިގެ - ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ސަލީމް މަލާޒު - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ހިޔާވަހި - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރޭލައިޓް - ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ނިޒާމް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކެތީހައުސް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ޕާލްސް - ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން ޝުޖާޢު ސަޢީދާމަންޒިލް - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާދިލް ހަބަރުމާގެ - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން މޫސާ ހިޔަލީގެ - ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ގުޑްލަކް - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނަޛީރު މަޒާ - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޚާލިދު މާއޮޅު - ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާޢީލް ސައިމާގެ - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާމިރު ތޫރި - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝުކުރީ އަސްރަފީގެ - ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރާޝިދު ޔުނިވާސް - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ފަރީދު ކުދެލި - ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސައިމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ވަޙީދު ހީނާމާގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރިފާޒު ވައިމަތީގެ - ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޡާފިރު ޕޫލްވާރީ - ނ. މަނަދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަނަދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
އާދަމް ފާއިޒް އަފްޒާ - ނ. ވެލިދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވެލިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރަވްޝަމް ސީނިއަރ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ވާޞިފު އަޙްމަދު ކުޅުދޫ. ޖޭމުގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޞަފްވަތު އަޙްމަދު ކެނދިކޮޅު. އޯޝަންވިލާ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ ޙަލީމް ކުޅުދޫ. ކަޝްމީރުގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަމީމް ކެނދިކޮޅު. އިރުމަތީގެ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ ޢާއިލާވެހި - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޒަކަރިއްޔާ މުހައްމަދު ފުޅު ވީނަސް - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޞްޠަފާ އާދަމް މާރސް - ނ. މާފަރު ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢުމަރު އަހިގަސްދޮށުގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ނަޛީދު ބިޖިލީގެ - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރިޝާދު ރެޑްރޯސް - ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ސަމީރު ނޫރާނީމާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ސުލައިމާނު ބަހާރުގެ - ނ. ހެނބަދޫ ނ.އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަޞީރު ނާޒް - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އާހިޔާ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އިރުފާން ލުބޯމާގެ - ނ. ހޮޅުދޫ ނ.އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ސާލިމް އައިނަސީރު - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް ރައީސް
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މޫންލައިޓް - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު ސީނާ - ނ. ޅޮހި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން މުޙައްމަދު ކަރަންކާގެ - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޖަޛްލާނު އާދަމް މާއޮޅު - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަމީޒް ހޮޅުދޫގެ - ނ. ކުޑަފަރި ނ.އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަސްމާ ޙުސައިން އާހަމަ - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު ޑިޔަރހައުސް - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާދަމް ޢަލީ ފުޅު ހަސްތީ - ނ. ވެލިދޫ ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފަތުޙުﷲ ނަޞީރު ފިނިހިޔާގެ - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު ހަވީރީގުލްޝަން - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަޤީލް ޙުސައިން ފިނިހިޔާގެ - ނ. މަގޫދޫ ނ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާހް މޫސާ ސަބާނާ - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަފީފު ޢީސާ ސީވީޑް - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޙުސައިން މާތިލަ - ނ. މާޅެންދޫ ނ.އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިލްޔާސް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ސާޖިދު ފެންފިޔާޒުގެ - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ ނ.އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިމްރާޙް ގަހާ - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ނިޝާން - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ނިޝާން - ނ. ފޮއްދޫ ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝިނާން ޢަބްދުލްޣަނީ ހުދުވެލި - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސަނަމް - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ބުލޫކިޔާގެ - ނ. ލަންދޫ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޝާހިދު އާހިޔާ - ރ. އަލިފުށި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ސްވީޓްފްލާވަރ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޔޫސުފް ސަލީމް މާވަޑިގެ - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އުނގޫފާރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަންވަރު އިބްރާހީމް ހެލެގެލި - ރ. މީދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑުއްވަރި ދާއިރާ) މެމްބަރު
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފޭރުގަސްދޮށުގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދުވާފަރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މީޒާން - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޖާވީދު ފަރީޤާފެހި - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ވިކްޓަރީހައުސް - ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް ރައީސް
ވާފިރު އަޙްމަދު ޖަންބުގެ - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލް މަޖީދު ޙަސަން ހަވޭލި - ރ. ކިނޮޅަސް ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން ޢަލީ ރީޙުއްޞަބާ - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޢިމާދު ފުލްމޫން - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ފެންބޯހުރާ - ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަޞީރު އަލިތަރިއާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙައްވާ ސަމީލާ ހުވަނދުމާގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިޒްމީލް އަޙްމަދު ޒަމާނީގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޖަމީލް ބުލާސަމްގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ ގުލްހަޒާރުގެ - ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޠާހާ ރަޝީދު ފަތިސްހަނދުވަރުގެ - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުރުތަޟާ ރަޝީދު ނޫތަރި - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނާޞިޙް އަރާއިރު - ރ. ރަސްމާދޫ ރ.އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ޙަމީދު ދެކުނުގެ - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވޭވްސް - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ރަޝާދު ވައިޖެހޭގެ - ރ. ރަސްގެތީމު ރ.އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޤާސިމް ޙުސައިން ނަސީމާމަންޒިލް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ގްރީންލައިޓް - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލިތަރި - ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރާޟީ މާބުލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް ޝަހީދާމަންޒިލް - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޛަހީން ސާދާގެ - ރ. އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ މިޔާޒް މެހުރާ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޢަރީފް ހަނަފަސްގެ - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފަޔާޟް ރިވެލި - ރ. އިންނަމާދޫ ރ.އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ކުރެދިވަރުގެ - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ފަލަކު - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަރީފް ކިނބިގަސް - ރ. އިނގުރައިދޫ ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ވިނަ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްލާޙް ދޫނިހުރާ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޢާޞިފް ވައިލެޓްވިލާ - ރ. އުނގޫފާރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފިރާޤު ވިންޑްސްޓާރ - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ އިކްލީލް - ރ. ވާދޫ ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޖޭމުގެ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަޝްހަދު ފަރުމާ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޞަބީޙާ މުޙައްމަދު ގުލިސްތާނުގެ - ރ. މަޑުއްވަރި ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޢަފީފް ބަހާރުގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ނާޖިޙު ޖަމީލް ފަހީމީގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ރައްޒާނު ޒަރީރު އިރުދޭމާގެ - ރ. މީދޫ ރ.އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނާޞިރު ފަޒާ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު ވީސަންގެ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫން ބީޗްވިލާ - ރ. ފައިނު ރ.އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މަބުރޫކް ނަޞީރު މީނާޒް - ބ. އޭދަފުށި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އޭދަފުށި ދާއިރާ) ރައީސް
އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާރު - ބ. ތުޅާދޫ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުޅާދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ފާޠިމަތު ސިފާނާ ފަޒީނާމަންޒިލް - ބ. ދޮންފަން ބ. އަތޮލޫ ކައުންސިލް (ކެންދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހަވީރީނާޒް - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙަސަން ވޭސަން - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަންވަރު މުޙައްމަދު ބޯށިމާގެ - ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މއ. އެލާމް - މާލެ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙުމަދު ސާޖިދު ފިފްޓީ ފްލާވާ - ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ސަމީރު ޗާނދަނީގެ - ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ފަޟީލް ޑޯރެންސީވިލާ - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދޫރެސް - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ފާޠިމަތު ރަޙީމާ ޕޭޝަންފްލާވަރ - ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ މުޞްޠަފާ މަތިވަރު - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢާޞިފް މޫސާ ޝެމްރޮކް - ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސަލީމް އޯކިޑްވިލާ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ދާހަދާގެ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނީވިލާ-ބ.ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މާފަރު - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙައްވާ ސަމީޙާ އަސަރީގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ނައުޝާދު އަޙްމަދު މާފޮޅޭގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ މުޝްތަރީގެ - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޒައިދު ޢަލީ ހަލީމާހައުސް - ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އުދަރެސް - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ލިލީގެ - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ ލައިޓް - ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢާޞިފް އައްސޭރި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަދީމް ރިހިވެލި - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙަލީމް ލިލީއޮފްދަވެލީ - ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މޫސާ ނަސީމު ބަނަފްސާގެ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ފަޟީލު ވާދީ - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަސްލަމް ބުލޫހައުސް - ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ މާޖިދު އަލަމާގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޝަފީޤު ވައިލެޓްގެ - ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ނާޡިމް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-5 - މާލެ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ރަޝީދު އައްސޭރި - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޙަފީޡް ވާރޭވިލާ - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އަޙްސަން އާވާޒް - ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު ދިލްކުސާގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޒާއިދު ރަޝީދު ޗާނދަނީގެ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ތަޢުރީފް އަރުތަ - ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢާމިރު މާވިލު - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ޝާރާޒް - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާފިޡު ހެދޭކުރި - ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަކިރި - ޅ. ނައިފަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ސިމާއު ކޯރަމް - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާޠިފް ޖީޒާ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހިންނަވަރު ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް އާރާމްގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަސްތޫރިމާގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ރިސްވާން އާދަމްފުޅު ޗިޗަންޑާގެ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް އަނީސް ބާޣުބޭދާ - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފިރާޒު އިސްމާޢީލް ދިވަރު - ޅ. ހިންނަވަރު ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ވިދާދު ޢަބްދުﷲ ވޯޓަރކޫލް - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ ޒިއުރިކް - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ސާމިރު މާކޯނި - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ކާރިމް އާވެހި - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މަމްނޫޙު ޢީސާ ބިނާ - ޅ. ނައިފަރު ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް މަދީހް ނައިފަރުގެ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ ސަވޭރާ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ފަރަޙްނާޒް މުޙައްމަދު ނަސްރީނުގެ - ޅ. ކުރެންދޫ ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޓްރިޕޮލީ - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު މީނާޒް - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝާން ޖުޕިޓަރ - ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ.އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރައޫފް އިޔުރިޝް - ކ. ތުލުސްދޫ ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުލުސްދޫ ދާއިރާ) ރައީސް
ޢަބުދުﷲ ވާރިޘް ވައިޓުރޯސް - ކ. ގުޅި ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މާޖިދު ސުލައިމާން މަންޒަރުގެ - ކ. ކާށިދޫ ކ އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކާށިދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޝާން އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ފާއިޒް ބީޗްކޮރަލް - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކިނާރާ - ކ. ހިންމަފުށި ކ.އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢީސާ އަޙްމަދު ސާނީވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް ރައީސް
ފަޔާޟު އިބްރާހީމް ޝިފާނާވިލާ - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަޡީފް ސަންއެންޑްސޭންޑް - ކ. ހުރާ ކ.އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ސުލްޠާން ރަތްކަށިމާގެ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ސަހުލާ ޒާހިރު އަސްދޫ - ކ. ކާށިދޫ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ހ. ގޮށްކޮޅު - މާލެ ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢުޘްމާން ރަޝީދު މާފަރިވާގެ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ނަޝީދާ އާދަމް ޑެކޯރާ - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަމްޢޫން ބީޗްސައިޑް - ކ. މާފުށި ކ.އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢަޡީމް ވިނަމާ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް މުބައްސިރު ޕެރިސްއިވްނިންގ - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ސާޖިދު ލަވުލީގާޑު - ކ. ދިއްފުށި ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަނީސް އޮޅުވެލި - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޛުލްކިފުލި ޢަލީ ދެރަހަ - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޝާހި - ކ. ތުލުސްދޫ ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުބައްޝިރު ޖަލީލް ޗާންދަނީގެ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް ރޯސްފްލާވަރ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރިޝްވާން އީސްޓްވިލާ - ކ. ގާފަރު ކ.އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު މިނިވަންއައްސޭރި - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް އޯޝަންރީޑް - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަމީމު ޑްރީމީލައިފް - ކ. ގުރައިދޫ ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ ނައިޓްރޯސް - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާޞިފް ނަސީމީވިލާ - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު މެރިންކޯނަރ - ކ. ގުޅި ކ.އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް މޯނިންގވިލާ - އއ. ރަސްދޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރައީސް
މުޙައްމަދު އާދަމް ބޮކަރުމާގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާހިދު އެންލޮޖު - އއ. ރަސްދޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ނޫރާނީގެ - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޒައިނަލްޢިބާދު ފައިންޝޭޑް - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ރަޝީދު ދޫރެސްވިލާ - އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ ހެޕީނައިޓް - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ސިމާޢު އަސްރަފީގެ - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އަނީލް ހީނަރުގެ - އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝުޖާޢު އާދަމް ނޫވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ހުދުވިލާގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން މާހިރު ފިލިގަސްދޮށުގެ - އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް އުދަރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ފިރާޤު ނާރެސް - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙުސްނީ ގުލޭނޫރަންމާގެ - އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް ނަދުވާ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް ރައީސް
ސަމާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފެޝަންފްލާވަރ - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ރެސްޓްގާޑަން - އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފަޟީލް އަޙްމަދު ފަޒާ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ރަޙްމަތުﷲ ސަލީމް ދިލްސާދުގެ - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ރިވެލި - އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޞަބާޙު ހުވަދުމާގެ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްމަޖީދު މޫސާ މާހިޔާ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މަރްޔަމް މުޙައްމަދު އިތާ - އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޚަދީޖާ ނިއުޝާ ފެރޯސް - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ރެޑިއަމްގެ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢާއިޝަތު އާދަމް ވަގުތީހިޔާ - އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނަޞީރު ސަންފްލާވަރ - އދ. މާމިގިލި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާމިގިލި ދާއިރާ) ރައީސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ފަރުދާ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަހިބަދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަމާޒު - އދ. ދަނގެތި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދަނގެތި ދާއިރާ) މެމްބަރު
މޫސާ ނާޡިމް ރަންވެލި - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން އަޝްރަފް އުދަރެސް - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޚާލިދު އަޙްމަދު ޙިރާ - އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނަސީމް ރޯޝަނީމާގެ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޝަރީފް ހަނދުވަރީވިލާ - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް އުދަރެސް - އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ ބަށިމާގެ - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ފިކުރީ ޗާންދަނީގެ - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް އޯސަންލީޑް - އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޚަލީލް އޯކިޑުމާގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ބުންޔާމީން ޙަސަން ޖަނަވަރީގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޤާސިމް ސިހާނު ބަހާރުގެ - އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަސީމު އިދާލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ނުޢުމާން ޙަސަން ހެޕީވިލާ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢައްބާސް ސަޢުދު ކަނީރުމާގެ - އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ މުފީދު ވިލެޖް - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝިހާމް މުޙައްމަދު ރަތްވިލާގެ - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް ސައުތުސައިޑް - އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙީމް އާސްމާނުވިލާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ ޢަލީ އާހިއާ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އޯކިޑްމާގެ - އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު އުފާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް ސަނާ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަމްޒީ ކަންމަތީގެ - އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޔޫސުފް އިވްނިންގްޕެރިސް - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު ސައްދާމުވިލާ - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޣައްޝާން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލާގެ - އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢުޘްމާން ޢީސާ ބިއުޓީނައިޓް - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިރުޚާން ނޫރީފެހި - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢިމްރާން އާދަމް މޫސުންވިލާ - އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނިޔާޒު ކާރނޭޝަންވިލާ - ވ. ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު ދޭލިޔާގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ޒަމާނީވިލާ - ވ. ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ސާމީ މޫންލައިޓް - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ރަޝީދު މަގޫގަސްދޮށުގެ - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާދަމް ޙުސައިން ލައިޓްވިޔޫ - ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޔޫސުފް ގަމުގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4031 - މާލެ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް އަތިރީގެ - ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ހުދުފިނިފެންމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫނިމާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މޫސާ ފާއިޒު ގުލްޒާރުއާގެ - ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނަޢީމް ހަނދުވަރީގެ - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ރަޝީދު ބޮޑުކުންނާރުގެ - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތެވެލި - ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ސާމިރު އަޙްމަދު ފަރުދާ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝިފާޤް ޙުސައިން ބަރޯސާގެ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނަސީމު ހަތާ - ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޔޫސުފް ޞިދުޤީ މޫނިމާގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރައީސް
އަޙްމަދު ޙަސަން ހުސްނުގެ - މ. މުލައް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން އަމްޖަދު ކެތި - މ. މަޑުއްވަރި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން މެމްބަރު
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރެޑިޔަމްގެ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ސަޢީދު ފެހިވިނަ - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަސީމް މީނާޒް - މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ރިޔާޟް ޝާހިލް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޤާސިމް ޢަބްދުﷲ އޯސަންލީޑް - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޚަލީލް ހަނދުވަރީގެ - މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޝާމިލް ޑްރީމީލައިފް - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޖަޢުފަރު މޫސާ ކަޝްމީރުގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން އިރުހާމް މުޙައްމަދު ހުދުއަސުރުމާގެ - މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ނަދީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުރަކަ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަމްދޫން މުޙައްމަދު ފިނިހިޔާގެ - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަޒީޙް ސީޑްރީމް - މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ހިމާލިޔާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން މަޙާސިން މަންފާ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިރާޖް ސީނިޔާގެ - މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޝްރަފް ޖަމްޝީދު ފައްސިޔަ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ރާނބާގެ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް ރައީސް
ސާމިޔާ މުޙައްމަދު ޝާޔާ - މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޒަކީ ހަވީރީގެ - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަމާޒު - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާޠިރު އަސްރަފީވިލާ - މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނިޝާން ފެސްކޯ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޔަޙްޔާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހަނދުވަރީގެ - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢިމްރާން އިސްމާޢީލް އެވަރލާސްޓް - މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމުގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް
މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު އެދުރުގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޖަލީލު މިރިހި - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު މުޝްތަރީގެ - ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިޙުސާން ހީނާމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ސިނާދު ޑޭޒީމާގެ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގްވިލާ - ފ. ބިލެތްދޫ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޒަކީ ގުޑްލަކް - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޒަމާނީހައުސް - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ސައިމާވިލާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޡުހޫރު ހުސްނުހީނާގެ - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މޫސާ ޖަލީލު ލިލީޕާކް - ފ. މަގޫދޫ ފ.އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ހިތަށްފިނިވާގެ - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ އަޙްމަދު ބީޗްހައުސް - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އާދަމް ނިޝާން - ފ. ފީއަލި ފ.އަތޮޅު ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ނީލްވިލާ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރައީސް
އިބްރާހިމް ނާޞިރު ފަޟާ - ދ. މީދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ފާރިޙު ރޯޒްމީޑް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ނިޡާމް ފިނިހިޔާ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިފާއު ކުރިނބީގެ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމް ހުވަނދުމާގެ - ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙާތިމް އިބްރާހީމް ބިންގާ - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ވިނަރެސް - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޔޫސުފް ނާފިޛު ވިނަމާގެ - ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން ޙަނީފް ސޯސަންވިލާ - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް މަތިވަރު - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢުމަރު ޒާހިރު ރޯޒްމީޑް - ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝާމް ފިނިފެންމާގެ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ސަޢުދު އެހަނދާން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ނޫރާނީގެ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝާއިނު ރޯޒްމީޑް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޑޭޒީވިލާ - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ސިރާޖް ހިތަށްފިނިވާގެ - ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙިލްމާ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މާވެހި - ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފިކުރީ އޮލިވްގާރޑަން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިޔާސް އިސްމާޢީލް ލަޠީފް ބިއްލޫރިވިލާ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝުރައިފު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގަދަކޯޅިމާގެ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޝާދީވިލާ - ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވައިޓްކޯރަލް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ) ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޙަނީފް ބިންއުނިމާގެ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކިނބިދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މޫސާ މުޞްޠަފާ އިރަމާގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލުފުށި ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢާދިލް އިބްރާހީމް އައްސޭރި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޖަލާލު ކެތި - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސާޖިދު ފިނިފަރު - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢީސާ ޝަރީފު ކެތި - ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން ޒަރީރު މެރިންވިލާ - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޞައްދާމު އަލިތަރި - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢުޘްމާން ޢަރީފް ސިރާނީމަންޒިލް - ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ނާޞިޙު ގްޑްލަކް - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަވާޒް މުނިޔާ - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އާދަމް ބަނަފްސާގެ - ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން މުޙައްމަދު ހަވީރީހިޔާ - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް ޒަމީން - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަމީނާމަންޒިލް - ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ހާރޫން މުޙައްމަދު ކަންމަތީގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޖާވީދު ޙަސަން ދުއްލިސާގެ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ނައުޝާދު ނަޞީރު ހަވީރީވިލާ - ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޣިޔާޘް އައްސޭރި - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ނިޡާމް ހިތަށްފިނިވާގެ - ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް ބަސަރާ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު އިރުމަތީގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢުމަރު ޒާމިރު މަތިރަތްމާގެ - ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނަޞީޙު ސްނޯލައިޓް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފަތުޙީ ގަސްވިނަ - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މަރްޔަމް ސަމާ ޕާމްލޮޖް - ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8724 - މާލެ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢައްބާސް އަޙްމަދު ނީލްހައުސް - ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ހަސީން ބީޗްހެވަން - ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ވިޝާމް ސީސަންގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް ރައީސް
ނާހިދު ޢައްބާސް ޒަމާނުގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މުނީރު ދެކުނުގެ - ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސިލިންކޯ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ކަނީރުމާގެ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢާލިމް ޢަބްދުލްވައްހާބް ތަރިވިދާގެ - ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙަސަން ޝިނާން ހަވީރީއައްސޭރި - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙީމް އަޒީމާވިލާ - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ސިޔާޒް މަތަރަސްމާގެ - ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ރަޝީދު ފިނިރޯޅި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ތައުފީޤް ޢަލީ ހުދުވެލި - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ނައުފަލް ޙަސަން ގެމާ - ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ތުނޑި. ލިންކް - ލ. ގަން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގަމު ދާއިރާ) ރައީސް
މޫސާ ފައިޞަލް ކުރިބޯށި - ލ. މާވަށް ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާވާށު ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ނައީސް އާޒާދުގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިސްދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޝާހީން އިސްމާޢީލް މަލަސް - ލ. ފޮނަދޫ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފޮނަދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ނާފިޛު ޙުސައިން ރަންއަލި - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފައިޞަލް ހަވީރީނާޒް - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ޢަލީ ސަންބީމް - ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޚަލީލު ގަދަގެ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވީނަސްވިލާ - ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފަރުޙާނު ސޯމާ - ލ. އިސްދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަސްމާއު އަބޫބަކުރު ފިނިފެންމާގެ - ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޟިރުޣާމް ސަޢީދު ގ. ދޮންފެހިގެ - މާލެ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޞަބްރީ ޢަބްދުﷲ ބޯޅަދަޑުގެ - ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވައިޖެހޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފައިޞަލް މާފޮޅޭގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ފައުޒީ މަޚުމާގެ - ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަލީ ފައިޞަލް ސޯސަންވިލާ - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރިބޯށި - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ފިނިހިޔާގެ - ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު މޫސާ އާފަރު - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މަންޒިލް - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އޯޝަންވޭވް - ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްމުޙްސިނު މުޙައްމަދު ބާބުލްއަވާލީ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ ޗިޅިޔާގެ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޔޫސުފް ޢިރްފާން ގުލްހަޒާރުގެ - ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން ޒަޢީމް ޔާގޫތުގެ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އާދަމް ނާޞިފު ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ސެވެންސްޓަރ - ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ ޢަބްދުﷲ ކާމިނީގެ - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޠާހާ ރޯޝަންވިލާ - ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޙުސައިން އަޝްރަފް ކަނީރުމާގެ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަރީފް ދެރަހާ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ފަޟީލު އަލިވާ - ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސިޔާމް ތުނޑި. ފިތުރޯނުމާ - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާހީން ތުނޑި. މޯރނިންގްރޯސް - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް އަޢުރާފް ތުނޑި. އުފާކުރި - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޒަކީ ތުނޑި. ނިމެރި - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސުނީލް މުކުރިމަގު. ވެލަބުލިއާގެ - ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފުއާދު ރިޔާޒު - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލިނގިލީ ދާއިރާ) ރައީސް
އަޙްމަދު ނަޛްމީން ބީޗްވިލާ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން އާދަމް އާމުލީގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދާންދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ހުވަދުމާގެ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަނީޒް ހަނދުވަރީއާގެ - ގއ. ނިލަންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ރައީސް
ޒިހާން ޢަބްދުﷲދީދީ ރީޒަން - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް ފަހެލާ - ގއ. ކޮނޑޭ ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢަލީމް ރޯޅި - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަދުނާން ޙަސަން ރެޑިޔަމްގެ - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރަންދޯދި - ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ގްރިންގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް ރައީސް
މަޒީދު ޢަބްދުﷲ ކަޑުފެންނަގެ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙަބީބު ޙަސަން އެތެންސް - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިޤްބާލް ފިކުރީ ވައިޝާ - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ލުޤުމާން ނަޢީމް ހުންގާން - ގއ. ވިލިނގިލި ގއ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 9727 - މާލެ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޚަދީޖާ ޝިއުނާ ކިއުޓް - ގއ. މާމެންދޫ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު ހިތްވަރު - ގއ. މާމެންދޫ ގއ މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ތައުފީޤު ލައިނުންފަރުމާގެ - ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މައުމޫނު އިބްރާހީމް ދޭލިޔާގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނަޖްމީން އަތިރީގެ- ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝިޔާން ސަފިއްޔާ މަންޒިލް - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު މުސައްފިރު ފެހިވިނަ - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޖާދުﷲ ރަޝީދު ލަވްނެސްޓް - ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝަހީމް ޕާކީޒާ - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއްޞަމަދު ހަނީމޫން - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝާހިދު އިބްރާހީމްދީދީ ވަލުގެ - ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މިސްކިތްމަގުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ފާރިސް މުޙައްމަދު މިސްކިތްދޮށުގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް ސުވާސާގެ - ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު ޑެން - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ) ރައީސް
މުޙައްމަދު ރިޟާން ވީނަސް - ގދ. ގައްދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގައްދޫ ދާއިރާ) ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިރާން ގްރީންލައިޓް - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑަވެލި ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަލީ ޝާމް ޑާބަން - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ތަމްދީޙް މުޙައްމަދު އޮޅުތެރޭގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަޔާޟު އޯޝަންހާރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޝްރާފް ކަޝްމީރުގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މާވަޑިގެ - ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ފައިޞަލް ނަޖީބު ރޯސްމާގެ - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝަހުމަދު ޢަޒީޒް އަމާޒު - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ނިޔާޒު ދޫރެސް - ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑައްލާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ހުނައިފު އަސްލަމް މާފަރިވާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން މޫސާ ފެހިވިލާގެ - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޙުސްނީ ސަޢީދު ޓެކްސާސް - ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހެޕީ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ސަޢީދު ޢަލީ މީރުބަހުރުގެ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ ލޫނާ - ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ހަމީޒް އަޙްމަދު ކިނާރާ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަޒަމް މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކަޝްމީރުވިލާ - ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު ފަރެސްއަވަށް. އަރިސް - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ރައީސް
ޔާސިރު މުޙައްމަދު މާތޮޑާއަވަށް. ޖިފުޓި - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޞަބާޙު މާތޮޑާއަވަށް. ބިލާލުގެ - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޝުޒާމް ޞާލިޙް ސައުޝަން - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު އޯކިޑްމާގެ - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ނޫރަންމާގެ - ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު
އިބްރާހީމް އަސްޢަދު ފްރެންކް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ރިޔާޟް ސްނޯވައިޓް - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އަމްޖަދު ދުބުރިމާގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މަރްޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފް މުޝްތަރީގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަމްޖަދު ނީލުގެ - ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ރައްޔާން ޖަމާލް ބޯޅަކިންކިރިމާގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އާމިނަތު ފަރުޒީނާ ސަވޭރީ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރިފްޝާން ޖަނބުރޯޒްގަސްދޮށުގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢާމިރު ޢަބްދުﷲ ފުނަމާގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ލަބީބު ކައިރުގެ - ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ކައުސަރު - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ) މޭޔަރ
މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ހެވި - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ) ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު މިރިހިމާގެ - ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ) މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝުކުރީ ގުލްހަޒާރުގެ - ސ. ހުޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޙުސައިން ޙިޔާޟް އެދުރުގެ - ސ. މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ފައިޞަލް އިބްރާހީމް ދިލްކަޝްގެ - ސ. މަރަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މަރަދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު އާފަހި - ސ. ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ) މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް ފުނާޑު. މާނެލް - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ދެކުނު ދާއިރާ) މޭޔަރ
މުޙައްމަދު ޟިރާރު މިސްކިތްމަގު. މާކޯޅި - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (މެދު ދާއިރާ) ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
ޙަމަދު ޢަބްދުﷲ ހޯދަނޑު. ވާރުތަ - ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (އުތުރު ދާއިރާ) މެމްބަރު
ސިފާ މުޙައްމަދު ގ. އެޓްނާ - މާލެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ އިން މޭޔަރ
ޝަމާޢު ޝަރީފް މ. ސަނީކޯސްޓް - މާލެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ އިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
އާދަމް ޝަރީފް ހ. ސަމަރގްރީންގެ - މާލެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނިޔާޒު ހ. ޕާޑަންވިލާ - މާލެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
އިބްރާހީމްމަނިކު ހ. އީމާންމަންޒިލް - މާލެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް ހ. އިސްފަހާން - މާލެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޝާހީން މަޙްމޫދު ހުޅުމާލެ ގޯތި 11331 - މާލެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަޝީދު މއ. ބިންކޮޅު - މާލެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޟަމީރު މއ. ލިލީ - މާލެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަޒީން މ. ޚޫރުޝީދުއާބާދު - މާލެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޢަޛްރާ މޫސާ މ. ވައިޓްބެލް - މާލެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޙުސައިން ޝަރީފް މ. ދިލްދިޔާ - މާލެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ އިން މެމްބަރު
ޙަމްނާ ވަޙީދު ވ. ނަޞްރުއުފާ - މާލެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ އިން މެމްބަރު