Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
ޢަލީ ނިޒާރު އެމްޓޭޝަންގެ / ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މޭޔަރު
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު (އިއްސޭ) ދަޑިމަގު. އާބާދުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މޭޔަރު
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ހިލްމަން / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މޭޔަރު
މޫސާ ޝަފީޤު ނިޝާން / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިރާޖް ފެސްކޯ / ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް (ޝިޔާންޓޭ) ކެތީހައުސް / ށ. މިލަންދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ބަޝީރު ރީފް / ނ. ޅޮހި ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ނާޞިފު ސުވާސާގެ / ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާރު / ބ. ތުޅާދޫ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޔާސީން ޢަބްދުﷲ ނާރެސް / ޅ. ނައިފަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިމާލް މ. ކޮކާހަނދުވަރު / މާލެ ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން އަރުސަލާން ތުއްރަވާސް / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ނަޞީރު (ޕެލޭ) ސަންފްލާވަރ / އދ. މާމިގިލި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝުޖާޢު ޢަލީ ދިލްބަހާރުގެ / ވ. ތިނަދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިމާލް ޖަންބުގެ / މ. މުލައް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ނީލްވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު ވެޔޮދޮށުގެ / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޢަލީ ތުނޑި. ބިނާ / ލ. ގަން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަހީން (ޝިހާން) އާސާމް / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ މާނެލް / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޖައިލަމް ހާރޫން މިސުރުގަދަކޯޅިގެ / ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަފީފާ ޚާލިދު ތިބުރޯޒްގެ / ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޒީނިޔާ ފުލާވަރ / ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރަމީޒު ހެޕިނަސްވިލާ / ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން އާދަމް ޖަބުރޯލްގަސްދޮށުގެ / ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ސަބުދެލިގެ / ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސްނާ އިބްރާހީމް މާޖެހިގެ / ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ފަރުޝާ ވައިޖެހޭގެ / ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޝާފިޢު ނިޔަދުރުމާގެ / ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޠާހާ ޢަލީ ބަހާރުގެ / ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ނަޢީމް ސޯސަންމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ޒީނާ ބިއުޓީފުލާވަރ / ހއ. ތަކަންދޫ ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒާހިޔާ ޢަލީ އެރޯމާ / ހއ. ތަކަންދޫ ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަލީ ނައިޓްރޯސް / ހއ. ތަކަންދޫ ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢާރިފް ޝާދީވިލާ / ހއ. ތަކަންދޫ ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ލަކީކޯނަރ / ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ނުޒުހާ ބަނަފްސާގެ / ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ރަޙްސާ ފޭރުމާގެ / ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އާދަމް ކަރަންކާގެ / ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ނަޞީރު ޔާގޫތުގެ / ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ސިނާން ހީނާމާގެ / ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފަރުޙަތު ސަމީރު ފަޒާ / ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ރައުނާ ވެނީލާގެ / ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޖައިލަމް ސާނީމަންޒިލް / ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުލް ކަރީމް ޢަލީ ފިނިހިޔާގެ / ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ލީފް / ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަމީޙާ މޫސާ ބިންހިމަގެ / ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ނަޡުމާ ނަޒުމާމަންޒިލް / ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަމީމް ދާސްތާނު / ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ އަމީޒު ބިއްލޫރިޖެހިއާގެ / ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ / ހއ. އުލިގަން ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސުދާ ޢަދުނާނު އޮލިމްޕިޔާ / ހއ. އުލިގަން ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ރިޒުނީ ޢަދުނާން އާސްމާނުގެ / ހއ. އުލިގަން ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ނޫކޮކާގެ / ހއ. އުލިގަން ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަސަދުﷲ މުޙައްމަދު ނޫރާނީވިލާ / ހއ. އުލިގަން ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިނާދު ކިނާރާހައުސް / ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަފީނާ ޢަބްދުއްރަޝީދު ބަށިމާގެ / ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޢަރޫޝާ ނާރެސް / ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙުސައިން ސާމިރު ހިތަށްފިނިވާގެ / ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސިޔާމް ބަގީޗާގެ / ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢާލަމް / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ވަކީލާ ހޯޓެންސިޔާ / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ވިސާމާ ވިސާ / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ނާޞިޙާ ވާރޭވިލާ / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝާކިރު ހަޒާރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިމްދާޙު ޖަޒީމާ / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރައޫފު ކަނދުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހަނދުވަރީނާޒު / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަލީމަތު ސުމާ އިވްނިންގްއުފާ / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޝިފާޒާ ޢަންބަރީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޝަނީޒާ މަންޒަރުގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަރީބު ޖަވާހިރުވާދީ / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހޯރަ / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޒާހިިރު ޙަސަން ބަގީޗާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ / ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙައްވާ ޢަބްދުﷲ ކަގި / ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ރިސްވާ މަޒާ / ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޢައްވަޛް ޢަބްދުﷲ ހެޕީ / ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ސާޖިދު ފިޔާތޮށިގެ / ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު މުޢީން ފެންފިޔާޒުގެ / ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ފަޟުލާ ގްރީންހައުސް / ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އުޒުމާ އަޙްމަދު ބޮޑުފަޅޯގެ / ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝާޠިރު ކާމިނީގެ / ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން މުޙައްމަދު އެވޭލާ / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަލިދުއްފަރު / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު ހައިވޭ / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ޝަދީލާ މޯނިންގސަން / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ނަޡުމާ މުންނާރުދޮށުގެ / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު އޯޓަމްވާދީ / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ރޯޝަނީގެއާގެ / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މޫސާ ލަޠީފް ކުދިމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ފަތުޙުﷲ ޙަސަން އާރު / ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފަތުޙިއްޔާ މުޙައްމަދު ފެންފިޔާޒުގެ / ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ރައުފާ ލުބޯމާގެ / ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަޒީފް އެރޯ / ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މޫސާ ސިތުރާ / ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަމީން މުޙައްމަދު ސެލްވިޔޯ / ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނަޝާ އާދަމް މާޝާ / ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝާއިދާ މޫސާ އެލްޕާސޯ / ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ޤާސިމް ނަޞްރުއްޞަބާ / ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ އަންވަރު އިރުފާ / ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ދިޔަރެސް / ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙާރިޘާ މުޙައްމަދު ކެނެރީވިލާ / ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނާޒިޔާ ޙަސަން ޕާރޕަލްފެއަރީ / ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފިރާޤް މުޙައްމަދު ވައިލެޓްހައުސް / ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އިބްރާހީމް ނޫރާނީއާގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ސިރާޖް ރޯޒީ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޝަފާ މަންޒަރުވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޟަމީރާ ފިނިހިޔާގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޒާހިރު ލަމްހާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ އާދަމް (އަލިދޮން) އެރޯވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަބްދުﷲ ޒާމިރު (ޒާރޭ) ދަފްތަރު. ނަންބަރު 3083 / މާލެ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ޒީނިޔާ (ޒީނިޔާ) ރޯޒް / ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ ފިނިހިޔާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނުޙާމް ތޮނަ / ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ރުޙާބު / ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޢުޡަމް އާދަމް ސަންޝައިން / ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ ޑައިމަންޑްވިލާ / ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޠާހިރާ އަބޫބަކުރު ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝައްމާޚް ބީޗްހެވަން / ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް ޝަރީފް ރޯޒްމީޑް / ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ އެރޯމާ / ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޖަވާޒާ ޙުސައިން ރޯޒްވިލާ / ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސާފިޔަތު މުޙައްމަދު ދޫރެސް / ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާދަމް ޢަަބްދުއްސައްތާރު ފެންފިޔާޒުގެ / ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން އިސްމާޢީލް ފިލިގަސްދޮށުގެ / ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ވަފާ / ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒީނިޔާ އިބްރާހީމް ވީލް / ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަޒްރާ ޢަލީ ރަންކޮކާގެ / ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު އާފާޤު ޔާދު / ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފާއިޒް ޖަވާހިރުމާގެ / ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގުރަހަލި / ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ނުހާ ރެޑްފްލާވަރ / ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ޖުވައިިރިޔާ ބަހާރީވިލާ / ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝަރީފް އައްސޭރި / ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަރުޒަން އިރަމާގެ / ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ނަދީމް ނިޝާން / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަމީނާ މުޙައްމަދު އަލިމަސްގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮލިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒަހީނާ ޢަބްދުﷲ އިރުމަތީގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮލިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ވަޙީދު ރޯޝަނީވިލާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ވައިޖެހޭގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަލީފް އަލްފާ / ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު މަމްދޫދާ ދޯސްތީހައުސް / ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ދިމްނާ ސޯސަންރީޑް / ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު މަލަކާ / ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އިލްހާމް ވާދީ / ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޔޫސުފް މޫސާ ދޮންދުބުރިގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނިޔާޝާ ޢަލީ ރާސްތާ / ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާޞިމާ މުޙައްމަދު ކާނިމާގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙުސައިން ގުލްހަޒާރުގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ މުމުހު / ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް ކަނީރުމާގެ / ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީން ފަޒާ / ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝަދާ ޢަބްދުލްޣަނީ އޯކިޑުމާގެ / ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ބަގީޗާގެ / ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްޟަލް ގުމްރީގެ / ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް އަޒްމީރު އަސްކަރީ / ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝަބާނާ ލަޠީފް ކެތި / ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ސިޔާދާ ބަހާރުގެ / ށ. ފުނަދޫ ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފަޔާޒް ކަނަކުރިގެ / ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ އަލްހަމް ސިތުރާ / ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަޙްސަން ގަދަނޫ / ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު އިނާސާ ދިލާސާ / ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ރަމްލާ އިބްރާހީމް ކޮލިގެ / ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ޝިފާއު ދާންދޫވިލާ / ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ވާޞިފް ކަނީރުމާގެ / ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސިނާން ދަލާސްޓް / ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ދިޔާނާ އިސްމާޢީލް ޝައިން / ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު އާދަމް ޔެނިސީ / ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާދަމް ޢަބްދުﷲ ލައިޓްބީޗް / ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ވަޙީދު މުރިނގު / ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް ސަލީމް މަލާޒު / ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާޞިމާ އާދަމް ފިތުރޯނުގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ނަސްފާ ގަހާ / ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޝިމާނާ އޮޓާގޯ / ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މޫސާ ޙަސަން މޫނިމާގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު (ގުޑްލަކް އަންމަޑޭ) ގުޑްލަކް / ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒުލްފާ ޙާމިދު (ޒުލްފާ) ފިޒާ / ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސުވައިދާ ޙުސައިން ޖަންބުމާގެ / ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ޚާލިދު މާއޮޅު / ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޢަރީފް ޗަމަން / ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އާޠިފް (އާޠިފް ބޮޑޭ) ޕާލްސް / ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ސަރުމީލާ (ޝިއުނީ) ވެލްކަމް / ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ ސޯމާވިލާ / ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކެތީހައުސް / ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ސައިފުﷲ ޢުޘްމާން ރެޑްރޯސް / ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަބީޢު ސަވޭރާ / ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސިތާރާ ޢަލީ ފަލަކް / ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޢާދިލާ ފަޒާ / ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތޯތާގެ / ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަސްލަމް ޙުސައިން ނޭޝަން / ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސައިމާގެ / ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ސީޒާ ނޫވިލާގެ / ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ސަބާނާ ނޫހިރި / ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރިފާޒު ވައިމަތީގެ / ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ޒިޔާދު ސޯމާ / ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރައިސަމް ހެޕީހައުސް / ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ ރަތްފުސްގެ / ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު މަޙްމޫދު ވީނަސްގެ / ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަމްދޫނު އާދަމް ރޯޔަލް / ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސުނީލު (ސުންޓޭ) ދުއްލިސާގެ / ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން ކެނެރީގެ / ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ރީނާ ފޭރުމާގެ / ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ވަޙީދާ ދާދަރާގެ / ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދުމަނިކު ބްލޫހެވަން / ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު (މުޙައްމަދު ނިޝާން) ގުލްފާމުގެ / ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ފޭރުމާގެ / ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ވަޙީދާ އިބްރާހީމް ދޫރެސް / ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިސްރާ ޙަމީދު ނިއުސްޓަރ / ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާދަމް ސަފްރާޒް ފަލަކް / ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ އަސްލަމް ވިޔުޕާކް / ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ / ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ސައިލާ ޖީޒާ / ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސަދާ ޝަހީމް ހީރާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސަލީމް ނައިޓްމޫން / ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ފަރީދު ކުދެލި / ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު (މުސްތޮ) ކެނެރީގެ / ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު މަޒާ ކާރނޭޝަންމާގެ / ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސާމާ މުޙައްމަދު ގޯލްޑަންހައުސް / ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މަދީޙު ގޯލްޑަންލީޒު/ ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަރީފު ބުލާސަން/ ށ ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ސެރީން / ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަމިއްޔާ ޢުޘްމާން ނިޝާން / ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނުހާ ޢަލީ ޒާހިރު އޯޒޯން / ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިޙްމާދު ޢަބްދުއްރަޙީމް (ކުޑަބެ) ފުސްވިލާގެ / ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަމްޖަދު ޔޫސުފް އަރީޖު / ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙު ޖައުޒާ / ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުއުމިނާ ޞާލިޙް ނޫރީގެ / ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ސުވައިދާ ރަނައުރާމާގެ / ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަލީ ނިޝްމާ / ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރިމްޒާދު ނާޜެސް / ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ / ނ. ހެނބަދޫ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނޫރައްނަހާރު ޢަލީ މާފަރިވާގެ / ނ. ހެނބަދޫ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ނަޞްފާ އިރަމާގެ / ނ. ހެނބަދޫ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ސެލްވިޔޯ / ނ. ހެނބަދޫ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ޒަމާނީގުލްޝަން / ނ. ހެނބަދޫ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ރިޟްވާން މުޙައްމަދު އަލިމަސްގެ / ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޙަސްމާ އަލިވާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ވަޙީދާ ތަޑިރަތްމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިރުފާން ލުބޯމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަލީ ބަހާރުގެ / ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މޫސާ ސާރާޒް / ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝިފާނާ ޢީސާ އޭޝިޔާ / ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ޢިފާސާ އައްސޭރި / ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިމްރާޙް ގަހާ / ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން އިލްހާމް ރަންކޮކާގެ / ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢާޠިފް ޙުސައިން އާހަމަ / ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙާފިޡާ އިބްރާހީމް ޢަޒުމް / ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޖީހާން މުޙައްމަދު އަލިހާ / ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަލީ ބޯށިމާގެ / ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ފާއިޤު މާހާ / ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރައޫފް ކުޅުދޫ. ޗާންދަނީވިލާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒުލައިޚާ ޙަމްނާ ކުޅުދޫ. ސޯމާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ރިފާޝާ ކެނދިކޮޅު. ނޫރާނީގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަސަން މުޙައްމަދު ކެނދިކޮޅު. ލައިފް / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ކެނދިކޮޅު. ރޯޒްވިލާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަސަން ކުއްޅަވައްގެ / ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޚަދީޖާ މޫސާ ސަބާނާ / ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޝިޛުނާ އެރޯމާ / ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނާއިފް ޢަބްދުﷲ ޕިންކްހައުސް / ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޔަޢުޤޫބް އަޙްމަދު އަލިވާގެ / ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަމީމް މުޙައްމަދު ވާދީ / ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ދިމްޝާ އަބްދުލްމަޖީދު ލަންދޫގެ / ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ހުމާމު ޢަބްދުއްރަޙީމް މިލަދޫގެ / ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޙަސަން (ޢަލީ) އަތަމާގެ / ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޞްލިޙު ފަހީމް ހިޔާވަހި / ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު އަމަން / ނ. ލަންދޫ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޞަބާޙާ ދިލާސާގެ / ނ. ލަންދޫ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝީރީނާ އާދަމް ނިވާދަށުގެ / ނ. ލަންދޫ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރައްޒާނު ރިޔާލު / ނ. ލަންދޫ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މަންސޫރު މުޙައްމަދު ޢަޒުމް / ނ. ލަންދޫ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަދުނާން ރެޑިޔަމްގެ / ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ / ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޞިބާ ޢަބްދުﷲ ބޮންތި / ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަޠޫފް ޢަބްދުﷲ ޝާދީވިލާ / ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢާމިރު ނޫރީގެ / ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގުލްހަޒާރުގެ / ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މޫންލައިޓް / ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު އަރީން މަލަ / ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަނިކު ރޯޝަނީގެ / ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ދޯދި / ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު ޢަޞުރުމާގެ / ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ނީމް މޫސާ މީޒާން / ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ގްރީންލައިޓް / ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު މަޚުމާވިލާ / ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް ގުރަހަ / ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ފަތުޙުﷲ ނަޞީރު ފިނިހިޔާގެ / ނ. މަގޫދޫ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ފަޒްލީ ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 14741 / މާލެ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޞާފިޔާ ޚާލިދު އަރާއިރު / ނ. މަގޫދޫ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަޤީލް ޙުސައިން ފިނިހިޔާގެ / ނ. މަގޫދޫ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުދުރިކަތު އަޙްމަދު ފިނިވައިރޯޅި / ނ. މަގޫދޫ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަޒުމީނު ފިނިހިޔާ / ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ސަމާޙާ ތިންނިރު / ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ނުހާ ޑްރީމީލައިފް / ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނުހާން ލަވްސައިޑް / ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރުޒާނު ތިންނިރު / ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް ޢިމްރާން ތިލޭރުގެ / ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ ގަސްކަރަ / ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޢަރީފާ ޑިސްކޯ / ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޛަހީން ސާދާގެ / ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އަޔާޒް ފެއިތު / ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ކޯޒީ / ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ނާއިދާ ފެހިގެ / ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޢާޞިފާ ރޯޝަނީގެ / ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާޔަތުﷲ ނަޢީމް ރުވާގުގެ / ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަޝްރަފް ހަލަވެލިއާގެ / ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ފިނިހިޔާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސީޒާ ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްސްޓާރ / ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޙިޝްމާ ހުސާމިން / ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޢިބާދުﷲ މުޙައްމަދު އަނބުމާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޒުހައިރު ޢަބްދުﷲ މާކަރީ / ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ޝަރީފް އޯޝަންވިލާ / ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ރަޝީދާ ޢަބްދުﷲ ސިތާރާވާދީ / ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ސަޢީދާ މަހިދޫ / ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ރަޝީދު ގުލްބަކާގެ / ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިހާމް ފެންފިޔާޒުގެ / ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު ޗަބޭލީގެ / ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ސިޒްނާ ތާޖުމަހަލް / ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާޞިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު ހަދުވަރީގެ / ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަސަން ވަޙީދު ސަތަރުގެ / ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް މެހުރާ / ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ / ރ. ކިނޮޅަސް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ ޒަމާނީގެ / ރ. ކިނޮޅަސް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަޢުރޫފާ މޫސާ ފިނިފެންމާގެ / ރ. ކިނޮޅަސް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަސަން ޝުޢައިބު ވިނަވި / ރ. ކިނޮޅަސް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ވާފިރު އަޙްމަދު ތެވެލި / ރ. ކިނޮޅަސް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ / ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ނުހާ މީނާޒު / ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒާހިޔާ އިބްރާހީމް ފިނިހިޔާ / ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަރުޝަދު އަރިޝް / ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އަންވަރު އިކްލީލް / ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފަޡީން ނަމޫނާ / ރ. ރަސްގެތީމު ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ ހުވަނދުމާގެ / ރ. ރަސްގެތީމު ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ފިރާޝާ މުއްލާފުށި / ރ. ރަސްގެތީމު ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ނަޖީބު ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 14112 / މާލެ ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޢަލީ މިރުސްމާގެ / ރ. ރަސްގެތީމު ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފައިޞަލް ނަސީމް ކަނީރުވިލާ / ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަންފާ ޢަލީ ޖީޒާގެ / ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒިޔާދާ އަޙްމަދު ޗާންދަނީވިލާ / ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސާމަތު މުޙައްމަދު ގްރީންރިވަރ / ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލިތަރި / ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ލިވަރޕޫލް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނުހާ ޙުސައިން ގްރީންވިލާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ތަހްމީނާ އަތަމާގެ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރުޝްދާން މެޓްރޯވިލާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ވިކްޓަރީހައުސް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މުރަކަ / ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނިހާ ޙުސައިން ސޯސަންގެ / ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނަޛީރާ ރަޝީދު އަސުރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މުނީޒް މޫސާ މީނާޒް / ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޔޫޝަޢު ނަސީމް ޒެފިރު / ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ޙަކީމް ޑޯރެންސީވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޔަސްފާ ދޮންވެލި / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޞަލާޙު ދިލްސާދުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒުހުދާ އާދަމް ނިޔާމަ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާމް ހަނދުވަރީގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިޒްމީލް އަޙްމަދު ޒަމާނީގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސަމޫޙް އަންނާރުމާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަމީޒު އޯޝަންވިލާ / ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ސަޢީދާ ކަރަންކާގެ / ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުއުމިނާ މުޙައްމަދު ގްރީންވިލާ / ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުއްޞަމަދު ޔޫސުފް ރަތްކަނދޮޅުގެ / ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޢަޡްލީމް އުޖާލާ / ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އާޞިފު (ޖާނު) ކޮަރަލް / ރ. ރަސްމާދޫ ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަމްލާ ޢީސާ ބާރޑްލައިން / ނ. މާޅެންދޫ ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ފިރާޝާ ބަނަފްސާގެ / ރ. ރަސްމާދޫ ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން ވިލާ / ރ. ރަސްމާދޫ ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުރުތަޟާ ރަޝީދު ނޫތަރި / ރ. ރަސްމާދޫ ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހަވީރީނާޒް / ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ރީޝާ މިލާނޯ / ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝާމިޢާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ފެހިވިދުވަރު / ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފާޟިލް ޒެނިތު / ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަސަން ވޭސަން / ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ / ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝާމިލާ މުޙައްމަދު ކަށިދޫގެ / ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޖީޒާ ހެޕީރެސިޑެންސް / ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަޝީދު ނީލް / ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިފާން މާނެލް / ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ އަޒުހަރު ހަނިފަރު / ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ޝަޛްނާ ލިލީމީޑް / ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސަހުލާ ޢަބްދުއްރަޒާޤް ލިލީމާގެ / ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢާޞިފް އައްސޭރި / ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ހައްސާނު މޫސާ ނިޔުސްޓަރ / ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޖާދުﷲ ޢަލީ ފަތިސް / ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ވަސީމާ އަމާން / ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޢާޞިފާ ޢަޞުރުމާގެ / ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނާއިޝް ލަޠީފް އައްސޭރި / ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޝައުފާން ވަގުތީމަންޒިލް / ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ޝާރާޒް / ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާޠިރާ އިބްރާހީމް ގޯލްޑްހައުސް / ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ރިޟްވާނާ އަބޫބަކުރު ރަސްހުވަނދު / ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާފިޡު ހެދޭކުރި / ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް އަތިރީގެ / ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ޒަރީރު ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ޝަޒްނާ ދޫރެސް / ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ނަފްޙަތު ނަފާ / ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ސީނާވިލާ / ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން މުފީދު އާފަސް / ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނީވިލާ / ބ. ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފަރާޝާ އިލްޔާސް ބިލެތްމާގެ / ބ. ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޝިފާ ރަންވެލި / ބ. ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢައްޒާމް އެއްގަމުގެ / ބ. ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ސިނާން އައްސޭރި / ބ. ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ޝާފިޢު ގުލްފާމްގެ / ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ އޯކިޑުމާގެ / ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ރިޒުލާ ޖަންބުމާގެ / ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ފިނިވާގެ / ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ޒުވާރިމާގެ / ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިރުޝާދު ރުމޫޒު / ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ރާޝިދާ މަޒާ / ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު މުނާ މީނާޒު / ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އަޙްސަން އާވާޒް / ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ހަމީޒު އަސަރީގެ / ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ސަމީޙު ރަނައުރާމާގެ / ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަހުދާ ޚާލިދު ރައިފަލް / ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަރަޙަ އާދަމް އަސިފާހު / ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޒަނީމް މަލާޒު / ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ނާޡިމް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 10-ޖީ-5 / މާލެ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އުދަރެސް / ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒުލްފާ ޢަލީ ގަނޑުވަރު / ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަޒުމާ ޢަލީ އަތަގަސްދޮށުގެ / ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަރީފު (ރިޒާ) ބަހާރުގެ / ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފިރާޤު ފިނިފެންމާގެ / ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ފާތިޙް ވިލާޑިރޯޒް / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް ސީޓްމާގެ / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ސަމްޙާ މެލޭޝިޔާ / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒަހިއްޔާ އިބްރާހީމް ރަންގަލި / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ނޫވިލު / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޒައިދު ޢަލީ ހަލީމާހައުސް / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަފީޤު އާޝާމް / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާދިލް ހަޒާރުމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ރިޝާދާ މުޙައްމަދު އަތިރީއާގެ / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝާމަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު ފެންފިޔާޒުގެ / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝުނާނާ އިދުރީސް ކަންމަތީއިރުމަތީގެ / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢާދިލް ގަހާ / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ދާއޫދު ގުލްޒާރުގެ / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު ވިޔަވަތި / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ޝާފިޢު ގުލާބީގެ / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް މޫސާ ރައުޔު / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ޔޫސުފް މޫންލައިޓް / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް މިއުނާ ރީކޯ / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝާފިޢު ޕޯޓިލޯގެ / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ ދާރުއްސަލާމް / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ހީރަން / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު މޫދުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޙިނާ މުޙައްމަދު ވާރޭވިލާ / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ސާޖިދާ މުޙައްމަދު މައިދާން / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޟުޙާ ވަނަވަރު / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝިފާއު (ކުޑަބެ) ކަނީރުގެ / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސާޖިދު ބާޣްބޭދާ / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އެސްމާގެ / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް މަދީޙް ނައިފަރުގެ / ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ވަފިއްޔާ މުޙައްމަދު އިރުޝާދު / ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޛިފްލާ އިބްރާހީމް ޑައިމަންޑް / ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުފީދު ޗާނދަނީގެ / ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޒާހިދު ޕޯލްސްޓާރ / ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޓްރިޕޮލީ / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ވަޙީދާ ޢުޘްމާން ހިކަރި / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ބަޝީރާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ފިނިހިޔާގެ / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު މީނާޒް / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢާމިރު އިބްރާހީމް ފިނިހިޔާގެ / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢާމިރު މާވިނަ / ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ނަޝާ ބުލޫސްޓާރ / ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަޒްނާ ޙުސައިން ފިނިހިޔާގެ / ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުދުވެލި / ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ސަހުލާ ޒާހިރު އަސްދޫ / ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުބައްޝިރު ޖަލީލް ޗާންދަނީގެ / ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ލަމްޙާ ރިޔާޟް ނޯތުވިލާ / ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު މުނިޔާގެ / ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަނީފް ޒާހިރު މިޔުޒިކީގެ / ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަމްޢާން އުފާ / ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ސުނިލް ސްޓޭޑިއަމްހައުސް / ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޙުސްނާ ރީތިވެލި / ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ރަޙްމާ ރުޝްދީ ސެވީނާ / ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަޔާޒް ނިވައިދަށުގެ / ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ސާޖިދު ލަވުލީގާޑު / ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަސްލަމް މޫސާ އަލިގާ / ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ސޫޒަން ލަކުސަމީ / ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޝިއުނާ ދޮންގާ / ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޔޫޝަޢު ޖަމީލް ރިއަންކު / ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޝާހި / ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢީސާ އަޙްމަދު ސާނީވިލާ / ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޔުސްރިއްޔާ ރަޝީދު ޕްރިމްރޯޒް / ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ނިޔާޒާ ސަނީކްރާފްޓް / ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ވައިޖެހޭގެ / ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން ފިރާޝް ނައިޓްސްޓާރ / ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ފާއިޒް ބީޗްކޮރަލް / ކ. ހިންމަފުށި ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުނިޔަތުއްނިސާ (މުނިޔާ) ހެދޭކުރި / ކ. ހިންމަފުށި ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ވަފިއްޔާ އިބްރާހީމް (ކޫއްތަ) ޖަވާހިރުމާގެ / ކ. ހިންމަފުށި ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޛިމާމް (ޒިމާ) ދުންފިނި / ކ. ހިންމަފުށި ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ސުޒޭނު ޚަލީލް ނައިޓްމޫން / ކ. ހިންމަފުށި ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މޫސާ ސަފީލް އޯކިޑުހައުސް / ކ. ގުޅި ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނޫމާ މުޙައްމަދު ސިމްލާ / ކ. ގުޅި ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނިޢުމާ ސަޢީދު ދޫރެސް / ކ. ގުޅި ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ފާއިޒު އާގެ / ކ. ގުޅި ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު މެރިންކޯނަރ / ކ. ގުޅި ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ޞަލާޙް ސަވޭރޭ / ކ. މާފުށި ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ނަޝާހާ ފުލްމޫން / ކ. މާފުށި ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޝިފާނާ ފަލަކް / ކ. މާފުށި ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނަޞީޙު މުޙައްމަދު ސްޓާރލައިން / ކ. މާފުށި ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަމްޢޫން ބީޗްސައިޑް / ކ. މާފުށި ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު މިނިވަންއައްސޭރި / ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ނަދާ ޢާޡިމް ފްލާންޝައިން / ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޒިރުފާ މިރުސްމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް އޯޝަންރީޑް / ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ނިހާލް މުތީގެ / ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ކަރަމް ނިޝާން / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޖުނައިދާ ތުނޑި / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ފަޟްލާ ޖަންބުމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އާދަމް ޖަވާހިރުމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ޝައިބާން ކިބިގަސްދޮށުގެ / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާހިދު (ހިތޫ) އެންލޮޖު / އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޚަދީޖާ މުނާ ގަލަދުންގެ / އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒުހައިރާ މުޙައްމަދު (ޒުހޭ) ލައިލަކްއިން / އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ އަނީލް (އަންނި) ހީނަރުގެ / އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ ހެޕީނައިޓް / އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް (މަނިކު) އުދަރެސް / އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒަހުރާ ޢާމިރު ރޯޒްހައުސް / އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސިޔާޛާ ނަޢީމް ކެޑްބަރީޒް / އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙުސައިން ރިޔާޟް މޫންލައިޓްވިޔު / އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙުސްނީ ގުލޭނޫރަންމާގެ / އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަސްލަމް ދޫރެސް / އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޝާނިޔާ އާދަމް (ޝާނީ) ބްލޫހެވަން / އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޞިފްޒާ އިބްރާހީމް (ޝިފޫ) ގުލްޒާރުގެ / އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ނާފިޛު ނިއުސްޓަރ / އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ނިހާނު ވިލާޑީލައިޓް / އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝުޖާޢު އާދަމް ނޫވިލާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޢަލީ މޫނިމާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޒީލިޔާ ނޫމާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ހުދުވިލާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޒު ނޫމާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ޝާހު އެވަރެސްޓް / އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ދޫމާ ވިކްޓަރީގެ / އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޢާހިދާ އިޙްރާމްގެ / އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒާހިރު ނަޞީރު ޝާޒް / އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނާޡިރު (ނާބެ) ހަދުވަރީގެ / އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ރިވެލި / އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ޝިއުނާ ފިނިފެންމާގެ / އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙައްވާ ޒަހުރާ ހުޅަގުގެ / އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަޟީލް އަޙްމަދު ފަޒާ / އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާފިޡް ސައިމާގެ / އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ހުޝާމް އިސްމާޢީލް މަގުމަތީގެ / އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަރޫޝާ ޢަބްދުﷲ ސްވީޓްޑްރީމް / އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު އަނޫޝާ އަޙްމަދު ނޫރީފެހި / އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސިމާޙް ދާއޫދު ޑޭޒީވިލާ / އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޒައިނަލްޢިބާދު ފައިންޝޭޑް / އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢިމާދު ފާރޫޤް (އިމައްޓޭ) ރެވިމޫ / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސުވައިދާ ޢަބްދުﷲ (ސުވޭ) ގަލްފް / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޒްލީނާ އިބްރާހީމް (އަޒްލީނާ) ޖަވާހިރުއައްސޭރި / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ސަޢުދަތު ޤާސިމް (ސައުދާ) ޒަމާނީކުލަ / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް (ކައްޓި) ސައުތުސައިޑް / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރީހާން (ކުޑަ މޯޑު) ސަންފްލާވަރ / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަމްލަޙު ޢަލީ (އަމޫ) ދިލްކުސާގެ / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މޫސާ ނާޡިމް ރަންވެލި / އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝީރީން ޖަންނަތް އާދަމް (މޯނި) ގ. ސިނަމާލެ 1 30-21 / މާލެ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝިފާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ހިޔާވަހި / އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ ވެނީލާގެ / އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން އަޝްރަފް އުދަރެސް / އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާދިލް ރޯޝަނީގެ / އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ރާޝިދާ ގުލްބަކާގެ / އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝަޒިއްޔާ އިސްމާޢީލް ޖަންބުމާގެ / އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ނަލަހިޔާގެ / އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރިޟާ މޫނިމާގެ / އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ ރޯޝަނީގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒުލައިޚާ ޝިމާނާ އަސްރަފީމަންޒިލް / އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ޝާޔާ ޖަވާހިރުވާދީގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަރީފް ހަނދުވަރީވިލާ / އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަހްޝަލް ގުލްހަޒާރުމާގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ރަޝާދު ޢަލީ ތަނޑިރަތްމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝައުފާ އާދަމް ޕެރިސް / އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުނީފާ އާދަމް ހިތަށްފިނިވާގެ / އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މައުމޫން ދެތަޑިމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝާޠިރު ރޯޒްމީޑް / އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ރަތްވިލާގެ / އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު އިނާޝާ ބަހާރުގެ / އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝަހީމާ ޝިހާބު އޯޝަންވިލާ / އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޙުސައިން (ބޮޑޭ) ސްނޯރޯސް / އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢައްބާސް ސަޢުދު ކަނީރުމާގެ / އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޢާވިޔަތު ރަޝީދު ރޭވިލާގެ / އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނަޢީމާ އަޙްމަދު މަލާޒް / އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަޟްލާ ސަޢީދު ހަނދުވަރީގެ / އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢިމްރާން އަޙްމަދު (ޢިންމަ) ހަވާ / އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު ކާމިނީގެ / އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢުޘްމާނު މާފޮޅޭގެ / އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސާރަތު އާދަމް (ސާރާ) މޫނިމާގެ / އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރު (ޢާއިޝާ) އާސިމާމަންޒިލް / އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވައިޖެހޭގެ / އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ (އަމީލް) ވައިޖެހޭގެ / އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު (ހީރޯ) މޯރނިންގްވިލާ / އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޚަދީޖާޞަދުފާ އަބޫބަކުރު (ޝައްފާ) އުޖާލާގެ / އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝީޒާ ވަޙީދު ޗަނބޭލީގެ / އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މޫސާ (ޅޮއްޅޮ) ކޮތަރުވިލާ / އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަބޫބަކުރު ޝިފާން ބާބުލްއަޒްމު / އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ނޫރާނީވިލާ / އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އުއްމުހާނީ ޙުސައިން ސައްދާމުވިލާ / އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ރުޤިއްޔާ ޙުސައިން މޫނިމާގެ / އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު އާދަމް ހަދުވަރީމަންޒިލް / އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ޔޫސުފް އިވްނިންގްޕެރިސް / އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް ހިޔާވަހި / ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ހުދުފިނިފެންމާގެ / ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޝަރޫނާ އެވަރެސްޓް / ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙުސައިން ޝަބީން ގުލްޗަންޕާމާގެ / ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަރުބާން ޢަބްދުލްޤާދިރު އާނިރު / ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝިފާޤް ޙުސައިން ބަރޯސާގެ / ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ހައިފާ އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ / ވ. ފެލިދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު އަޙްމަދު އާޒާދީ / ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަމަން މުޙައްމަދު ނަޔާ / ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޒަރީރު ގުލްފާމުގެ / ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނަޞްރުﷲ މީނާޒު / ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ ޕިންކްފުލާވަރ / ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ސާޒުލީ ގޯލްޑަންލައިޓް / ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ލަޠީފް ބެރެބެދިމާގެ / ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ވިސާމް ލަކީސްޓަރ / ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސިރާޖް ރަންބުސްތާނުގެ / ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒުނައިރާ އިބްރާހީމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8783 / މާލެ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޢަލީ (ޝަކީބާ) ގުލޭނޫރަންމާގެ / ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް އަތިރީގެ / ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އަސްލަމް ދިލްޝާދުގެ / ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ބޮޑުބެ) ގޯލްޑަންމޫން / ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ޝީޒާ ހޭޒްލީން / ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސާދިޔާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން އީގަލްނެސްޓް / ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޙާރިޘް އިދުރީސް މަންޒިލް / ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ރަޝީދު މަގޫގަސްދޮށުގެ / ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ނާހިދު (އިއްސެ) ރެޑިޔަމްގެ / މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ލިއުޝާ ފެހިވިނަ / މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޒަހީރާ ހިތަށްފިނިވާގެ / މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙުސައިން ޚަލީލު ހަނދުވަރީގެ / މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މިހާދު ޝާހިލް / މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މަމްދޫޙް ވަޙީދު ފިނިހިޔާގެ / މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ސާދިޔާ ފެހިވިނަ / މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝަރޫނާ މުޙައްމަދު ކޯނަރ / މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ފިރާޤް ނޫރަންވިލާ / މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙުޝަން ނަޢީމް ޕެންޒީމާގެ / މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޖަމާލް ހަދުވަރީގެ / މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސާމިޔާ މުޙައްމަދު ޝާޔާ / މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޢަލީ ތިބުރޯޒުގެ / މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙުސައިން ރަޝީދު އަތަމާވިލާ / މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަދީމް (ފިޑޯ) މިރުސްމާގެ / މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝަމްޢޫން ރަމީޒު ހުސްނުހީނާގެ / މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޒަކިއްޔާ އިބްރާހީމް ހުދުފިނިފެންމާގެ / މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނިޝާ އަޙްމަދު އަލްފާ / މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސާކިފް މިސްރާބު / މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ޞަބާޙް (ސޮބާހު) ސްޓަރލޮޖް / މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޒުބައިރު ނޫރާނީގެ / މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙައްވާ ރާމިޒު ބަނަފްސާގެ / މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުރުޝިދާ ޙަސަން ކަނީރުވިލާ / މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޒުހައިދު (ޖާނު) ޚޫރްޝީދުއާބާދު / މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސަޢީދު ފެހިވިނަ / މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަލީމް ހަދުވަރީގެ / މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަބާނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މާޅަންދޫގެ / މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސިނާޒާ ފުނަމާގެ / މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާދަމް ސަޢީދު ބިޖިލީގެ / މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް ފަޔާޟް ޚަލީލާމަންޒިލް / މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނިޝާން ފެސްކޯ / މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ރީމާ ދަނބުގެ / މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ހަނާ ތޯތާގެ / މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ދިލްބަހާރުގެ / މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް މާހިދު ވައިމަތީގެ / މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ހިމާލިޔާ / މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙައްވާ އިލްހާމާ ވޭސައިޑް / މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޝަރާ މުޙައްމަދު ރޯޝަނީގެ / މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނިޝާމް (ކައުންޓޭ) ހިލްކްރެސްޓް / މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް އަސްލަމް ޢަލީ (ސަމްސިއްޔާގެ އަސްލަމް) އިރޯސް / މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މޫސާ އަޙްމަދު (މޫސަ) ބީޗްހައުސް / ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު އާސިޔާނާ / ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ރާނިޔާ (ރާނިޔާ) ލަކީސްޓާރ / ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޖަލީލު (ކުޑަބެ) ހިތަށްފިނިވާގެ / ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްޒަމް ޢަބްދުﷲ (އައްބެ) ދިލްބަހާރުގެ / ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގްވިލާ / ފ. ބިލެތްދޫ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާޞިފާ ސުލައިމާން ވަފާ / ފ. ބިލެތްދޫ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަރުސާ ރަޝީދު ރަންދޯދި / ފ. ބިލެތްދޫ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަރީޙް އިސްމާޢީލް ސާމަރާމަންޒިލް / ފ. ބިލެތްދޫ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިޙްފާލް ޙަމީދު ޒޫނާމަންޒިލް / ފ. ބިލެތްދޫ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ / ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުސްލިމާ ނަސީމް (މުސްލީ) ބީޗްސައިޑް / ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޝިޒްނާ (ޝިޒޫ) މީނާޒު / ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސަބީޙު ލިލީމާގެ / ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ ވައިޖެހޭގެ / ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް ހީނާމާގެ / ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝާޢިރާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ނޫރާނީވިލާ / ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޖުވައިިރިޔާ މުޙައްމަދު ނޫރާނީހައުސް / ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަރުޔަޝް މުޙައްމަދު ގުލްހަޒާރުމާގެ / ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް ޙަލީމް ގުޑްލަކް / ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ އަޙްމަދު ޖަނަވަރީމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަމީރާ އިބްރާހީމް ދޫގަސް / ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނަޝީދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް (ނަޝީ) ތަރިވިދާގެ / ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރިހިވެލި / ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސިޔާމް ސާދީވިލާ / ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަސީމް ހުވަނދުމާގެ / ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ޢިރުފާނާ މަޚްމާ / ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަރޫސާ ޢަބްދުލްވާޙިދު ދިގަލި / ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަރީފު އޮއިވަރު / ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ފަހުމީ ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގެ / ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މޫސާ ރަންކޮކާގެ / ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙިލްމާ އާދަމް ނޫރާނީގެ / ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަލީމަތު ޝަޒުމާ ބުރުނީގެ / ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ލަޠީފް ވަށްބެރުގެ / ގދ. ގައްދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް މަތިވަރު / ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިޤްބާލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އޮއިދުނި / ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝަފަޤު ޝަމީމް އޯކިޑް / ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޝިފާޒާ ޖަވާހިރުމާގެ / ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނަވާޛު ޝަރީފު އަސްރަފީގެ / ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޝްރަފް ޙަސަން މާކޯނި / ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނާޡިމް ގުލްޒާރުގެ / ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ސައުސަން މުރަކަ / ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ހިފްޒާ ނަޞީރު ގަހާކޯޅި / ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝިނާޒް ރެޑްރޯސް / ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ރަޝާދު އިރުވާގެ / ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޔޫސުފް ސަޢީދު ޝަބްނަމްގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙިލްމާ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މާވެހި / ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުފީދާ ޢަބްދުލްވާޙިދު ސްޓާލައިޓް / ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙުސައިން ރަޝީދު ބަނަފްސާގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޣައްސާން ހުވަނދުމާގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ފިކުރީ އޮލިވްގާރޑަން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ ކްއިކްސިލްވަރ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ސަރީރާ އަބްދުލްމުއީދު ދަނބުވިލާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޠާޤާ އަޙްމަދު ގަސްދޮށުގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އިސްމާޢިލް ފާރިޝް ބާބުއްސަލާމް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޑޭޒީވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ނޫރާނީގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް (ހޮޑާ) ސިލިންކޯ / ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޢިނާޝާ ވާރޭވިލާ / ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ސަބާ (ސަބާ) އަމާޒް / ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަފުލަޙު ދިލްބަހާރުގެ / ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝާހް ބިނާ / ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް މުޙައްމަދު (ހިއްލަތު) ގުލްފާމުގެ / ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަލީމަތު ސަމާ ހީނާމާގެ / ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙައްވާ ފަރީޝާން (ފަރީ) ނާޒްއައްސޭރި / ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޞައްދާމު އަލިތަރި / ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢުޘްމާން ޢަރީފް ސިރާނީމަންޒިލް / ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ރަޝްވާން އާދަމް ތުނޑި / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ތަހްމީނާ މުޙައްމަދު ހީނާވިލާ / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ސަމާ ޕާމްލޮޖް / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނަދީމް އަޙްމަދު ކެނެރީވިލާ / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ފައިޞަލް ޔޫނުސް ލިލީގެ / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޙުސައިން ނަޞްރުއްޞަބާ / ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ސަމާ ދޫނިގެ / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ އޮލިމްޕިޔާ / ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޞަލާޙް ގުލޭނޫރަންމާގެ / ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ސިޔާމް (ސިޔާމްބެ) ސީނުގެ / ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޒަކީ (ޒަކީ) އޮމަދޫވިލާ / ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާޤިޞާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ގުލްދަސްތާވިލާ / ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޝިފާޒާ މާފޮޅޭވިލާ / ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޠާރިޤު މުޙައްމަދު އުފާ / ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސިނާން ފިޔާތޮށިވިލާ / ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޖަބީން އޯޝަންރީޑް / ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޒުހުރަތު ފިނިހިޔާގެ / ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު މަޒާޔާ މުޚުތާރު (މިލޫ) ދޫރެސް / ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު އިރުމަތީގެ / ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް ބަސަރާ / ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ނަސީތު ޒަމީން / ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙައްވާ ނަޒްލާ ހިކިހުވަދުމާގެ / ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ނަޞީރާ (ނަޞީރާ) މޫންލައިޓް / ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ރަޝީދު (ދެހޭ) ވިނޯލިއާ / ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢާޠިފް އަޙްމަދު ބީޗްހެވަން / ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު މޫސާ ހަވޭލި / ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޢަލީ ހަވީރީގެ / ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނަޝްފާ މާހިރު ބީޗްހައުސް / ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު މުނީރު ދެކުނުގެ / ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޢުތަޞިމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ކަންމަތީގެ / ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ރަޝީދު ފިނިރޯޅި / ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ފަޠާނާ މިންނަތް / ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ސާހިނާ ވިނަރެސް / ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަމްދާން ޢަލީ އޮއިވާލި / ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝަމީމް އިބްރާހީމް ބޯޅަދަނޑުގެ / ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރީޙާން ރީޙުއްޞަބާ / ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފަރީސާ އަބޫބަކުރު މޫމިޔާ / ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ރަސްމާ (ރަސްމާ) ބަނަފްސާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނައުޝާދު ޢަބްދުﷲ މުނިޔާ / ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިލްޔާސް މަޙްމޫދު އޯކިޑްމާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ / ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ރަފީޢާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ނޫކޮކާގެ / ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަޒުނާ ޢަލީ އަނޯނާގެ / ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ ނިޡާމް ހިތަށްފިނިވާގެ / ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ޢަފީފް ނޫކޮކާގެ / ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޖަލާލު ކެތި / ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ޝާޒްލީން ވައިޓްރޯސް / ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝަހީދާ މޫސާ ގުލްފާމްގެ / ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަލީ އަސްޢަދު އޯސަންވިލާ / ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސާޖިދު ފިނިިފަރު / ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ނަޞީފް ދޫރިޔާ / ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޝިރުމީނާ ޖަވާހިރުމާގެ / ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޙަސަން އިރުދޭމާގެ / ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނާއިޝް ސޯސަންވިލާ / ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަފީޤު (ސައްޕެ) ހުސްނޫވިލާ / ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން ނިޔަމަ / ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ނާހިދާ ސްނޯލައިން / ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޚަދީޖާ ޙުސައިން ބުލޫސްޓަރ / ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުލްވާޙިދު އިދުރީސް ގުލްބަހާރުގެ / ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން އިންސާދު ރަތްވިލާގެ / ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވައިޖެހޭގެ / ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ޖޫލިޔާ ރޯޒަރީ / ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޝިފާ ރަސްފަރު / ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާދަމް ނަސީމް ގުލްޒާރުވާދީ / ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ނަޖީބު ރެޒީމާހައުސް / ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝަކީބު އަސަރީގެ / ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ރަޝީދާ މުސްތަރީގެ / ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ފަރީދާ ސާދީވިލާ / ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ފަތްރީތިބަގީޗާގެ / ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢާޒިމް ރަސްމާދޫގެ / ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޔެލޯލައިޓް / ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު ޖަނަވަރީމާގެ / ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝިޔާމާ ޙުސައިން ރަންފަރު / ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސާއިދު ޒިންކުގެ / ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މާޖިދު ނިއުލައިޓް / ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މިމްރާޙު ފާހި / ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް ދެކުނުގެ / ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒުބައިދާ އަޙްމަދު އުދަރެސް / ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު ނޫރު / ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ފަޟީލު އަލިވާ / ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ވިސާމު ހަވީރީމަންޒިލް / ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަމީނާ ޔޫސުފް ކިނާރާ / ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޢަޒުމާ ރަންކޮކާގެ / ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙަސަން ޒަރީރު ފިނިފެންމާގެ / ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަޖުވަދު ވައިމަތީގެ / ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އާދަމް ނާޞިފު ޓިއުލިޕް / ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަލީމަތު ޢިނާޔަތު ނޫވިލު / ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ސާޖިދާ ނަލަހިޔާ / ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ސެވެންސްޓަރ / ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަފީޢު އާހިޔާ / ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޒަކީ ތުނޑި. ނިމެރި / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ލީޒާ ތުނޑި. ޒިރްކޯން / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ސުއައިދާ ތުނޑި. ސޭޑީމަންޒިލް / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ނީނާ ތުނޑި. ޖޭސްމީން / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު މުކުރިމަގު. ގާލީގެ / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޢާޞިފް ތުނޑި. މިގްރޯވާ / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝުޢާޢު ތުނޑި. ނާރެސް / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު މޫސާ އާފަރު / ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު އަންސޫދާ ޝާދީވިލާ / ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙައްވާ ޢާތިކާ ޢަލީ ތަރިވިދާގެ / ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މަންޒިލް / ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ސަލްމާން ޢަބްދުއްރަޙީމް ފެންފިޔާޒުގެ / ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން / ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ ބިލެތްކަފާގެ / ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ވަރުދާ ޙުސައިން ޗާންދަނީވިލާ / ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު މަމްދޫޙް މެރީރޯސް / ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުއްރައޫފު ޔޫސުފް ހަނދުވަރީގުލްޝަން / ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ރަމީޒް އައްސޭރި / ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ އުދަރެސް / ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ނަތާޝާ އާކާޝް / ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޔޫސުފް ޖަޛްލާން މެރިންވިއު / ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަމީޒު ފަރުދާބަގީޗާގެ / ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރަންދޯދި / ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝާމާތައްޚާނު ތަރި / ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ފޫޅުމާގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ރިޔާޟް ޙުސައިން ނިވައިދަށުގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝަހާމަތު ޙަނީފް އެއްގަމުގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ވިޝާލު މުޙައްމަދު ޝެރިން / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ނަޛުދާ ޕެރިސްރޯސްމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޝަބީބާ ޙަސަން ފެހިވިލާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝީބާ އަޙްމަދު ޝަހީމީމަންޒިލް / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝިފާޢު އަޙްމަދު ގުލޭނޫރަންމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސިލްވަރވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޒައިނުއްދީން މުޙައްމަދު (ޒައިން) ޝާދީވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަޒީޒު (އެންގާ) މ. ސެސްނާ / މާލެ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނާޝިދާ ޙަނީފް ލައިފްގާޑް / ގއ. މާމެންދޫ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސައުދަތު ސަޢީދު ހިތްފަސޭހަމަންޒިލް / ގއ. މާމެންދޫ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޝްރަފް ޢަލީ ކަލެކްޝަން / ގއ. މާމެންދޫ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މިސްބާޙް މުޖުތަބާ އާސާމް / ގއ. މާމެންދޫ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ / ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ނާދިޔާ ޓޮނީހައުސް / ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު އަންވަރު އޯކިޑްވިލާ / ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒިޔާދު މުޙައްމަދު އައްޗަމުގެ / ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޝަނީޒް މުޙައްމަދު މިޔާޒް / ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޞިފް (ދާންދޫ އާސިފް) ބްލޫހެވަން / ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނަޞްރާ ޢަލީ ބުލޫނިޔާގެ / ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނުޢުމާ މުޙައްމަދު ސީނާ / ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ގަހާ) ގަހާ / ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ވިނަމަތި / ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝާފިޢު އެންދެރިމާގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ތަމްހީދާ މިރުސްގަސްދޮށުގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މަރްޔަމް ޝަޛުމީނާ ސޯސަންމީޑް / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ފަޒުހާދު ވައިޓްހައުސް / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިލްޔަސަޢު އަޙްމަދު ހެޕީހޯމް / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް / ގއ. ކޮނޑޭ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާއިޝަތު ޝިފްޒާ އިބްރާހީމް ޓްވައިލެޓް / ގއ. ކޮނޑޭ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސާމާ މުޙައްމަދުދީދީ ގުލްޒާރުވާދީ / ގއ. ކޮނޑޭ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ނަޞްރު މުޙައްމަދުދީދީ ޕެރިސް / ގއ. ކޮނޑޭ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް (ސުރާބޭ) ފަހެލާ / ގއ. ކޮނޑޭ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ނާޝިދު ހަވީރީއައްސޭރި / ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ސަމިއްޔަތު ރެޑްބާޑް / ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު މަދީޙާ (މަދީހާ) މެހެލް / ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙުސައިން އިބްރާހީމް (ހުސީ) ބަހާރުގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝަރުފާޒު އޯޝަން / ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޠާރިޤު ޢަފީފް ދުނބުރިމާގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފާޠިމަތު ހުދާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިނަ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢައްބާސާ މުޙައްމަދު ސުކައި / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސިމާޙް އިބްރާހީމް ޖީޒާ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޙުސައިން ބިއްދޮށުގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ސަޢުދު ޢަލީ (ސަޢުދު) ޢަބުހަރީއާގެ / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަހުމީމާ އަޙްމަދު (އަހުމީ) ލޫނާވިލާ / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު ނަސީމާ (ނަސީމާ މިސް) ހެޕީގްރައުންޑް / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ޒުބައިރު ތޭޓީފޯ / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ވަޙީދު އަސްރަފީގެ / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޒަލީފް ޢަބްދުﷲ އިސްވަރު / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ނަޞްރުﷲ ޢަލީ (ނަޞްރު) ކުރަނގި / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފިޔާޟް ޙަސަން ލަގްޒަރީ / ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަފްސާނާ ސަޢީދު ރޯޒީ / ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފަޞީޙާ ޝަފީޤު ތެވެލި / ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
އަޒުހަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު (އަޒްހާޓް) ސީނާޒް / ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝިރާޢު ޒާހިރު (ދޫނި) ވިންޑްސްކްރީން / ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙުސައިން ވާރިޝް ހަވީރީއައްސޭރި / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޙަސަންދީދީ ދަތުރުނާގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޖުވައިރިއްޔާ އަޙްމަދު ބާޑީގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޢަރީޝް ގިއުޅިލާށިމާގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝިހާމް ގްރީންލައިޓް / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަންޝާއު އިފެކްޝަން / ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަރްޔަމް ޝަފާ ހިތްފަސޭހަގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފާޠިމަތު ޝަޒުރާ ނަޖީބު ނޫރާނީހައުސް / ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ފައިޞަލް ނަޖީބު ރޯސްމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފްޟަލް ރޯޒަރީ / ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (އެމް.ޑީ) ވިންސެންޓް / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާމިނަތު ފަރުޙާނާ އެދުރުގެ / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ނާއިލާ އިރުމަތީހައުސް / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި މެމްބަރު
ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ޣަޒާލް (ހައްޖާ) ދަނޑިކޮށިގެ / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ކާނިވިލާ / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޢަލީ ޝަރީފު ބީޗްހައުސް / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޝަމާހު ފަޅުތިލާގެ / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކަރަންކާވިލާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަމާނީ މުޢީން ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 40-1-18 / މާލެ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޝަރީފާ ޢަބްދުލްޙަމީދު މއ. މަލަމަތި / މާލެ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ދިއުޝަން / ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ހުނައިފު އަސްލަމް މާފަރިވާގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ (ވާދޫ ހަންބެ) އަސަރީގެ / ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މާރިޔަތު އިބްރާހީމް (މާއްތާ) އަނޯނާގެ / ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ސާރާ މުޙައްމަދު ޗިޗަންޑާގެ / ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޙާޝިރު މުޙައްމަދު (ހާއްޓޭ) ހަވިއްތަ / ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިފާޤް ކެދިފަށުވިގެ / ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ފައިޒަރު ރަޝީދު ރިވެލި / ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފަސީލާ ރަޝީދު ލަންސިމޫގެ / ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އާމިނަތު އައިވީނާ މާވެލަސް / ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝަހުމަތު ހެޕީލައިފް / ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޒިހާން (ޒިހާން) ޑޭޒީވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް މާތޮޑާއަވަށް. ގާރޑަންވިލާ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝުހުރަތު ސަމީރު މާތޮޑާއަވަށް. މީނާޒު / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
ޒިޔާނާ ޢަބްދުލްމަޖީދު ފަރެސްއަވަށް. ތިބުރޯޒުގެ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނަސީމް ފަރެސްއަވަށް. ރަންދޯދި / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މެމްބަރު
ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު ފަރެސްއަވަށް. އަރިސް / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ސައުދީމަންޒިލް / ހއ. ބާރަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާ މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު (ނިންނި) ހ. ޅަރީތިގެ / މާލެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
އަޙްމަދު އައިފާން ހ. މޫންލައިޓްވެލީ / މާލެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ހ. ހާގޯށި / މާލެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ގ. ސްކޯޕިއޯ / މާލެ ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގ. ގްރީންބީންސް / މާލެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ މެމްބަރު
މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު މއ. ދެކުނުއިންނާގެ / މާލެ ގަލޮޅު ހުޅަނގު (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
ސަޢީދާ ރަޝާދު މއ. މަލިކުވިޔު / މާލެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޟަމީރު (ރިނދަލި އަޙުމަދު) މއ. ލިލީ / މާލެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ މއ. ޝިރުމީނާއާބާދު / މާލެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނަރީޝު ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14079 / މާލެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
އާމިނަތު ޔުމްނާ މ. ފެހިފަތް / މާލެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޢަރީޝް (އައްޓު) މ. އަހުލިހަ / މާލެ މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މ. ކަޅުމުރަކަ / މާލެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މެމްބަރު
ނަހުލާ ޢަލީ ހ. ސަންޝައިން ވިއު / މާލެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
އަޙްމަދު ސަޢީދު (ސޮޑާގެ އަޙްމަދު ސަޢީދު) ސްކައި / ސ. ހިތަދޫ ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާ މެމްބަރު
އިބްރާހީމް ޝިނާޒް (ޝިނާޒް) ލިލީވިލާ / ސ. ހިތަދޫ ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާ މެމްބަރު
މަރްޔަމް ސަޢީދާ (މަރީ) މުޝްތަރީގެ / ސ. ހިތަދޫ ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު ވައިލެޓްމާގެ / ސ. ހިތަދޫ ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
ޙުސައިން ޒަރީރު ކައްބާބުގެ / ސ. ހިތަދޫ ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ މެމްބަރު
އާމިނަތު ޢަދާލާ ރަޝީދު ލޫނާ / ސ. ހިތަދޫ ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
އަޙްމަދު ނާދިރު (ޗިޅާ) ފަރިވާދީ / ސ. މަރަދޫ މަރަދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު
ޚާލިދާ މުޙައްމަދު އާރާމުގެ / ސ. މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
އާމިނަތު ސަލްމާ (ސަލްމާ) ނާޒުކީއާގެ / ސ. ފޭދޫ ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ކޮޑަގެ / ސ. ފޭދޫ ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ މެމްބަރު
ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން (ފައިޒް) ފުލިދޫގެ / ސ. ހުޅުދޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު
އާމިނަތު ޞާލިޙާ (ސީނިޔާ) ރެސިޑެންސް / ސ. މީދޫ މީދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު ދަޑިމަގު. ޕްލާޒާ / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު އަޙްމަދު ހޯދަޑު. ނިޔާޒު / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ފިކުރީ މާދަޑު. ހޯސްޓް / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު
އާމިނަތު ޢިނާޔާ (އިނާ) ފުނާޑު. ރަތަމަލާނާ / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދީދީ މިސްކިތްމަގު. ދޫރިއަން / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާ މެމްބަރު
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (އިބްރާ) ދޫޑިގަން. ގާކެޑިގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާ މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ދާއޫދު ރޯމާ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ (ރޯޒޭ) އިރުވައި / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
އާމިނަތު މަޖީދާ ނޫރު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
ޢާޠިފާ ޢަލީ ދިވެހިގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި) މެމްބަރު
ރިޟްވާން މުޙައްމަދު (ރިލޭ) ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ މެމްބަރު
ޢަލީ އަޙްމަދު ފަލަކު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު