Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
އަބްދުއްސައްތާރު ހަސަން ދިޔަރެސް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ސަލީމް މަލާޒު މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާދިލް އައްސޭރި، އދ.އޮމަދޫ އޮމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢިމާދު ފާރޫޤް ގަސްކަރަ މާމިގިލި ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާތިފް ނޫރާނީވިލާ / ރ.ހުޅުދުއްފާރު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އިރުޝާދު ރުމޫޒު ދޮންފަނު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ވާރިޝް ޔޫނިއަން ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޔޫސުފް މޫސާ ދޮންދުބުރިގެ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް ކަނީރުމާގެ، ހދ.ކުރިނބި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާހިދު ލަކީހެވަން ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާމިރު މާވިނަ ކާށިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޝަރީފް އޯޝަންވިލާ މީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ ވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ނަޢީމް ސޯސަންމާގެ ތަކަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން ކެނެރީގެ ފީވަށް ކައުންސިލް ރައީސް
ފިޔާޟް ޙަސަން ލަގްޒަރީ / ގދ. މަޑަވެލި މަޑަވެލި ކައުންސިލް ރައީސް
އަޢުޡަމް އާދަމް ސަންޝައިން މަކުނުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޔާމިން މުޙައްމަދު މިނިވަންއައްސޭރި / ކ.ގުރައިދޫ ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ރަމީޒް އައްސޭރި މާމެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފާތިޙް ވިލާޑީރޯސް އޭދަފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އުދަރެސް މާޅޮސް ކައުންސިލް ރައީސް
ރަޝްވާން އާދަމް ތުނޑި ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ އަޙްމަދު ބަގީޗާގެ ފ. ނިލަންދޫ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ރިޟްވާން މުޙައްމަދު އަލިމަސްގެ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝިފާޤް ހުސައިން ބަރޯސާ ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބުދުލް އަޒީޒު މުޙައްމަދު އަމަން ލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޖާދުﷲ ޢަލީ ފަތިސް ފެހެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަދުނާން ޢަބްދުﷲ އެރޯމާ ،ހދ.ފިނޭ ފިނޭ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޙުސައިން ބައިތއްނަޞްރު/ ތ.ކިނބިދޫ ކިނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު މުޢާޖު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ އުލިގަމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުބައްޝިރު ޖަލީލް އޮޅަހަލި ގާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ރަޝާދު ޢަލީ އެރޯމާ މަހިބަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝަމްޢޫން ރަމީޒް ހުސްނުހީނާގެ މުލި ކައުންސިލް ރައީސް
އަހްމަދު ކަރަމް އަނބުމާގެ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޔެލޯލައިޓް ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޝަމީމް މުޙައްމަދު ވާދީ ކުޑަފަރި ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ސުނިލް ސްޓޭޑިއަމް ހައުސް ދިއްފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
އަބްދުﷲ ވަހީދު ހަވާ މަގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިނާން ދަލާސްޓް ކޮމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަދުނާން ޕާކްލޭން މާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޒަރީރު ފިފްޓީފްލާވަރ ކަމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ނާޞިހް އިބްރާހިމް ވައިލެޓްވިލާ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން ރަންއަލި ހިތަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢިލް ޝާހު އެވަރެސްޓް / އއ.ފެރިދޫ ފެރިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މުރަކަ/ ރ. އުނގޫފާރު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ސަމީޙު ރާސްތާ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޒުބައިރު އަތަމާގެ ނަލާފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގވިލާ/ފ.ބިލެތްދޫ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަލީފް އަލްފާ ހދ.ނެއްލައިދޫ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލް ޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހިމް ޝަކީބު ޖަވާހިރުވާދީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޖަމާލު ހަނދުވަރީގެ މުލައް ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް މުޙައްމަދު ގުލްފާމުގެ / ތ.ބުރުނި ބުރުނީ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިނާދު ކިނާރާހައުސް / ހއ. މޮޅަދޫ މޮޅަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަލީ ސިނާން ހީނާމާގެ / ހއ. މުރައިދޫ މުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޢާވިޔަތު ރަޝީދު ނަސީމީވިލާ ދަނގެތި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލް ޢަލީމް ހަދުވަރީގެ/މ.ކޮޅުފުށި ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ ކެލާ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަޒީޒް ބަހާރީގެ މާމެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޓްރިޕޮލީ އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހިމް ވަހީދު ރަންދޯދި ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލް އަޒީޒް މުޙައްމަދު އާމަނަކަގެ، ބ.ހިތާދޫ ހިތާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަލީ ރަބީޢު ސަވޭރާ ނޫމަރާ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަޢޫފް ޗާނދަނީވިލާ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަސީމް ޝެރިން މީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ސިރާޖް ރޯޒީ ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަބްދުﷲ ޒިޔާދު ފޭރުމާގެ ބިލެއްފަހި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ޕާލްސް މިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އިޤްބާލް ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އޮއިދުނި / ދ.ރިނބުދޫ ރިނބުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ސިރާޖް ރަންބުސްތާނުގެ ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ރައިސަމް ހެޕީހައުސް/ށ.ފޭދޫ ފޭދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަޙްސަން ގަދަނޫ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނިޝާން ފެސްކޯ ދިއްގަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަންޝާއު އެފެކްޝަން / ގދ. ނަޑެއްލާ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ނޫރާނީގެ އުތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ހިލްމަން ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް މޭޔަރު
މަމްދޫޙް ވަޙީދު ކިނާރާ ވޭވަށް ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަޒުމީނު ފިނިހިޔާ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބްލޫހެވަން ދާންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާދިލް ސާހިލް، ބ. ތުޅާދޫ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޠާރިޤް އަފީފު ދުނބުރިމާގެ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ވިޝާލް މުޙައްމަދު ޝެރިން / ގއ. ވިލިނގިލި ވިލިގިލި ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ އަޙްމަދު ބީޗްހައުސް ފީއަލި ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ / ރ.ކިނޮޅަސް ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް އަދުނު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު ކެނެރީގެ ނަރުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިމާލް ޖަންބުގެ މުލައް ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް އަޒްމީރު އަސްކަރީ، ށ.ޅައިމަގު ޅައިމަގު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޒަކީ އޮމަދޫވިލާ އޮމަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙަސަން ކުއްޅަވައްގެ މާޅެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ނިޒާރު އެމްޓޭޝަންގެ ހިތަދޫ ކައުންސިލް މޭޔަރު
އަޙްމަދު މޫސާ އާފަރު މާވަށް ކައުންސިލް ރައީސް
ޖައިލަމް ހާރޫން ޝަފާ މާރަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އިމްތިޔަޒް ހިޔާވަހި ފުލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު މޫސާ ރަންކޮކާގެ / ދ. ބަނޑިދޫ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ފައިޞަލް ނަސީމް ކަނީރުވިލާ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފަޡީން ނަމޫނާ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ބެރެބެދިމާގެ ހޯރަފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ ސަފީލް އޯކިޑްހައުސް ގުޅި ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޥަޙީދު ގުރަހަލި ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ޢިމްރާން ތިލޭރުގެ އަލިފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޝާފިޢު ގުލްފާމުގެ ކިހާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ނާޞިފް ޓޫލިޕް މުންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނަސީތު ޒަމީން މަޑިފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޞަލާޙް ރަތްވިލާގެ މާފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ސެރީން މަރޮށި ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝާފިޢު އޯޝަންރީޑް ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު މުޢީން ފެންފިޔާޒްގެ ވަށަފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ހަސަން ޝާފިއު ގުލާބީގެ ހިންނަވަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލާލު ނޫރުމަންޒިލް ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނާޝިދު ހަވީރީއައްސޭރި ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ނީލްވިލާ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޔޫސުފް ސަޢީދު ޝަބްނަމްގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ޝާރާޒް ބ.ގޮއިދޫ ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާހިދު އެންލޮޖް ރަސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ ނާޡިމް ރަންވެލި ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ފައިޒަރު ރަޝީދު ރިވެލި ފިޔޮރި ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހިމް ޝަހީން އާސާމް ވިލިގިލި ކައުންސިލް ރައީސް
އަމީނު މުޙައްމަދު ސެލްވިޔޯ, ހދ.ކުމުންދޫ ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް ގާޑަންވިލާ، މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު ހަނީސީޒަން / ނ.މިލަދޫ މިލަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަހުމަދު އަބްދުއްޝަކޫރު މޯނިންގްވިލާ ފެންފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
އަހްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ނައިޓްރޯސް، ހއ. ތުރާކުނު ތުރާކުނު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކަޅުހުރާގެ ނައިފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް މިމްރާޙު ފާހި ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ހުޝާމް އިސްމާޢީލް މަގުމަތީގެ ހިމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހިމް ހަލީލް ވައިޖެހޭގެ އިސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަހްމަދު އިބްރާހިމްފުޅު ގުޑްލަކް ފުނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން ޖަބީން އޯޝަންރީޑް/ތ.ވިލުފުށި ވިލުފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު މޫސާ މުތީ ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކަރަންކާވިލާ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ލީފް ބާރަށް ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޒަކީ ތުނޑި. ނިމެރި ގަން ކައުންސިލް ރައީސް
ޢީސާ އަހްމަދު ސާނީވިލާ ހުރާ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ސިލިންކޯ ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަމިޒު އަނބުމާގެ މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ނޫރާނީގެ ވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން ފާއިޒް ބީޗްކޮރަލް ހިންމަފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
މުހައްމަދު އާސިފް ކޮރަލް / ރ.ރަސްމާދޫ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު މުހައްމަދު ވަފާ ނައިވާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަސްލަމް މޫސާ އަލިގާ ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ ޝަފީޤު ނިޝާން ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ފިކުރީ އޮލިވްގާރޑަން ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ހަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ މާނެލް ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނަދީމް ނިޝާން ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ކޯޒީ މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް ރައީސް
ޝުޖާޢު ޢަލީ ރަންކޮކާގެ ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޒާމިރު ފެމޯރާގެ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަލީ ނަޞީރު ސަންފްލާވަރ މާމިގިލި ކައުންސިލް ރައީސް
އާތިފް ޙުސައިން އާހަމަ ވެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޢަލީ ތުނޑި. ބިނާ ގަން ކައުންސިލް ރައީސް
ހަސަން ހަކީމް 59.11 ދުވާފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ކެތީ ހައުސް މިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙަންމަދު މޫސާ ޗަންޕާޕޫލްގެ ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ރަތްވިލާގެ އދ.މަންދޫ މަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙް މަލަ މަނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޔާސީން ޢަބްދުﷲ ނާރެސް ނައިފަރު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިރާޖު ފެސްކޯ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢިލް ނަޞީރު ސައިމާގެ / އއ. މާޅޮސް މާޅޮސް ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ ހެނބަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ފަތުޙުﷲ ނަސީރު ފިނިހިޔާގެ މަގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަސްލަމް ދޫރެސް މަތިވެރި ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޒުމީ ރޯޝަނީގެ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސޯސަންވިލާ ޅޮހި ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނީވިލާ/ ބ.ކެންދޫ ކެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރޯހައުސް ނަންބަރ21 ގައްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު ދަޑިމަގު. އާބާދުގެ / ޏ.ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރު
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފަރުދާބަގީޗާ ވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ގޯލްޑަންމޫން ރަކީދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ރީޙާން ރީޙުއްސަބާ ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަލިދުންފަރު ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ނާޡިމް ގުލްޒާރުގެ ހުޅުދެލި ކައުންސިލް ރައީސް
ސަޢުދު ޢަލީ އަބުހަރީގެ ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާރު ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢުޘްމާން ކަރިސްމާ ދިގުރަށް ކައުންސިލް ރައީސް
ޙުސައިން އަރުސަލާން ތުއްރަވާސް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝުޖާޢު އާދަމް ފެންފިޔާޒުގެ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް އުދަރެސް އުކުޅަސް ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނަސީފް ދޫރިޔާ ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް ރައީސް
މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު ޗަބޭލީގެ ފައިނު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު އާކާސް އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އަނީސް ނިޔާމަ ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޞަބަޙް ތުނިވެލި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަލީ އަޒުހަރު ހަނިފަރު / ބ. ފުޅަދޫ ފުޅަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ބަޝީރު ރީފް ޅޮހި ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހިމް ވިޝާމް ހަވީރީމަންޒިލް މާބައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ވެޔޮދޮށުގެ ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ފަތުހުﷲ ޙަސަން އާރު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނާހިދު ރެޑިޔަމްގެ ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ހުސައިން ނާޞިފް ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ރައީސް
އިސްމާޢީލް މަދީޙް އިބްރާހީމީހިޔާ ކުރެންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޣައްޝާން ޢަބްދުﷲ ނޫވިލާގެ ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ތަޢުފީޤް ޢަލީ ހުދުވެލި ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ފޮނިލުބޯގެ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
ހުސައިން ވިސާމް ލަކީސްޓަރ/ ވ.ފެލިދޫ ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް
އާދަމް ޢާޒިމް - މާލެ ކައުންސިލް މޭޔަރު