Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
މޫސާ ޝަފީޤު ނިޝާން / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިރާޖް ފެސްކޯ / ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް (ޝިޔާންޓޭ) ކެތީހައުސް / ށ. މިލަންދޫ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ބަޝީރު ރީފް / ނ. ޅޮހި ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ނާޞިފު ސުވާސާގެ / ރ. މާކުރަތު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާރު / ބ. ތުޅާދޫ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޔާސީން ޢަބްދުﷲ ނާރެސް / ޅ. ނައިފަރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިމާލް މ. ކޮކާހަނދުވަރު / މާލެ ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން އަރުސަލާން ތުއްރަވާސް / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ނަޞީރު (ޕެލޭ) ސަންފްލާވަރ / އދ. މާމިގިލި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝުޖާޢު ޢަލީ ދިލްބަހާރުގެ / ވ. ތިނަދޫ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނިމާލް ޖަންބުގެ / މ. މުލައް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ނީލްވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު ވެޔޮދޮށުގެ / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޢަލީ ތުނޑި. ބިނާ / ލ. ގަން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަހީން (ޝިހާން) އާސާމް / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ މާނެލް / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޖައިލަމް ހާރޫން މިސުރުގަދަކޯޅިގެ / ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ސަބުދެލިގެ / ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ނަޢީމް ސޯސަންމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ލަކީކޯނަރ / ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ސިނާން ހީނާމާގެ / ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ލީފް / ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ / ހއ. އުލިގަން ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިނާދު ކިނާރާހައުސް / ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢާލަމް / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހަނދުވަރީނާޒު / ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ / ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު މުޢީން ފެންފިޔާޒުގެ / ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަލިދުއްފަރު / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފަތުޙުﷲ ޙަސަން އާރު / ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަމީން މުޙައްމަދު ސެލްވިޔޯ / ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ދިޔަރެސް / ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ސިރާޖް ރޯޒީ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަބްދުﷲ ޒާމިރު (ޒާރޭ) ދަފްތަރު. ނަންބަރު 3083 / މާލެ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޢުޡަމް އާދަމް ސަންޝައިން / ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ އެރޯމާ / ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ވަފާ / ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގުރަހަލި / ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނަދީމް ނިޝާން / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަލީފް އަލްފާ / ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޔޫސުފް މޫސާ ދޮންދުބުރިގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް ކަނީރުމާގެ / ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާދަމް އަޒްމީރު އަސްކަރީ / ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އަޙްސަން ގަދަނޫ / ށ. ކަނޑިތީމު ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިނާން ދަލާސްޓް / ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާދަމް ސަލީމް މަލާޒު / ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު (ގުޑްލަކް އަންމަޑޭ) ގުޑްލަކް / ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އާޠިފް (އާޠިފް ބޮޑޭ) ޕާލްސް / ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ރަބީޢު ސަވޭރާ / ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސައިމާގެ / ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ރައިސަމް ހެޕީހައުސް / ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން ކެނެރީގެ / ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ފޭރުމާގެ / ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ / ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު (މުސްތޮ) ކެނެރީގެ / ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ މުޙައްމަދު ސެރީން / ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙު ޖައުޒާ / ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ / ނ. ހެނބަދޫ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ރިޟްވާން މުޙައްމަދު އަލިމަސްގެ / ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު މޫސާ ސާރާޒް / ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢާޠިފް ޙުސައިން އާހަމަ / ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރައޫފް ކުޅުދޫ. ޗާންދަނީވިލާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙަސަން ކުއްޅަވައްގެ / ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ޝަމީމް މުޙައްމަދު ވާދީ / ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު އަމަން / ނ. ލަންދޫ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަދުނާން ރެޑިޔަމްގެ / ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގުލްހަޒާރުގެ / ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު ޢަޞުރުމާގެ / ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފަތުޙުﷲ ނަޞީރު ފިނިހިޔާގެ / ނ. މަގޫދޫ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އަޒުމީނު ފިނިހިޔާ / ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާދަމް ޢިމްރާން ތިލޭރުގެ / ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ކޯޒީ / ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލީލު ފިނިހިޔާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ޝަރީފް އޯޝަންވިލާ / ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު ޗަބޭލީގެ / ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ / ރ. ކިނޮޅަސް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ / ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފަޡީން ނަމޫނާ / ރ. ރަސްގެތީމު ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފައިޞަލް ނަސީމް ކަނީރުވިލާ / ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ލިވަރޕޫލް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މުރަކަ / ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ޙަކީމް ޑޯރެންސީވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަމީޒު އޯޝަންވިލާ / ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު އާޞިފު (ޖާނު) ކޮަރަލް / ރ. ރަސްމާދޫ ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހަވީރީނާޒް / ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ / ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ އަޒުހަރު ހަނިފަރު / ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޖާދުﷲ ޢަލީ ފަތިސް / ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ޝާރާޒް / ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ޒަރީރު ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނީވިލާ / ބ. ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ޝާފިޢު ގުލްފާމްގެ / ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އިރުޝާދު ރުމޫޒު / ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ސަމީޙު ރަނައުރާމާގެ / ބ. ދަރަވަންދޫ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އުދަރެސް / ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފާތިޙް ވިލާޑިރޯޒް / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާދިލް ހަޒާރުމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ޝާފިޢު ގުލާބީގެ / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު މޫދުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް މަދީޙް ނައިފަރުގެ / ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޓްރިޕޮލީ / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާމިރު މާވިނަ / ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުބައްޝިރު ޖަލީލް ޗާންދަނީގެ / ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ސުނިލް ސްޓޭޑިއަމްހައުސް / ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަސްލަމް މޫސާ އަލިގާ / ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢީސާ އަޙްމަދު ސާނީވިލާ / ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ފާއިޒް ބީޗްކޮރަލް / ކ. ހިންމަފުށި ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މޫސާ ސަފީލް އޯކިޑުހައުސް / ކ. ގުޅި ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ޞަލާޙް ސަވޭރޭ / ކ. މާފުށި ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު މިނިވަންއައްސޭރި / ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ކަރަމް ނިޝާން / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާހިދު (ހިތޫ) އެންލޮޖު / އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް (މަނިކު) އުދަރެސް / އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އަސްލަމް ދޫރެސް / އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝުޖާޢު އާދަމް ނޫވިލާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޝާހު އެވަރެސްޓް / އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ރިވެލި / އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ހުޝާމް އިސްމާޢީލް މަގުމަތީގެ / އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢިމާދު ފާރޫޤް (އިމައްޓޭ) ރެވިމޫ / އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މޫސާ ނާޡިމް ރަންވެލި / އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢާދިލް ރޯޝަނީގެ / އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ ރޯޝަނީގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ރަޝާދު ޢަލީ ތަނޑިރަތްމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ރަތްވިލާގެ / އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޢާވިޔަތު ރަޝީދު ރޭވިލާގެ / އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢުޘްމާނު މާފޮޅޭގެ / އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު (ހީރޯ) މޯރނިންގްވިލާ / އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ނޫރާނީވިލާ / އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް ހިޔާވަހި / ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝިފާޤް ޙުސައިން ބަރޯސާގެ / ވ. ތިނަދޫ ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ނަޞްރުﷲ މީނާޒު / ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ސިރާޖް ރަންބުސްތާނުގެ / ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ބޮޑުބެ) ގޯލްޑަންމޫން / ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނާހިދު (އިއްސެ) ރެޑިޔަމްގެ / މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މަމްދޫޙް ވަޙީދު ފިނިހިޔާގެ / މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޖަމާލް ހަދުވަރީގެ / މ. މުލައް މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝަމްޢޫން ރަމީޒު ހުސްނުހީނާގެ / މ. މުލި މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޒުބައިރު ނޫރާނީގެ / މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުލްޢަލީމް ހަދުވަރީގެ / މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ނިޝާން ފެސްކޯ / މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ހިމާލިޔާ / މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މޫސާ އަޙްމަދު (މޫސަ) ބީޗްހައުސް / ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އަސްލަމް މޯނިންގްވިލާ / ފ. ބިލެތްދޫ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ / ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް ހީނާމާގެ / ފ. ދަރަނބޫދޫ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ އަޙްމަދު ޖަނަވަރީމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަސީމް ހުވަނދުމާގެ / ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު މޫސާ ރަންކޮކާގެ / ދ. ބަނޑިދޫ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު އިޤްބާލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އޮއިދުނި / ދ. ރިނބުދޫ ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ނާޡިމް ގުލްޒާރުގެ / ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޔޫސުފް ސަޢީދު ޝަބްނަމްގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ފިކުރީ އޮލިވްގާރޑަން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް (ހޮޑާ) ސިލިންކޯ / ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާދަމް މުޙައްމަދު (ހިއްލަތު) ގުލްފާމުގެ / ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ރަޝްވާން އާދަމް ތުނޑި / ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ޙުސައިން ނަޞްރުއްޞަބާ / ތ. ކިނބިދޫ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޒަކީ (ޒަކީ) އޮމަދޫވިލާ / ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ޖަބީން އޯޝަންރީޑް / ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ނަސީތު ޒަމީން / ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު މޫސާ ހަވޭލި / ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު ފިނިރޯޅި / ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ރީޙާން ރީޙުއްޞަބާ / ތ. ކަނޑޫދޫ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ / ތ. ވަންދޫ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޖަލާލު ކެތި / ތ. ހިރިލަންދޫ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނަޞީފް ދޫރިޔާ / ތ. ގާދިއްފުށި ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން ނިޔަމަ / ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވައިޖެހޭގެ / ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝަކީބު އަސަރީގެ / ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޔެލޯލައިޓް / ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް މިމްރާޙު ފާހި / ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ވިސާމު ހަވީރީމަންޒިލް / ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އާދަމް ނާޞިފު ޓިއުލިޕް / ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޒަކީ ތުނޑި. ނިމެރި / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު މޫސާ އާފަރު / ލ. މާވަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން / ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ރަމީޒް އައްސޭރި / ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ވަޙީދު ރަންދޯދި / ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ވިޝާލު މުޙައްމަދު ޝެރިން / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަޒީޒު (އެންގާ) މ. ސެސްނާ / މާލެ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ / ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާޞިފް (ދާންދޫ އާސިފް) ބްލޫހެވަން / ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝާފިޢު އެންދެރިމާގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް / ގއ. ކޮނޑޭ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނާޝިދު ހަވީރީއައްސޭރި / ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޠާރިޤު ޢަފީފް ދުނބުރިމާގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ސަޢުދު ޢަލީ (ސަޢުދު) ޢަބުހަރީއާގެ / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފިޔާޟް ޙަސަން ލަގްޒަރީ / ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙުސައިން ވާރިޝް ހަވީރީއައްސޭރި / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަންޝާއު އިފެކްޝަން / ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (އެމް.ޑީ) ވިންސެންޓް / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކަރަންކާވިލާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ (ވާދޫ ހަންބެ) އަސަރީގެ / ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
ފައިޒަރު ރަޝީދު ރިވެލި / ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް
އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް މާތޮޑާއަވަށް. ގާރޑަންވިލާ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސް