Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
އަޙްމަދު ރަމީޒު ހެޕިނަސްވިލާ / ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މަރްޔަމް ފަރުޝާ ވައިޖެހޭގެ / ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އާދަމް ކަރަންކާގެ / ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލް ކަރީމް ޢަލީ ފިނިހިޔާގެ / ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އަމީޒު ބިއްލޫރިޖެހިއާގެ / ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަސަދުﷲ މުޙައްމަދު ނޫރާނީވިލާ / ހއ. އުލިގަން ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސިޔާމް ބަގީޗާގެ / ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އިމްދާޙު ޖަޒީމާ / ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ސާޖިދު ފިޔާތޮށިގެ / ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝާޠިރު ކާމިނީގެ / ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު އޯޓަމްވާދީ / ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އަންވަރު އިރުފާ / ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފިރާޤް މުޙައްމަދު ވައިލެޓްހައުސް / ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އާދަމް (އަލިދޮން) އެރޯވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނުޙާމް ތޮނަ / ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ ޑައިމަންޑްވިލާ / ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން އިސްމާޢީލް ފިލިގަސްދޮށުގެ / ހދ. ފިނޭ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފާއިޒް ޖަވާހިރުމާގެ / ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝަރީފް އައްސޭރި / ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ވައިޖެހޭގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު މަލަކާ / ހދ. ނެއްލައިދޫ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން ގުލްހަޒާރުގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ބަގީޗާގެ / ހދ. ކުރިނބި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޚާލިދު މާއޮޅު / ށ. ފުނަދޫ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ސައިފުﷲ ޢުޘްމާން ރެޑްރޯސް / ށ. މިލަންދޫ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތޯތާގެ / ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސުނީލު (ސުންޓޭ) ދުއްލިސާގެ / ށ. ފޭދޫ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދުމަނިކު ބްލޫހެވަން / ށ. ފީވައް ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ އަސްލަމް ވިޔުޕާކް / ށ. ބިލެތްފަހި ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސަލީމް ނައިޓްމޫން / ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަރީފު ބުލާސަން/ ށ ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފާޠިމަތު ސުވައިދާ ރަނައުރާމާގެ / ނ. މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަލީ ބަހާރުގެ / ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އިމްރާޙް ގަހާ / ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ނާއިފް ޢަބްދުﷲ ޕިންކްހައުސް / ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ހުމާމު ޢަބްދުއްރަޙީމް މިލަދޫގެ / ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
މަންސޫރު މުޙައްމަދު ޢަޒުމް / ނ. ލަންދޫ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާމިރު ނޫރީގެ / ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަނިކު ރޯޝަނީގެ / ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު މަޚުމާވިލާ / ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ނުހާން ލަވްސައިޑް / ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޛަހީން ސާދާގެ / ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އަޝްރަފް ހަލަވެލިއާގެ / ރ. މަޑުއްވަރި ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފާޠިމަތު ޙިޝްމާ ހުސާމިން / ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ރަޝީދު ގުލްބަކާގެ / ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ވާފިރު އަޙްމަދު ތެވެލި / ރ. ކިނޮޅަސް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު އަރުޝަދު އަރިޝް / ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިސްމާޢީލް ޢަލީ މިރުސްމާގެ / ރ. ރަސްގެތީމު ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލިތަރި / ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ވިކްޓަރީހައުސް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޔޫޝަޢު ނަސީމް ޒެފިރު / ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޢަޡްލީމް އުޖާލާ / ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން ވިލާ / ރ. ރަސްމާދޫ ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙަސަން ވޭސަން / ބ. ހިތާދޫ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޝީދު ނީލް / ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝައުފާން ވަގުތީމަންޒިލް / ބ. ފެހެންދޫ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާފިޡު ހެދޭކުރި / ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން މުފީދު އާފަސް / ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢައްޒާމް އެއްގަމުގެ / ބ. ކެންދޫ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ފިނިވާގެ / ބ. ކިހާދޫ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ހަމީޒު އަސަރީގެ / ބ. ދޮންފަން ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ނާޡިމް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 10-ޖީ-5 / މާލެ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ފިރާޤު ފިނިފެންމާގެ / ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަފީޤު އާޝާމް / ބ. އޭދަފުށި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ހީރަން / ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް މުފީދު ޗާނދަނީގެ / ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަނީފް ޒާހިރު މިޔުޒިކީގެ / ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ރަޙްމާ ރުޝްދީ ސެވީނާ / ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޝާހި / ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ވައިޖެހޭގެ / ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ފާއިޒު އާގެ / ކ. ގުޅި ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އާމިނަތު ފަޟްލާ ޖަންބުމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ އަނީލް (އަންނި) ހީނަރުގެ / އއ. ރަސްދޫ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ރިޔާޟް މޫންލައިޓްވިޔު / އއ. އުކުޅަސް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ނާފިޛު ނިއުސްޓަރ / އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފަޟީލް އަޙްމަދު ފަޒާ / އއ. މާޅޮސް އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޒައިނަލްޢިބާދު ފައިންޝޭޑް / އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙަސަން އަޝްރަފް އުދަރެސް / އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ނަލަހިޔާގެ / އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޝާޠިރު ރޯޒްމީޑް / އދ. މަހިބަދޫ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޙުސައިން (ބޮޑޭ) ސްނޯރޯސް / އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢިމްރާން އަޙްމަދު (ޢިންމަ) ހަވާ / އދ. ދަނގެތި އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވައިޖެހޭގެ / އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޝީޒާ ވަޙީދު ޗަނބޭލީގެ / އދ. ފެންފުށި އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ހުދުފިނިފެންމާގެ / ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ވިސާމް ލަކީސްޓަރ / ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް އަތިރީގެ / ވ. ކެޔޮދޫ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޚަލީލު ހަނދުވަރީގެ / މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙުޝަން ނަޢީމް ޕެންޒީމާގެ / މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ސަޢީދު ފެހިވިނަ / މ. ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ނިޝާމް (ކައުންޓޭ) ހިލްކްރެސްޓް / މ. މަޑުއްވަރި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިޙްފާލް ޙަމީދު ޒޫނާމަންޒިލް / ފ. ބިލެތްދޫ ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރިހިވެލި / ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢަލީ ޝަރީފު އޮއިވަރު / ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު އަފުލަޙު ދިލްބަހާރުގެ / ތ. ތިމަރަފުށި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޞައްދާމު އަލިތަރި / ތ. ބުރުނި ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިނާން ފިޔާތޮށިވިލާ / ތ. އޮމަދޫ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް ބަސަރާ / ތ. ވިލުފުށި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މުނީރު ދެކުނުގެ / ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން އިންސާދު ރަތްވިލާގެ / ލ. ހިތަދޫ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޢާޒިމް ރަސްމާދޫގެ / ލ. ކުނަހަންދޫ ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޙުސައިން ފަޟީލު އަލިވާ / ލ. ދަނބިދޫ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޢީމް ސެވެންސްޓަރ / ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު މުކުރިމަގު. ގާލީގެ / ލ. ގަން ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު މަމްދޫޙް މެރީރޯސް / ލ. ފޮނަދޫ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޔޫސުފް ޖަޛްލާން މެރިންވިއު / ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޢާއިޝަތު ނަޛުދާ ޕެރިސްރޯސްމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
މިސްބާޙް މުޖުތަބާ އާސާމް / ގއ. މާމެންދޫ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޝަނީޒް މުޙައްމަދު މިޔާޒް / ގއ. ނިލަންދޫ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
އިބްރާހީމް ޙުސައިން ބިއްދޮށުގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ނަޞްރުﷲ ޢަލީ (ނަޞްރު) ކުރަނގި / ގދ. ތިނަދޫ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފަޞީޙާ ޝަފީޤު ތެވެލި / ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
އަޙްމަދު ޝިހާމް ގްރީންލައިޓް / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ފައިޞަލް ނަޖީބު ރޯސްމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ޣަޒާލް (ހައްޖާ) ދަނޑިކޮށިގެ / ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި ނައިބު ރައީސް
ޙާޝިރު މުޙައްމަދު (ހާއްޓޭ) ހަވިއްތަ / ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް
ނަޞްރުﷲ މުޙަންމަދު ފަރެސްއަވަށް. އަރިސް / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނައިބު ރައީސް