Export
ނަންއެޑްރެސްދާއިރާމަގާމް
ޢަލީ ނިޒާރު އެމްޓޭޝަންގެ / ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މޭޔަރު
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު (އިއްސޭ) ދަޑިމަގު. އާބާދުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މޭޔަރު
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ހިލްމަން / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މޭޔަރު